/Поглед.инфо/ В България се награждават тези, които не работят, правят издънки и ни карат да се срамуваме

"Противопоставяме се на политиката - колкото по-голям гаф направиш, толкова повече пари ще получиш от държавния бюджет. За увеличаване на доходите на възрастните хора, за младите семейства- пари няма, за майките на деца с увреждания се дадоха приблизително 75 млн. лв., но на българската администрация са изплатени 118 млн. лв. като бонуси за "добре свършена работа" през годината". Това каза зам.-председателят на ПГ "БСП за България" Драгомир Стойнев на пресконференция в централата на партията. Той заяви, че пари в държавата има и този, който казва, че не може да намери допълнителни пари, лъже. "В България се награждават тези, които не работят, правят издънки и ни карат да се срамуваме", категоричен бе Стойнев.   

Народният представител добави, че в получената от държавните институции информация, на въпроси от депутати от БСП, няколко ведомства правят впечатление. "Министерство на правосъдието оценява двамата избягали затворници на приблизително 500 хил. лв. всеки, защото бонусите там са над 1 млн. лв. Агенцията по вписванията, която блокира държавата и станахме за смях пред Европа, дава 1 275 000 лв. бонуси. Министерство на околната среда и водите си е раздало над 2 275 000 лв. под формата на бонуси - защото въздухът е много чист и хората в Хасково пият вода без тежки метали", обяви Драгомир Стойнев.  Той добави, че всички знаем, какво се случва на летище "София" и, че нашето е може би единственото в ЕС, където всеки може да влиза и излиза свободно, но там са раздадени 1 465 000 лв. допълнителни възнаграждения. Зам.-председателят на ПГ на левицата коментира, че водещо в този списък е  Министерство на финансите, където са раздадени почти 43 млн. лв., а след него е МТСП  - 13 млн. лв.  "Оставам настрана, че когато администрацията не си върши работата, правителството на ГЕРБ я увеличава. Знаете за прословутата идея за нова Агенция по пътна безопасност, при положение, че има необходимите структури. Но ето нагледно- как се работи в страната", добави Стойнев.  Той попита- какво ще се случи в края на годината с прословутия излишък от над 2 млрд. лв., който няма да бъде разпределен през парламента, а МС ще решава на тъмно. "Отново определени субекти ще "намажат" за сметка на българските данъкоплатци", каза още Драгомир Стойнев.   

Министерство на финансите

допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2018 г.

I) МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (МФ)

4 703 951

ДРУГИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

II.1) НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП)

29 299 795

II.2) АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" (АМ)

6 951 844

II.3) ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" (ИА ОСЕС)

766 414

II.4) АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ (АДФИ)

981 545

II.5) ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА (ДКХ)

295 731

II.6) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (АОП)

437 166

Общо

43 436 446

Информация за допълнителните трудови възнаграждения за постигнати резултати изплатени през 2018г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2018 г.

Централна администрация

1 349 996

Агенция по геодезия, картография и кадастър

54 500

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/

239 514

Агенция пътна инфраструктура /АПИ/

1 279 690

Общо

2 923 700

Министерство на образованието и науката

допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2018 г.

Министерство на образованието и науката + 27 РУО

1 709 793

Национална агенция за оценяване и акредитация

28 268

Национална агенция за професионално образование и обучение

6 066

Национален инспекторат по образованието

28 900

Национален център за информация и документация

26 720

Национален студентски дом

0

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

11 988

Фонд "Научни изследвания"

0

Национален музей на образованието - Габрово

4 637

Учебен център

25 026

Център за информационно осигуряване на образованието

33 386

Национално издателство за образование и наука "Аз-буки"

9 817

Център за учебно-тренировъчни фирми

2 915,4

Звено за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на МОН

37 221

Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

33 406

Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

24 775

Национален дворец на децата

0

Държавен логопедичен център

16 268

"Образование и наука" ЕАД

0

"Студентски столове и общежития" ЕАД

0

"Ученически отдих и спорт" ЕАД

0

Общо

1 999 186,4

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2018 г.

I. МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА (382 щатни бройки)

2 256 887

II. АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (4717 щатни бройки)

4 841 365

III. АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА (2325 щатни бройки)

5 077 493

IV. ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА (495 щатни бройки)

837 129

V. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО (66 щатни бройки)

41 041

VI. АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (24 щатни бройки)

51 567

VII. НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ПОМИРЕНИЕ И АРБИТРАЖ (12 щатни бройки)

21 540

VIII. ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ (16 щатни бройки)

8 874

IX. ФОНД "СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА" (10 щатни бройки)

36 879

X. ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД" (4 щатни бройки)

14 060

ОБЩО МТСП И ВРБ (8051 щатни бройки)

13 186 835

I. ДП "БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ" (88 щ.бройки)

44 441

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2018 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯТА - ЦУ ТЕХНОЛОГИИ И

1 228 512

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

393 674

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

48 211

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

266 267

Изпълнителна агенция "Морска администрация"

287 103

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"

87 000

ДП Национална компания железопътна инфраструктура

79 839

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" за 2018 г.

486 979

Български пощи ЕАД

786 959

„ Информационно обслужване“ АД

Допълнителни възнаграждения на служители – 241 200

Социални разходи – 18 500

Летище София

1 465 890

Общо

5 390 134

Министерство на здравеопазването

допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2018 г.

Министерство на здравеопазването - ЦУ

1 175 088

Общо Регионални здравни инспекции /РЗИ/

2 645 853

ОБЩО Домове за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/:

205 737

ОБЩО Държавни психиатрични болници /ДПБ/:

0

ОБЩО Центрове за спешна медицинска помощ /ЦСМП/:

3 691 640

ОБЩО Центрове за трансфузионна хематология /ЦТХ/:

101 400

ОБЩО Национални центрове:

348 926

ОБЩО Центрове :

886 664

Общо

9 055 308

Министерство на енергетиката

допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2018 г.

I. Министерство на енергетиката-Централна администрация

625 000

II. Агенция за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/

1 064 654

III. ДП "Радиоактивни отпадъци"

1 150

Общо

1 690 804

Минитерство на туризма

допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2018 г.

Министерство на туризма – централна администрация

172 120

Министерство на икономиката

допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2018 г.

Министерство на икономиката- ЦУ - 583 щ. бр.

874 925

Други разпоредители с бюджетни средства

Комисия за защита на потребителите - 180 щ. бр.

209 161,00

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата - 29 щ. бр.

20 200,00

Българска агенция за инвестиции - 27 щ.бр.

47 964,00

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - 52 щ. бр.

144 125,00

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол - 65 щ. бр.

167 000,00

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор - 451 щ. бр.

87 281,00

Български институт по метрология - 287 щ. бр.

334 919,00

Българска служба за акредитация - 39 щ. бр.

37 125,00

Патентно ведомство - 114 щ. бр.

109 000,00

Общо

2 031 700,0

МВР

допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2018 г.

Министерство на вътрешните работи

10 191 865

Министерство на отбраната

допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2018 г.

Министерство на отбраната

290 936

Служба „Военна информация“ –

124 000

Служба „Военна полиция“

91 000

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

297 000

Институт по отбрана „Проф. Цв. Лазаров“

44 000

Национален военноисторически музей

45 000

Информационен център на Министерството на отбраната

41 000

Общо

932 936*изплатени през ноември

Министерство на културата

допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2018 г.

Министество на културата и Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН)

738 846

Второстепенни разпоредители с бюджетни средства

14 954 897.91**

Дружествата с принципал Министерство на културата

497 753,17***

Министерство на околната среда и водите

допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2018 г.

