/Поглед.инфо/ Притеснителен е фактът, че след два месеца управление, администрацията на Столична община действа като пожарна команда, пишат социалистите в отговор на поканата за нова дата на първото заседание на СОС на 15-ти януари, вместо на 25-ти, както беше решено на сесията на 11.01.2024 г.

В Столична община цари некомпетентност и управленски хаос. Това мнение изразяват общинските съветници от групата на Местна коалиция "БСП за България" в отговор на поканата за провеждане на заседание на 15-ти януари от 14,00 часа. "Притеснителен е фактът, че след два месеца управление, администрацията на Столична община действа като пожарна команда", твърдят още те.

Уведомлението, че Столичният общински съвет трябва да се събере на заседание в понеделник беше изпратено на електронната поща на председателя на БСП - София и на групата на социалистите в СОС Иван Таков на 12-ти януари след 17,00 часа. В него става ясно, че "по предложение на г-жа Грети Стефанова общинският съвет следва да се събере на 15.01.2024 г., предвид крайния срок за приемане на проектни предложения по Процедура BG - RRP-4.023 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II", който изтича на 16.01.2024 г.". В същия имейл е приложен документ, именуван "доклад" и се изисква потвърждение за присъствие на общинските съветници.

"За реализиране на конкретния проект с краен срок 16.01.2024 г., се внася информация до кмета на Столична община на 12.01.2024 г. Не се познава нормативната уредба, цари управленски хаос и личи липса на компетентност, пишат още в отговора си социалистите. - Опитът, за пореден път да се насочи проблема към Столичния общински съвет е и опит да се прикрие пред обществото безсилието на първата политическа сила в СОС да постигне мнозинство за управление на града".

Писмото с отговор на поканата за заседание на СОС на 15-ти януари беше изпратено днес от Иван Таков на електронните пощи на всички общински съветници в СОС.

От Групата на "БСП за България" са категорични, че ще изложат позицията си и на заседание в понеделник, ако е налице законово изискуемия кворум за неговото провеждане.

ЧЕТЕТЕ И ПИШЕТЕ КОМЕНТАРИТЕ ТУК: https://www.facebook.com/PogledInfo

Ето и пълния текст на писмото на общинските съветници от Местна коалиция "БСП за България" в отговор на поканата за провеждане на заседание на СОС в понеделник, 15-ти януари:

Уважаеми колеги!

На 12.01.2024 г. , след 17.00 часа, получихме имейл от Аделина Райкова, с който сме уведомени, че "… по предложение на г-жа Грети Стефанова общинският съвет следва да се събере на 15.01.2024 г. предвид крайния срок за приемане на проектни предложения по Процедура BG - RRP-4.023 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II", който изтича на 16.01.2024 г.“ Със същия имейл е приложен документ, именуван "доклад" и се изисква от г-жа Райкова потвърждение за присъствие на общинските съветници, изпратено на имейлите на г-жа Стефанова и г-жа Станислава Стоянова-СОС.

Във връзка с горното, изразяваме следната позиция:

На заседанието на 11.01.2024 г., единодушно приехме същото да продължи на 25.01.2024 г., за да се постигне споразумение между представените в СОС политически сили за избор на председател, абсолютна процесуална предпоставка за започване по същество и в изпълнение на чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, на работата на общинския съвет. Няма пречка СОС да се събере и на по-ранна дата, ако е налице законовият кворум и предложението е направено от общински съветник. За пореден път се действа непрофесионално от страна на администрацията на Кмета на СО. Изпратеният имейл е от страна на негов служител, който вменява "задължение" на общинските съветници (каквото предполага изразът "следва") да се съберат на заседание, свеждайки ни волята на "председателстващия", по силата на закона, СОС - г-жа Стефанова. Почерк на непрофесионализъм и неуважение, който се налага през последните месеци от представителите на ПП-ДБ-СС в общинския съвет.

От друга страна, към настоящия момент няма информация, че е налице постигнато споразумение за избор на председател на СОС, както и за конституиране и структуриране на постоянните комисии на СОС, което е задължително условие за разглеждане на доклади от общинския съвет.

До приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Столичен общински съвет (ПОДСОС) действа настоящият, последно изменен и допълнен с Решение №159 по Протокол № 50 от 24.03.2022 г. Съгласно чл. 69, ал. 1 от ПОДСОС, към мотивирания доклад на вносителя, съдържащ обосновка, включително оценка за необходимите финансови и други ресурси за изпълнение на решението, както и оценка на въздействието от прилагането на предлаганото решение, задължително се прилага и проект за решение, каквото в представения документ липсва.

Разпоредбите на чл. 70-чл. 78 вкл. на ПОДСОС изчерпателно регламентират процедурата по разглеждане и приемане на докладите в СОС, а именно: разпределянето им за разглеждане на постоянните комисии от председателя на СОС, определяне на водеща комисия от председателя на СОС, изработване на становище по доклада на водещата комисия, включване на доклада в дневния ред на заседанието на общинския съвет от председателя на СОС.

Съгласно чл. 79 на ПОДСОС, материалите, включени в дневния ред на СОС, се комплектоват, както следва: проект на решение, доклад на вносителя, доклад на водещата комисия и всички получени становища, както и други документи, когато това е необходимо, във връзка с проекта на решение.

Видно от изложеното по-горе, от една страна предложеният за разглеждане документ не е оформен съдържателно, съгласно изискванията на действащия правилник, защото липсва проект на решение и от друга, същият не може да бъде разгледан от СОС до избор на председател и постоянни комисии, респективно без становище на определена от председателя на СОС водеща комисия. В този смисъл, обявеният дневен ред на заседанието на 15.01.2024 г. се явява в нарушение на ПОДСОС и евентуалното му реализиране би довело до приемане на незаконосъобразно решение с материализирани вредоносни последици за трети лица, каквито в случая се явяват потенциалните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ по европейския проект.

По същество, касателно кандидатстването по проекта и упълномощаването на районните кметове от страна на кмета на СО да участват като администратор на безвъзмездна финансова помощ и водещ партньор в процедурите за предоставяне на средства на крайни получатели, не е необходимо решение на СОС, освен ако в проектните предложения не са включени и самостоятелни сгради, чийто едноличен собственик е Столична община. Единствено в тази хипотеза е необходимо решение на СОС, в съответствие с разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ПОДСОС, съгласно която общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства.

В съдържанието на представения документ не се откриват данни за наличие на общински обекти в проектните предложения, което обосновава извода, че не се изисква решение на СОС за упълномощаването на районните кметове в този смисъл.

Съгласно чл. 44, ал. 1 от ЗМСМА, Кметът на общината ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите и от актове на Министерския съвет, както и възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите. По смисъла на цитираните законови разпоредби, Кметът на СО може в това си качество, без санкцията на общинския съвет да изпълни функциите на администратор на БФП и водещ партньор по проекта или да упълномощи еднолично съответните районни кметове за това. Последните ще действат по силата на упълномощаването и в изпълнение на разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА.

В заключение, притеснителен е фактът, че след два месеца управление, администрацията на СО действа като пожарна команда. За реализиране на конкретния проект с краен срок 16.01.2024 г., се внася информация до кмета на СО на 12.01.2024 г. Не се познава нормативната уредба, цари управленски хаос и личи липса на компетентност. Опитът, за пореден път, да се насочи проблемът към общинския съвет, освен всичко казано в предходното изречение е и опит да се прикрие пред обществото безсилието на първата политическа сила в СОС да постигне мнозинство за управление на града.

Ние, съветниците от МК "БСП за България" ще изложим настоящата позиция и на заседание на 15.01.2024 г., ако е налице законово изискуемия кворум.

ЧЕТЕТЕ И ПИШЕТЕ КОМЕНТАРИТЕ ТУК: https://www.facebook.com/PogledInfo

Нов наш Youtube канал: https://www.youtube.com/@aktualenpogled/videos

Нашият Ютуб канал: https://www.youtube.com/@user-xp6re1cq8h

Каналът ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта: https://www.pogled.info 

Така ще преодолеем ограниченията.

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците.