/Поглед.инфо/ Подбрахме най-важните точки от документа

В деня на встъпването в длъжност, президентският указ „За националните цели за развитие до 2030 и 2036 г.“ се появи на уебсайта на Кремъл. В документа има над сто различни точки. Взехме най-важните и специфични (някои, като „развитие на човешки таланти“ са твърде общи) от тях:

ДЕМОГРАФИЯ

* повишаване на общия коефициент на раждаемост до 1,6 до 2030 г. и до 1,8 до 2036 г., включително ежегодно увеличение на сумарния коефициент на плодовитост на третите и следващи деца в семействата;

* увеличаване на продължителността на живота до 78 години до 2030 г. и до 81 години до 2036 г., включително бързо нарастване на показателите за продължителност на живота в добро здравословно състояние;

* увеличаване до 2030 г. на броя на възрастните граждани и хората с увреждания, получаващи услуги за дългосрочни грижи до най-малко 500 хиляди души сред най-нуждаещите се от такива услуги;

ДОХОДИ

* намаляване на нивото на бедност под 7% до 2030 г. и под 5% до 2036 г., включително нивото на бедност на многодетните семейства до 12% до 2030 г. и до 8% до 2036 г.;

* осигуряване на ускорено увеличение на минималната работна заплата, включително нейното нарастване до 2030 г. повече от два пъти в сравнение с размера, установен за 2023 г., като нейната стойност достига не по-малко от 35 хиляди рубли на месец;

МЛАДЕЖТА

* увеличаване до 2030 г. на броя на чуждестранните студенти, обучаващи се по програми за висше образование в руски образователни институции за висше образование и научни организации до не по-малко от 500 хиляди души;

* увеличаване до 2030 г. на дела на младите хора, участващи в доброволчески и социални дейности, до поне 45%;

УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ

* подобряване на качеството на живот /жизнената среда/ в опорните населени пунктове с 30% до 2030 г. и с 60% до 2036 г.;

* осигуряване на гражданите на жилища с обща площ най-малко 33 квадратни метра на човек до 2030 г. и поне 38 кв. метра до 2036;

* увеличаване до 2030 г. на дела на федералните магистрали и пътищата на най-големите градски агломерации, които отговарят на регулаторните изисквания, до не по-малко от 85%, основната мрежа от магистрали - до не по-малко от 85%, пътищата с регионално или междуобщинско значение - до не по-малко над 60%;

СОЦИАЛНА СФЕРА

* завършване до края на 2030 г. на капиталния ремонт на сгради на предучилищни образователни организации и общообразователни организации, признати за изискващи такъв ремонт към 1 януари 2025 г.;

* осигуряване, в рамките на програмата за социална газификация на населението, присъединяване към доставяне на мрежов природен газ на най-малко 1,6 милиона домакинства до 2030 г. и най-малко 3 милиона домакинства до 2036 г.;

ОТПАДЪЦИТЕ

* гарантиране, че до 2030 г. 100% от обема на годишно генерираните твърди битови отпадъци се сортира, не повече от 50% от тези отпадъци се заравят и не по-малко от 25% се включват във вторично стопанско обращение /рециклиране/.

* намаляване наполовина на обема на непречистените отпадъчни води, зауствани в основните водни тела до 2036 г., запазвайки уникалната екологична система на езерото Байкал

ИКОНОМИКА

* до 2030 г. Руската федерация ще стане една от 25-те водещи страни в света по отношение на плътността на роботизацията;

* намаляване на дела на вноса на стоки и услуги в структурата на брутния вътрешен продукт до 17 на сто до 2030 г.;

* осигуряване до 2030 г. увеличение на обема на износа на нересурсни и неенергийни стоки с поне две трети спрямо 2023 г.;

ТЕХНОЛОГИИ

* гарантиране, че до 2030 г. Руската федерация ще стане една от 10-те водещи страни в света по отношение на научните изследвания и разработки;

* осигуряване на технологична независимост и формиране на нови пазари в области като биоикономика, опазване здравето на гражданите, продоволствена сигурност, безпилотни летателни системи, средства за производство и автоматизация, икономика на бази данните и цифрова трансформация, изкуствен интелект, нови материали и химия, напреднали космически технологии и услуги, нови енергийни технологии;

Превод: ЕС