Министерство – централно управление

512 296

Регионална инспекция по околна среда и води - гр. Благоевград

42 073

Регионална инспекция по околна среда и води - гр. Бургас

60 811

Регионална инспекция по околна среда и води - гр. Варна

58 180

Регонална инспекция по околна среда и води - гр. Велико Търново

42 559

Регионална инспекция по околна среда и води - гр. Враца

30 265

Регионална инспекция по околна среда и води - гр. Монтана

36 078

Регионална инспекция по околна среда и води - гр. Пазарджик

43 985

Регионална инспекция по околна среда и води - гр. Перник

30 599

Регионална инспекция по околна среда и води - гр. Плевен

46 325

Регионална инспекция по околна среда и води - гр. Пловдив

47 465

Регионална инспекция по околна среда и води - гр. Русе

52 481

Регионална инспекция по околна среда и води - гр. Смолян

33 454

Регионална инспекция по околна среда и води - гр. София

53 098

Регионална инспекция по околна среда и води - гр. Стара Загора

48 596

Регионална инспекция по околна среда и води - гр. Шумен

38 291

Регионална инспекция по околна среда и води - гр. Хасково

44 964

Национален парк "Рила"

87 292

Национален парк "Пирин"

53 139

Национален парк "Централен Балкан"

73 806

Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" - гр. Благоевград

55 379

Басейнова дирекция "Дунавски район" - гр. Плевен

90 070

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - гр. Пловдив

68 807

Изпълнителна агенция по околна среда

409 085

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

216 480

Общо

2 275 578

Министерство на земеделието

допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2018 г.

Министерство на земеделието – централно управление

432 575

ИА „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“

284 847

ИА по сортоизбиране, апробация и семеконтрол

212 066

БАБХ

52 474

Изпълнителна агенция по горите

3 900

Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

61 208

Областна дирекция „Земеделие“ Бургас

50 710

Областна дирекция „Земеделие“ Варна

41 963

Областна дирекция „Земеделие“ Велико Търново

34 030

Областна дирекция „Земеделие“ Видин

14 504

Областна дирекция „Земеделие“ Враца

44 344

Областна дирекция „Земеделие“ Габрово

20 805

Областна дирекция „Земеделие“ Добрич

81 130

Областна дирекция „Земеделие“ Кърджали

29 570

Областна дирекция „Земеделие“ Кюстендил

64 855

Областна дирекция „Земеделие“ Ловеч

23 272

Областна дирекция „Земеделие“ Монтана

19 330

Областна дирекция „Земеделие“ Пазарджик

29 200

Областна дирекция „Земеделие“ Перник

59 495

Областна дирекция „Земеделие“ Плевен

31 830

Областна дирекция „Земеделие“ Пловдив

52 551

Областна дирекция „Земеделие“ Разград

39 200

Областна дирекция „Земеделие“ Русе

63 909

Областна дирекция „Земеделие“ Силистра

33 342

Областна дирекция „Земеделие“ Сливен

58 200

Областна дирекция „Земеделие“ Смолян

38 898

Областна дирекция „Земеделие“ София-град

62 800

Областна дирекция „Земеделие“ София-област

42 600

Областна дирекция „Земеделие“ Стара Загора

29 610

Областна дирекция „Земеделие“ Областна дирекция „Земеделие“ Търговище

16 660

Областна дирекция „Земеделие“ Хасково

60 050

Областна дирекция „Земеделие“ Шумен

70 567

Областна дирекция „Земеделие“ Ямбол

59 193

Общо

219 688

Министерство на правосъдието

допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2018 г.

Министерство на Правосъдието – централно управление

1 089 073, 66

Агенция по вписванията

1 275 907,7

Национално бюро за правна помощ

8 515,68

ЦРОЗ

19 676,98

Общо

2 393 174,02

Министерство на външните работи

допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2018 г.

Министерство на външните работи

1 161 646,79

АДИС ЕООД

254 406,92

Общо

1 416 053,71

Министерство на младежта и спорта

допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2018 г.

Министерство на младежта и спорта /ЦУ/

85 000

Дирекция

4 685

Антидопингов център

7 569

Общо

97 254

ДП Български спортен тотализатор

4 880 708

                                                    103 076 776 лв.


Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели