/Поглед.инфо/ В Евразийския икономически съюз от 1 януари 2022 г. влязоха в сила и се прилагат разпоредбите на новата редакция на Единната стокова номенклатура за външноикономическата дейност на ЕАИС (ЕСН ВИД ЕАИС) и Единната митническа тарифа, одобрени от Съвета на ЕАИС през септември 2021 г.,

Тарифните методи са насочени към регулиране на външнотърговските отношения с помощта на вносни мита, установени в Единната митническа тарифа на държавите-членки на ЕАИС (ЕМТ ЕАИС), която представлява набор от митнически ставки, прилагани за стоки, внесени в единната митническа територия на ЕАИС от трети страни. Тези ставки са систематизирани в съответствие с ЕСН ВИД ЕАИС.

Митническата тарифна регулация в ЕАИС предвижда:

  1. Поддържане на ЕСН ВИД ЕАИС. За да определи размера на вносната митническа ставка за конкретен продукт, трябва да се знае неговия десетцифрен код в съответствие с ЕМТ ЕАИС

  2. Определяне на тарифни квоти и разпределяне на обема им между страните членки. Тарифната квота е мярка за регулиране на вноса на Съюза на определени видове селскостопански стоки с произход от трети страни, която предвижда прилагането на диференцирани ставки на вносните мита от единната митническа тарифа на ЕАИС по отношение на стоки, внесени в рамките на определено количество през определен период и над това количество.

  3. Установява случаите и условията за предоставяне на тарифни облекчения, а също така определя реда за тяхното прилагане. Тарифните облекчения могат да се прилагат под формата на освобождаване от плащане на вносни мита или намаляване на ставката на вносните мита. Тарифните облекчения не могат да имат индивидуален характер и се прилагат независимо от страната на произход на стоките.

  4. Определя условията и реда за прилагане на единната система от тарифни преференции на Съюза. С цел предоставяне на икономическа помощ на развиващите се и най-слабо развитите страни при вноса на определени стоки с произход от такива страни могат да се предоставят тарифни преференции под формата на освобождаване от плащане или намаляване на вносните мита.

  5. Определя ставките на вносните мита.

На 11 април 2017 г. страните членки на ЕАИС подписаха нов Договор за Митническия кодекс на Евразийския икономически съюз (Митнически кодекс на ЕАИС), който влезе в сила на 1 януари 2018 г. Основните му новости, насочени към оптимизиране на системата за регулиране на външноикономическата дейност и поддържане на баланса на интересите на държавните органи и бизнес общността са:

- Приоритет на електронната митническа декларация и прилагане на писмена декларация само в определени случаи;

- Възможността за подаване на декларация за стоки, транзитна декларация или декларация за превозно средство, без да се подават на митническия орган документите, въз основа на които се попълват, и искането им само ако системата за управление на риска е проработила, което ще осигури възможно най-бързото митническо освобождаване;

- Възможността за извършване на митнически операции, свързани с регистрацията на митническата декларация и освобождаването на стоките автоматично от информационните системи на митническите органи;

- Намаляване на времето за освобождаване на стоки до 4 часа;

- Създаване на правно основание за използване на механизма "един прозорец" при извършване на митнически операции, включително свързани с пристигане, заминаване и митническо деклариране на стоки;

- Значително (почти удвоено) разширяване на правомощията на Евразийската икономическа комисия, насочено към осигуряване на единно митническо регулиране в ЕАИС.

В резултат на влизането в сила на новия Митнически кодекс на ЕАИС времето за регистриране на митнически декларации е намалено 2 пъти, а времето за пускане на стоки за свободно обращение - 6 пъти.

През 2018 г. среднопретегленият процент на ЕМТ ЕАИС е 4,79%. В ЕАИС вносните мита се плащат по външния контур на Съюза и се разпределят между бюджетите на страните членки Митата се плащат от вносителите по една единствена държавна сметка в националната (централна) банка на държавата, в която са дължими в съответствие с митническото законодателство на ЕАИС, след което се разпределят към националните бюджети съгласно следните стандарти, които са въведени в сила от 1 януари 2020 г.:

Армения – 1,220%;

Беларус – 4,860%;

Казахстан – 6,055%;

Киргизстан – 1,900%;

Русия – 85,065%.

През последните години нетарифните бариери или, както често ги наричат, нетарифните мерки започнаха да играят все по-голяма роля като ограничения за движението на стоки и услуги. Това се дължи на намаляване на тарифите за внос в рамките на многостранната търговска система и увеличаване на броя на регионалните търговски споразумения, които предполагат безмитна търговия между страните. Нетарифните мерки компенсират положителните ефекти, произтичащи от по-лесен достъп до пазара поради либерализацията на търговията под формата на премахване на тарифните ограничения. Те могат да повлияят негативно на външнотърговските потоци в рамките на съществуващата експортна кошница, да затруднят навлизането на нови продукти на пазара и да предотвратят появата на нови търговски партньори.

Нетарифните методи на регулиране, използвани в Митническия съюз, общоприети в международната търговия, включват: директни ограничителни мерки, свързани с количествения контрол, като квоти, разпределение на квоти, лицензиране и косвени неколичествени ограничителни мерки, сред които два метода на въздействие могат да се разграничат - наличието на определени стандарти (технически, включително стандарти за качество, санитарни и ветеринарни норми, изисквания за етикетиране, доставка на стоки до определени контролно-пропускателни пунктове), както и възможността за въвеждане на допълнителни митнически или други административни формалности.

Техническите изисквания имат за цел да гарантират безопасността на стоките, търгувани на пазара. Сред техническите бариери се обособяват и няколко специфични области - санитарни, ветеринарни и фитосанитарни норми и правила. Всички те са тясно свързани с осигуряването на безопасността на хората, животните и растенията, тъй като почти всички непреработени селскостопански суровини могат да представляват потенциална заплаха за разпространението на болести.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели