/Поглед.инфо/ "Ангажирам се през следващите 4 години Общината да подкрепи създаването на достатъчен брой зарядни станции за електроавтомобили - поне 200 през първите години на следващия мандат".

Това каза гражданският кандидат за кмет Мая Манолова от автосалона, който се открива днес в София.

"Поздравявам бизнеса, който предлага най-новото от света на автомобилите и особено коли с нулеви въглеродни емисии".

"И най накрая, след толкова обещания, се ангажирам да бъде изградена писта, по най-високи европейски стандарти, за екстремно шофиране, за да спасим гражданите на София от безумните гонки и тормоза над тях", посочи още тя във видеобръщение от автомобилното изложение.

https://mayamanolova.bg/

План от Програмата на госпожа Манолова за:

СОФИЯ – ЧИСТА, УЮТНА И ЗЕЛЕНА

София – европейска зелена столица може да бъде обединяваща цел на различните управления на общината. За постигането на тази цел чистотата, подредеността и зеленината в града са едни от най-важните условия за качествен живот. Когато общественото пространство е зелено, то създава уют и предразполага хората да се срещнат извън социалните мрежи. Гражданите имат потребност да си направят пикник в чист парк, да се разходят из зеленината, да се освежат край фонтаните. Ето защо е необходима добра поддръжка и развитие на зелените пространства, и за намаляване на отпадъците.

София е замислена като град градина и трябва да върнем това мислене за града си, заложено още преди столетие. Редом с това са ключови политиките по развитието на модерни зелени практики, разширяване на зелена система, устойчиво придвижване, качествени публични пространства, справяне с проблемите с качеството на въздуха и др.

Ще работим за изграждане на здравословния живот в нашия град. Ще стимулираме жителите на София да изхвърлят отпадъците на правилните места и по правилния начин. Ще възприемем най-добрите практики за ограничаване на замърсяването на въздуха.

2.1. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА

По данни на Световната здравна организация в България 15 000 души годишно умират преждевременно заради влошените показатели на въздуха.

На 25 юли 2019 г. Европейската комисия внесе иск срещу България във връзка с влошеното качество на въздуха и неспазване на установените норми, включително серни оксиди и фини прахови частици под 10 микрона.

София е един от най-замърсените градове в Европа.

Мерките, които бяха одобрени от Столичния общински съвет, касаят изключително замърсяването от автомобили. Липсват реализирани категорични всеобхватни мерки по отношение на битовото отопление или замърсяването от строителни обекти и др. Дори мерките по отношение на автомобилите са крайно недостатъчни и най-ефективните сред тях като целодневното използване на градски транспорт на цена от един лев се активират при реализирано продължително замърсяване на въздуха 4 пъти над пределно допустимите средно дневни нива на замърсяване.

Намаляването на емисиите от главните замърсители (автомобили и битово отопление) ще бъде основен приоритет в нашата политика.

Какви са целите ни:

 • Осезаемо намаляване на замърсяването на въздуха;

 • Изпълнение на добри практики и въвеждане на санкции за дейностите и лицата, допринасящи за замърсяването на въздуха;

 • Осигуряване на подкрепа за прилагането на съвременни технологии за отопление и транспорт;

 • Предоставяне на гражданите на точна, вярна и навременна информация относно състоянието на въздуха и прогнозите за очакваните превишения.

Какви са проблемите:

 • Мудни и хаотични действия по изпълнение на националната програма за качество на въздуха;

 • Липса на работещи мерки за подобряването на качеството на атмосферния въздух въпреки приетата от СОС програма;

 • Неефикасен контрол и неефективни санкции на нарушителите – физически и юридически лица. Този проблем е особено изразен в гетата. Това създава напрежение в местните общности, като Столичният инспекторат е безсилен;

 • Не се предоставя достоверна и навременна информация на населението с цел предпазването на чувствителните групи хора, превенция на хронични заболявания на дихателната и сърдечно-съдовата системи.

Какви са нашите решения:

 • Изграждане на разгърната система за наблюдение на качеството на атмосферния въздух и прогнозиране на очаквано превишаване на алармените прагове;

 • Съхраняване и възстановяване на „зелените клинове” от Витоша, осигуряващи свеж въздух от планината;

 • Подобряване информираността на гражданите за нивата на замърсяване и активните мерки на общината за борба със замърсяването;

 • Осигуряване на редовно и качествено миене на улиците с технология, която отстранява трайно праха и калта от улици и тротоари;

 • Подмяна на замърсяващите инсталации за битово отопление с нови, отговарящи на европейските стандарти (програмата LIFE+ и ОПОС), като по този начин се намали делът им в замърсяването на въздуха чрез;

 • Изготвяне на ускорена програма за промяна на начина на отопление, особено на кварталите с индивидуално и еднофамилно застрояване;

 • Изпълнение на проектите за смяна на горивната база на общинските сгради със съвременни енерго-ефективни системи за отопление, в т. ч. природен газ, биомаса, геотермална енергия, соларна или други алтернативни ВЕИ;

 • Ускоряване реализацията на програмата за смяна на отоплителните инсталации на домакинствата и мерките за подобряване енергийната ефективност на сградите;

 • Повишаване на контрола върху качеството на използваните горива и техния произход от страна на съответните отговорни институции;

 • Създаване на смесени екипи с участието на столичния инспекторат и общинска полиция, които да реагират незабавно при установяване на изгаряне на забранени отпадъци в кварталите;

 • Ограничаване достъпността на отпадъчни материали, използвани за горене като гуми, масла, стара дограма, текстил, и контрол върху нерегламентираното изгаряне на отпадъци в кварталите;

 • Подобряване на събираемостта на глобите за физически и юридически лица, за които са установени нарушения.

 • Намаляване на вредните емисии от транспорта чрез:

 • Продължаване на развитието на метрото като алтернатива на автомобилния транспорт;

 • Разширяване на мерките за качество на въздуха и намаляване на праговете от очаквани нива на замърсяване, при които те се активират. Въвеждане на „бял билет“ за безплатно пътуване в градския транспорт в дни с високи нива на замърсяване на въздуха;

 • Ускорено развитие на електротранспорта и отдаване на приоритет на градския транспорт в пътното движение (отделени трамвайни трасета, разширяване мрежата от бус-ленти)

 • Въвеждане на допълнителни стимули за електромобили и изграждане на достъпна инфраструктура за зареждането им и др.;

 • Стимулиране на всички екосъобразни алтернативни форми за придвижване – велосипеди, скутери, тротинетки, “car-pooling”, “car-sharing” и др.;

 • Развитие на удобен довеждащ транспорт до станциите на метрото в кварталите;

 • Развитие на мрежата от велоалеи;

 • Въвеждане на икономически стимули за ползване на градския транспорт;

 • Подкрепа за еколого-отговорно поведение в администрацията на Столична община;

 • Отмяна на привилегиите за неограничено безплатно паркиране в „синя” и „зелена зона” на личните автомобили на ръководните кадри на общината и нейните звена;

 • Безкомпромисен контрол към строителни обекти, от които се разнася кал по улиците и прах във въздуха;

 • Въвеждане на лицензионен режим за навлизане на тежка транспортна техника, разрушаваща инфраструктурата.

  1. РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

София има повече от 20 000 декара паркове и градини (което е 16 кв. м. на жител), а непосредствено до града е планината Витоша. И въпреки това гражданите на София са с усещането за недостатъчна зеленина. Това се дължи на лошото поддържане на съществуващите паркове и градини (няколкото реконструирани паркови пространства са недостатъчни и отдалечени), на грубото навлизане със строителство във вътрешно-кварталните пространства и на ненужното премахване на голям брой едроразмерни и здрави дървета.

Увеличаващата се нужда на хората да заведат децата си в градина или да спортуват в парк, без да се налага да използват личен или градски транспорт, се сблъсква с засилващото се презастрояване и с отказа на Общината от изграждане на нови паркове и градини.

Развитието и опазването на зелената система на София е приоритетна задача, в която трябва да се включат и гражданите.

Какви са нашите цели:

 • Опазване на зелените площи от застрояване;

 • Придобиване от Столична община на частните терени в съществуващи паркове и вътрешно-квартални пространства, както и за новопредвидени паркове и градини;

 • Изграждане на нови паркове и градини;

 • Подобряване на поддръжката на съществуващите градски паркове и градини;

 • Цялостна реконструкция и облагородяване на междублоковите пространства;

 • Стимулиране на гражданите да проявяват отговорност към чистотата и уюта на София;

 • Въвеждане на стимули за увеличаване на зелените площи в частни имоти – в дворове и градини, зелени покриви, зелени фасади;

 • Връщане на Витоша като основен парк на столичани и подкрепа за развитието на туризма и детския спорт в планината.

Какви са проблемите:

 • Неравномерно териториално разпределение на парковете и градините в София;

 • Не е извършено отчуждаване на нито един квадратен метър частни имоти, предвидени по подробните планове за публични зелени площи, което ни поставя под риск от тяхното бъдещо застрояване. Сроковете за отчуждаване на много зелени площи изтича през 2022 г. и след това собствениците им могат да предявят претенции за застрояване;

 • Общинското предприятие „Паркове и градски градини“ няма нито човешки, нито финансов ресурс и техника, за да поддържа качествено над 3250 дка зелени площи;

 • Много паркове, градини и булеварди се поддържат от фирми изпълнители на договори, сключени по реда на Закона за обществените поръчки, и понеже контролът не е на необходимото ниво, качеството не е задоволително;

 • За периода 2015 - 2020 г. бяха предвидени да се изпълнят 18 проекта за изграждане, реконструкция и възстановяване на парковете, градините и зелените площи, сред които парк „Лебеда“, парк „Гео Милев“, парк „Младост“ („Въртопо“), парк „Овча Купел“ („Кукуряк“), „Западен парк“ и др. Повечето от тях или не са още проектирани, или проектът е спрян;

 • В голяма част от районите екипите за косене и поддръжка на междублоковите пространства не разполагат с необходимия персонал и техника за изпълнение на дейностите;

 • Липсва адекватен план, организация и контрол на работата и разхода на финансов ресурс от страна на ръководството на Столична община през последните години от мандата, което води до:

 • Лоша поддръжка на междублоковите пространства;

 • Замърсяване на териториите;

 • Закъснение на косенето и съответно последващите обработки срещу кърлежи, комари и гризачи.

 • Въпреки че бюджетът за поддържане и развитие на зелената система се увеличи от 8 млн. лв. през 2008 г. до над 30 млн. лв. през 2019 г., не се наблюдава подобряване на качеството и интензивността на услугите. В някои райони качеството дори е влошено;

 • Значителни части от парковете на София са частна собственост – над 20% от „Южен парк“, около 50% от „Северен парк“, части от „Борисовата градина“ и „Западен парк“, над 80% от нереализираните „Източен парк“ и „Въртопо“;

 • Части от всички значими столични паркове попадат в различни зони за застрояване, което в много случаи компрометира тяхната достъпност и интегритет.

Кои са нашите решения:

 • Да се разшири зелената система с промени в общия устройствен план като се върнат отнети с действащия план територии от парковете;

 • Отчуждаване на частни имоти, предвидени за зелени площи и такива намиращи се в изпълнени паркове и зелени площи, като се изиска и финансова подкрепа от държавата (специално за имотите, които държавата е възстановила в границите на града по Закона за възстановяване на собствеността и ползване на земеделските земи);

 • Приемане на правила за спиране на застрояването в зелените площи;

 • Предвиждане на достатъчно места за дървета при извършване на ремонти в града, вместо извършваното често премахване на растителност;

 • Ускорено развитие на „Борисовата градина“ чрез:

 • Подкрепа за възстановяването на лятна къпалня „Мария Луиза“ в параметрите на съществуващото застрояване;

 • Осигуряване на възможност летният театър да бъде ползван по предназначение;

 • Инсталиране на информационни табла, които да информират жителите и посетителите за предстоящи събития и изяви в парка;

 • Изграждане на водни съоръжения (фонтани и уреди за игра с вода), които да подчертават зелено-синия облик на града. Съживяване на водните обекти в парка, за да бъдат удобни за активен отдих и релаксация;

 • Разширяване на парковото осветление на основата на енергоспестяващи и соларни осветителни тела, чрез които да се спести електричество;

 • Развитие на адекватна инфраструктура, добри условия, здравословна среда на отдих и атрактивна обществена зона;

 • Изготвяне на регистър на зелените площи и заснемане на съществуващата растителност и таксация, който да се поддържа и актуализира периодично. Данните ще бъдат ползвани при планиране на нови проекти и ще гарантират опазването в максимална степен на зелените площи и съществуващата растителност;

 • Извършване на промени в общия устройствен план за разширяване на зелената система и включване в нея на новопотвърдени с устройствени планове на по-ниско ниво терени за паркове и градини, и да върнем и отнетите с действащия ОУП територии от парковете;

 • Разширяване на зеленината на града с възстановяване на уличното озеленяване, където липсват дървета. Предвиждане на места за дървесна растителност при всеки ремонт на основни пътища;

 • Премахване на трайна дървесна растителност само при обусловена необходимост и лошо цялостно състояние;

 • Извършване на пълна проверка на начина на провеждане на реституцията и предприемане на действия за възстановяване на собствеността при откриване на нарушения. Иницииране на нормативни промени, които да сложат край на реституцията в урбанизирани територии;

 • Развитие на зелената система чрез:

 • Подготовка на проекти за изграждане на нови паркове в районите „Овча Купел“, „Младост“, „Искър“, „Лозенец“, Триадица“, „Кремиковци“, „Панчарево“;

 • Подготовка на ПУП на централните паркове и градини, които да се подложат на широко обсъждане с гражданите;

 • Ремонтиране и възстановяване на съществуващите паркове и градини;

 • Изготвяне на програма за обновяване и реконструкция на междублоковите пространства;

 • Засаждане на нови дървета по основни пътни артерии (бул. „Сливница“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Цар Борис III“).

 • Изграждане на удобни зелени връзки за велосипедисти между парковете в града;

 • Свързване на зелените площи в града с крайградските зони за отдих (например с природен парк „Витоша“);

 • Осигуряване на достъпност и свързаност между парковете на града чрез зелени пешеходни и велосипедни връзки между парковете;

 • Запазване, възстановяване и облагородяване на „зелените клинове” от Витоша;

 • Подобряване на сигурността в парковете и градините чрез:

 • Разширяване на системата за видеонаблюдение на парковете, осигуряване на денонощна охрана и патрули за гарантиране безопасността в парковете;

 • Изграждане на огради на рисковите места с цел превенция на криминални прояви и опазване на общинското имущество – „Западен парк“, „Северен парк“ и др.

 • Осъществяване на стриктен контрол върху дейността на фирмите, изпълнители на договори за поддръжка на паркове и градини;

 • Укрепване капацитета на общинското и предприятие “Паркове и градски градини”, и районните структури по поддръжка с персонал, техника и оборудване за изпълнение на дейностите по поддръжка на зелените площи.

  1. ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА, И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Всеки жител и посетител на София използва публичното пространство в града. По пътя към училище, работа или спортния клуб, хората споделят градската среда с останалите. Поддържането на общественото пространство в чист и подреден вид е ключово за здравето и добрия живот на гражданите. Към момента качеството на сметосъбирането и сметоизвозването е незадоволително за високата цена, на която се извършват тези дейности.

И до момента Столична община няма завършен цикъл за третиране на отпадъците. Над 80% от отпадъците от домакинствата се преработват в RDF гориво, за което всички столичани плащаме, за да бъде извозвано из страната и изгаряно или заравяно в земята. Проектът на управляващите е това изгаряне да се извършва в сърцето на града, на площадката на ТЕЦ „София” до „Централна гара”, но проектът засега е спрян от Европейската комисия.

Стабилността на системата за управление на отпадъци е от първостепенно значение за облика на града и тя е основна отговорност на столичната управа. Но общината трябва да протегне ръка и към гражданите, без участието на които градът няма никога да бъде толкова чист, колкото искаме.

Какви са нашите цели:

 • Устойчиво и обществено приемливо решение за третирането на отпадъците на столицата, включително чрез разделното им събиране;

 • Въвеждане на справедлив метод за изчисляване на такса „битови отпадъци”, спазвайки принципа “замърсителят плаща”;

 • Подобряване на ефективността на дейностите по почистване и поддържане на междублоковите пространства и паркове, и увеличаване на интензитета им;

 • Увеличаване на честотата на миене и метене в кварталните улици и обществени пространства;

 • Обективен контрол от страна на администрацията и стриктно отчитане на работата на фирмите, извършващи дейностите по чистотата;

 • Разширяване на ролята на Общината в почистването;

 • Ефективен контрол по спазване на изискванията за опазване на чистотата и управление на отпадъците от граждани и юридически лица.

Какви са проблемите:

 • Липса на безспорно приет от обществото и ресурсно обезпечен проект за завършен цикъл на управление на отпадъците с акцент върху рециклиране и компостиране на максимално количество отпадък;

 • Такса „битови отпадъци”, вместо инструмент за провеждане на политика, е превърната в данък, по-висок от данъка за недвижими имоти;

 • Увеличението на бюджета за чистота не се отразява в по-качествена услуга;

 • Независимо от усилията, системите за разделно събиране остават неефективни и гражданите не се възползват от тях. Количеството на разделно събраните отпадъци, предадени за рециклиране чрез системата от цветни контейнери, намалява с всяка година;

 • Контейнерите са обект на вандализъм и кражби на отпадъци от клошари. Кофите са мръсни и в лошо състояние, което допълнително отблъсква хората;

 • Не са изградени подходящи и удобни за гражданите места за разделно събиране на отпадъците;

 • Улиците се метат ръчно, което води до силно запрашаване, ниска ефективност и високи разходи;

 • Гражданите не виждат полза от разделното събиране на опаковки и имат съмнения относно начина на разходване на средствата. Тези системи се финансират от „продуктова такса”, дължима от производителите и вносителите на опаковки, но слуховете за измами в системите и липсата на адекватна реакция от органите компрометират разделното събиране.

Какви са нашите решения:

 • Провеждане на местен референдум за необходимостта и мястото на изграждане на третата фаза от завода за третиране на отпадъци – инсталацията за изгаряне на произведеното от отпадъци RDF горивото;

 • Разработване на нова методика за определяне размера на такса „битови отпадъци”, прилагаща европейския принцип „замърсителят плаща“, преследваща европейските цели за отпадъците и съвместяване с принципа за поносимост на цената;

 • Освобождаване от такса смет на имоти, отредени за озеленяване с подробни устройствени планове или общия устройствен план;

 • Извършване на подробен финансов одит на дейностите по почистване на Столична община. Извършване на пълен функционален анализ на работата на Столичен инспекторат, включително ефективността на дейността по контрол на изпълнението на сключените договори и спазването на действащата нормативна уредба за опазване чистотата и управление на отпадъците. На база резултатите от одита следва да се предложат нормативни и структурни реформи, като бъдат предприети набелязаните в него действия;

 • Въвеждане на стимули за повишаване количеството събрани при източника отпадъци за рециклиране с мерки като билет за градски транспорт срещу пластмасови бутилки или програми за сътрудничество с частния сектор за вторични суровини срещу ваучери за пазаруване;

 • Предвиждане на стимули за гражданите и фирмите да намаляват количеството на отпадъците, и да увеличат разделното им събиране и рециклиране чрез провеждане на публична кампания;

 • Предоставяне на специализирани контейнери за органични отпадъци – „кафяв контейнер“ за компостиране. Инсталиране при възможност на все повече контейнери за хартия и пластмаса, метал и стъкло на места, удобни за гражданите. По този начин ще имаме по-малко остатъчни отпадъци и суровините ще се използват повторно;

 • Извършване на одит на ефективността и работата на инсталациите за третиране на отпадъци, включително разходите за преработка на отпадъци и производство на единица продукт. Преглеждане на сключените договори с външни изпълнители, изплатените средства и постигнатите резултати;

 • Стабилизиране на общинското дружество „Чистота Искър“ ЕАД. Разширяване на дейността му чрез възлагане на нови допълнителни зони за почистване. Закупуване на необходимата за това техника и оборудване;

 • Задължаване на фирмите изпълнители да извършват сметосъбирането и сметоизвозването с модерна техника;

 • Масово въвеждане на мултикари за почистването на града, по подобие на всички европейски столици;

 • Редовно и качествено миене на улиците, системен контрол върху количеството и качеството на извършената дейност;

 • Внедряване на съвременна електронна система за отчитане на качеството и бързината на събиране и извозване на боклука без субективна намеса. Поетапно поставяне на датчици, които отчитат нивото на смет в контейнерите, с цел събирането и извозването да става много по-бързо и ефективно (например подаване на сигнал, когато контейнерите са пълни на 80%);

 • Засилване на контрола по отношение изпълнението на договорите с фирмите за извършване на дейностите по чистотата. Налагане на глоби при закъснение и неизпълнение;

 • Поетапно премахване на контейнерите за отпадъци от улиците чрез:

 • Приемане на правила за определяне на удобно място за контейнерите в сградите при изграждане на новите сгради;

 • Обособяване/изграждане на специализирани места за събиране на отпадъците, в близост до многофамилните сгради в жилищните комплекси;

 • Изграждане на подземни контейнери в централна градска част, където инфраструктурата позволява, използване на вътрешните дворове и др.

 • Стимулиране активността на гражданите в опазването на чистотата в града;

 • Доразвиване на разделното събиране на органични отпадъци в районите с еднофамилни сгради и стимулиране на „семейното” компостиране.

  1. СОФИЯ С ПОДКРЕПА НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА

Зелената икономика, напоследък по-известна като „кръгова“ икономика, се състои в намаляване на образуването на отпадъци, повторната им употреба и производство на стоки от рециклиране на битови отпадъци и опаковки.

Изцяло заставаме зад идеите за внедряване на всички форми на устойчиво производство на енергия, в това число геотермална, слънчева, вятърна енергия и остатъчна топлина.

Какви са нашите цели:

 • Активиране на сътрудничеството между Общината, бизнеса и гражданите в посока градска „кръгова“ икономика;

 • Увеличаване на рециклирането и повторната употреба на отпадъци;

 • Въвеждане на стимули за гражданите и фирмите за разделно събиране на отпадъците;

 • Оптимизиране на разходите за събирането и извозването на битовия отпадък;

 • Намаляване разходите за събиране на отпадъци и намаляване на депонираните отпадъци до минимум;

 • Намаляване на използването на изкопаеми горива и генериране на възможно най-много възобновяема енергия.

Какви са проблемите:

 • Недостатъчни са действията в посока „кръгова“ икономика в Столична община, с изключение на сепарирането на отпадъците към завода за боклук;

 • Няма политика за сътрудничество с гражданите и бизнеса, с изключение на откъслечни изолирани акции.

Какви са нашите решения:

 • Стимулиране на отговорно поведение към околната среда сред бизнеса и гражданите:

 • Въвеждане на мерки за намаляване обема на отпадъците от страна на всички граждани и фирми;

 • Предвиждане на зелени политики при провеждане на обществени поръчки за услуги, доставки и строителство от общината (напр. използване на рециклирана хартия, пластмаса и др.);

 • Поетапно въвеждане на електронни услуги и тяхното интегриране в цялостна единна информационна система;

 • Възстановяване на зеления пояс на София;

 • Предвиждане на облекчени условия за жилищните сгради да инсталират фотоволтаични панели до 30 кВ на покривите, които да позволят на собствениците да произвеждат сами част от енергията или да я продават (напр. премахване на таксата за заявление за виза и на таксата за одобрение на архитектурните и технически проекти, както и безплатно консултиране на етажните собственици относно реда и условията);

 • Стимулиране на пълноценното използване на геотермална енергия;

 • Намаляване на разходите за транспорт чрез изграждане на центрове за приемане на отпадъци от граждани, рециклиране и повторна употреба, едрогабаритни отпадъци, строителни отпадъци и др.;

 • Интелигентно управление на осветлението в паркове, градини и обществени пространства за икономия на електрическата енергия.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели