/Поглед.инфо/ До г-н Румен Петков
Главен редактор на Поглед.инфо

Уважаеми г-н Петков,
Пиша това писмо в качеството ми на човек активно ангажиран с проблемите, повдигани и обсъждани в сайта www.pogled.info, както и на човек заинтересован от това той да пребъде във времето.

Много силно бях впечатлен от материала "Краят на левицата?" на г-н Валентин Вацев, който проучих в подробности и направих всичко възможно да осмисля, тъй като ми се струва че това е част от оня ценен продукт, който ми се струваше че трябва някак да се появи от някого, който не само иска - като мен - но и може да го произведе. Тъй като и аз имам политически идеи и/или виждания, не можах да се сдържа и да не произведа писмен коментар с утилитарна насоченост на този изключително ценен според мен материал. Тъй като коментарът ми е много по-дълъг от обикновените такива, които правя (с размер около 3 машинописни страници), Ви го изпращам по-долу в това електронно писмо с молба - ако е уместно - да бъде публикуван като самостоятелна статия без автор. Т.е. за авторство не претендирам, но ако е задължително необходимо да се идентифицирам, то аз съм Петко Атанасов Златаров, 1954 г, випускник на МГИМО МИД СССР от 1981 г, когато и постъпих на работа в МВнР на България. След това съдбата се оказа по много начини превратна, но интересът ми - макар и лаишки - към политиката и философското осмисляне на произходящото не отслабва и до днес.

Бих искал за всеки случай още веднъж да поясня, че моля материалът да бъде публикаван само и единствено, ако това бъде намерено за достатъчно уместно или ако той бъде счетен за достатъчно добре написан.

С уважение
Петко Златаров

Коментар към статията "Краят на левицата?" на доц. Валентин Вацев

Като заявявам предварително, че признавам написаната от доц. Валентин Вацев статия: „Краят на левицата?” за най-фундаменталния политико-философски анализ на българската действителност през последните над 40 години, си позволявам да имам следните забележки и предимно изводи:

1. Няма как да се съглася с автора, че „... специфични инициативи и движения със социалистически, социалдемократически или комунистически тип...” не могат да бъдат квалифицирани като леви.

2. Също няма как да се съглася с автора, че лявото не може да бъде абстрактно обобщено като такова, а трябва да се назовава с имената на конкретните негови проявления.

3. Авторът правилно (до гениалност) твърди, че в България първо бе създадена политическата система на БЕЗБРЕЖНИЯ ЛИБЕРАЛИЗЪМ, а чак после като продукт на политическо инженерство са създадени българското ляво и дясно, олицетворявани съответно от БСП и СДС. При това той САМ ОПРОВЕРГАВА твърдението си, че за лявото не могат да се изведат обобщаващи характеристики (по т.2), чрез които то бива разпознавано като такова, тъй като именно на базата на такива обобщаващи характеристики той квалифицира БСП като „лява” или псевдо-лява, т.е. нямаща нищо общо с лявото политическа формация.

4. Политическата абсциса „ляво-дясно”, според мен, не е абстрактна, а реална. Нереално и подвеждащо е само подреждането на политическите субекти в нея, тъй като то става на принципа на детската игра: „Пу за мене ляво” в случая с БСП; „Пу за мене център” в случая с ДПС; „Пу за мене дясно” в случая със СДС; „Пу за мене център-дясно” в случая с ГЕРБ. „Пу за АТАКА (и др. националистически формации) крайно дясно”, но тук изборът е направен не от националистите, а от другите за тях. Всъщност според социалните групи, които представят и политиките, които предлагат, националистите трябва да са в лявата част на абсцисата. Според политиките, които проведе пред очите ни, БСП трябва да е по-вдясно даже и от ГЕРБ и да е наравно дясна със СДС. А ДПС трябва да е в крайно дясната част на абсцисата, поради самия факт на своята анти-конституционност в битието й на етническа партия (която вече доста години мобилизира в нездрава посока и циганския етнос в България) и поради неуважението и неприемането де факто от ДПС на ценностите, езика (с претенциите за използване и на друг език по време на кампании и с насърчаването на говоренето само на турски в етнически обособените райони на България, в които ако в магазина не си поискаш хляб на турски, не ти го продават), историческите светини и героите на държавно-творческия български етнос, което според мен е пълзящ атентат против самата българска държавност. Атентат, олицетворен неотдавна от безумната претенция на А. Доган за някакви стратегически малцинства в ЕС, които да бъдат поставени над държавно-творческото мнозинство чрез нафантазираната от него технология на някакъв морфичен резонанс, който може би още кънти в нечия глава.

5. От материала разбираме, че така нареченият ПРЕХОД към либерализъм се е състоял още преди 10 ноември в душите и мисленето на тогавашната номенклатура, към която няма как да не принадлежи и обслужващата я интелигенция. И че в рамките на така установилия се де факто в България либерализъм, ГОРСКИЯТ СТРАЖАР, т.е. политическият инженер е създал БСП и СДС от нищото и е вменил на първата да се прави на лява без да е лява, а на СДС да се прави на дясна и наистина да се превръща в дясна партия – чрез крадене и грабене, разбира се. Защото няма как иначе обикновени бедняци като всички нас за по един мандат във властта да станат милионери. И изобщо, както заявих още преди 13 години - да се обявиш за десен, при положение че си бедняк, означава че допреш ли до властта, ще падне голямо обогатяване...

6. Всички синоними на понятията „политическо инженерство” и „продуктите на политическо инженерство”, които използва авторът, са оригинални и духовити, ако материалът е предназначен за негови колеги – научни работници, но за редовия читател това е ненужен баласт, който само утежнява разбирането на иначе изключително ценната авторова мисъл.

7. Както твърди авторът, всички български политически формации са либерални и смисълът на съществуването им е да осигурят развитието на новия български капитализъм, който в страна с манталитет като българския се изражда в една от пролиферантните форми на съществуване на съвременния финансов капитал, а именно – в някакъв вид феодализиран капитализъм. БСП не прави изключение от другите формации, тъй като още в проекта на създалите я политически инженери е унищожена всяка комунистическа, социалистическа, че даже и социал-демократическа (иначе официално съществуваща в редица развити демокрации) същност. Това просто доказва твърдяно и от мен вече не една година, че БСП изпълнява много подлата роля да лъже и мами левите хора в България, че в нейно лице те имат политическо представителство. А де факто БСП защитава интересите на капиталистите със социалистическа маскировка и обслужващите ги МОЛове – добре обучени, но безидейни млади слуги на либералното статукво. Което бе нагледно демонстрирано при скандала във в-к „Дума”, когато стана ясно че младите надежди и на ГЕРБ и на БСП се обучават в една и съща ново-създадена либерална политическа школа, от едни и същи преподаватели и действащи политици... Т.е. налага се изводът, че БСП не е нито идеологически наследник, нито някакъв правоприемник на БКП, а е обикновен, създаден на празно поле продукт на политическо инженерство - с цел измама.

8. Що се отнася до тезите на Фурсов за съдбата на веднъж натрупаните богатства в обществата на православното християнство, че съществувала склонност да бъдат по-скоро потребявани, отколкото използвани като капитал, т.е. като самонарастващо богатство, то такава склонност не може да бъде отречена, но тя съществува и на Запад, макар и не в същия размер.

Не подлежи на съмнение обаче тезата на Фурсов, че първоначалното натрупване на капитала става най-често с антикапиталистически средства, т.е. с извън-икономическа принуда. Но то е такова, не защото „в нашата част на света натрупаното подлежи на перманентно ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”, а защото е натрупано чрез принуда, кражба и грабеж – законен или не. И защото твърде често се потребява за луксозен живот, а не като инвестиция. „Перманентно преразпределение” в „нашата част на света” няма, има богаташи, повечето от които нищо не преразпределят, а всичко консумират (непроизводствено) сами или го крият в ОФ-ШОРКИ. Т.е. за постоянно преразпределяне на натрупани богатства и дума не може да става, освен ако не се има впредвид непроизводственото им потребяване. Но да се отъждествява „преразпределяне” с „непроизводствено потребяване” е политически и икономически неправомерно.

9. Става ясно, че неуспехите на българския капитализъм могат да бъдат разглеждани като свидетелства на капиталистическо развитие, ако се мисли в логиката на Фурсов, че капитализмът може да създава собствени по-низши форми на капиталистическо развитие, като робовладелчеството в САЩ през 19-ти век и феодало-подобният капитализъм у нас понастоящем. Но няма как това да не е капиталистическо развитие, ако се развива според формулата: Пари-Стока-Пари прим (увеличени пари). Тук фактът, че такива Пари-прим у нас са по-големи, отколкото в демократичните общества, означава главно свръх-завишена НОРМА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ на наемния труд, обуславяща и зависимости от феодален тип. (Но БСП това не я интересува – защо ли?!) Същевременно няма как да не признаем, че у нас горната формула често придобива вида: Пари-Стока-Нула, при което бива срутен бизнесът на някой кандидат-капиталист, който „не е от нашите” или пък придобива вида: Пари-Пари Прим, при което бива обслужен „наш човек” – главно в областта на обществените поръчки.

10. Вярно е, че: „Ниското развитие на българските производителни сили е резултат, следствие и условие за високото развитие на същите тези производителни сили в имперското ядро на ЕС.” Но също така е вярно, че много народи, по-изостанали от нашия , благодарение на целенасочена политическа воля и подходящ манталитет за 30 години станаха икономически тигърчета, а нашият народ за 30 години успя да се срине до дъното на всички класации. Това значи, че в нормални обществени условия (без войни, диктатури и въоръжени революции) българският манталитет е контрапродуктивен и единствените надежди за бърз прогрес на държавата могат да са свързани с появата на просветен диктатор, като Пак Чжон Хи в Южна Корея например, който за 30 години диктатура я направи това, което тя е сега. Щото се видя, че без диктат, народът ни все го влече към непродуктивност. Може да не е диктат на личност или партия, а на идеология или друга морално-етическа система като конфуцианството например, но е ясно вече, че трябва да е налице някакъв диктат, но просветен – ако може. Щото непросветен диктат си имаме и понастоящем...

11. С цялото по-нататъшно изложение просто се доказва, че в БСП няма нищо социалистическо или ляво и че тя е просто един стожер на либералното статукво. Поради това тя не представлява левите хора и истинските социалисти са извън нея, за да не им пречи тя да са социалисти. В този ред на мисли въпросът дали БСП ще стане наистина социалистическа не стои, защото тя е създадена именно за да не бъде никога социалистическа и когато говори за социалност и социализъм – да намига от трамвая, т.е. да прави хората на луди. Но на ерата на лъжливото овчарче БСП беше поставен край чрез идването на власт на ГЕРБ и ако някой вземе от тях властта, то това няма как да е БСП, защото ГЕРБ не лъжат и не мамят своите като БСП. ГЕРБ може да се безпокоят, че не баламосват обществото достатъчно добре, но ГЕРБ не баламосват своите членове и симпатизанти. А това вече е ниво, до което БСП трябва да се добере, за да вземе властта от тях.

И след като идеологическата и конкретно-политическата същност на БСП е разгадана и виртуозно описана в материала на доц. Вацев, то в политическия дневен ред на нацията се натрапва с особена сила въпросът за нуждата от нов политически субект (партия или движение), който да осъществи политическо представителство на левите хора и истинските социалисти. Освен ако не искаме интересите им да бъдат представени политически главно от АТАКА и другите националистически формации, както е сега.

Проблемът е наболял и изисква бързо решаване по Ленин „Вчера беше рано, а утре ще е късно”, – помним ли още къде е лозето на Габровски и знаем ли кога ще се съберем там... Аз бих прекъснал трудовото си правоотношение и бих се върнал в България за да се явя там, тъй като съм съгласен с г-н Вацев, че „... социализмът е по-дълговечен от „социалистите”. Има ли други желаещи?!

ВАЖНО ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ НА ПОГЛЕД.ИНФО И ЗРИТЕЛИТЕ НА ПОГЛЕДТВ

Уважаеми читатели на Поглед.инфо и зрители на ПогледТВ!

Ние съществуваме благодарение на безвъзмездната жертвоготовност на екипа, с който работим, за да представяме различната гледна точка по редица значими обществено-политически проблеми у нас и по света и не ползваме държавно, партийно или каквото и да е друго финансиране.

Това не е най-успешната формула за оцеляване в днешно време и не може да продължава до безкрай.

Ето защо се обръщаме към всеки един от вас, ако сте удовлетворени от съществуването на Поглед.инфо и ПогледТВ, опитайте се да ни подкрепите, за да ни има по-дълго време като островче на свободата. От трайността на вашата подкрепа ще зависи трайността на нашето съществуване. 

Считайте, че по този начин Поглед.инфо и ПогледТВ става наша с вас обща кауза, обща съдба и общо дело!?

Поканете ваши близки и приятели да се включат в това общо дело, ако смятате, че е полезно за България!?

Анонимността ви е гарантирана!

Ние няма да ви подведем!

Ще бъдем верни на избраната линия, докато ни има!

"Еврокариери" ЕООД

Дарение за Поглед.инфо и ПогледТВ

IBAN: BG90UBBS80021062013420
BIC: UBBS BGSF
МОЛ: Румен Петков

Можете да ползвате PayPal. Има възможност и за абонаментна подкрепа

Благодарим ви за подкрепата!

Поглед.инфо и ПогледТВ

pogledreporter@abv.bg

За да сте убедени, че сумите са получени, можете да ни пишете на този мейл и ние задължително ще ви отговорим.


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели