ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
КМЕТА НА ГР. СОФИЯ
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КОПИЕ ДО:
СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО: СОФИЯ БЕЗ БЛОКАДИ

В качеството си на пълноправни български граждани, данъкоплатци и гласоподаватели, с настоящото се обръщаме към Вас да упражните възложените Ви от закона правомощия и задължения, за да осигурите спазването на законността и правото на жителите и гостите на гр. София на безпрепятствено ползване на градската инфраструктура.

От името на над 1500 членове на фейсбук-групата „София без блокади“, както и от името на още хиляди жители и гости на столицата, нечленуващи, но споделящи идеите на нашата група,


НАСТОЯВАМЕ:

 • Провеждането на всякакви протестни и контрапротестни действия да става съгласно предвиденото в нормативната уредба, и по-конкретно – съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ) и НАРЕДБА № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община, вкл.:
 • Да се санкционира своевременно незаконното блокиране на кръстовища и улици, ако за съответния протест няма надлежно подадено заявление, в което да е уточнен маршрут, отговорни лица и пр., каквито са изискванията на чл. 8, чл.11 и чл.12 от ЗСММ и чл.18 от Наредба № 1 на СОС. Столичната община да има ангажимент да информира своевременно чрез средствата за масова информация за подадените и одобрени заявления, маршрутите на шествията и потенциалното затваряне на инфраструктурни обекти.
 • Забрана за провеждане на всякакви масови събирания между 22.00 и 6.00 часа, съгласно изискването на чл.5 от ЗСММ;
 • Забрана за ползването на предмети, предизвикващи силен шум, каквото е изискването на чл.23, ал.5, т.5 от Наредба № 1 на СОС;
 • Въвеждане на задължение към организаторите на масови събирания да монтират мобилни химически тоалетни за своя сметка;
 • Всеки организатор или участник да отговаря за вредите, които по негова вина са причинени при провеждането на масовото събиране (чл.6, ал.2 от ЗСММ);
 • Задължение към организаторите на проявите да осигурят спазването на обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява, както и опазването на общинските имоти от повреждане и унищожаване, съгласно чл.21, ал.1 от Наредба № 1 на СОС.

Столична община да предостави публична справка относно:

 • Подадените и одобрени заявления за протести през последните три месеца;
 • Наложените санкции на физически и/или юридически лица, организирали протестни действия, без да са спазили процедурите на нормативната уредба;
 • Наложените санкции на физически и/или юридически лица, нарушили целостта на общинска собственост, вкл. тротоари, пътна настилка, паметници и др.

Министерството на вътрешните работи:

 • да представи публична справка относно установените и санкционирани нарушения на обществения ред от началото на м. Юни 2013 г. досега при провеждане на масови мероприятия на територията на столицата;
 • да не допуска, още по-малко да съдейства за блокиране на инфраструктурни обекти на територията на Столична община;
 • Прокуратурата на Република България да разследва всички физически и юридически лица, организирали и провели незаконно блокиране на кръстовища и пътни артерии. Обект на разследване да бъдат и всички останали действия на въпросните лица, извършени в нарушение на нормативните изисквания, вкл. рушене и замърсяване на обществена собственост, нерегламентирани нива на шум и др.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Считаме, че през последните три месеца законното право на протест на всеки български гражданин беше опорочено чрез категоричния отказ на определени лица и организации да се съобразяват със законодателството на страната и с правото на останалите граждани да се придвижват свободно, да не бъдат тероризирани с вувузели и други шумообразуващи предмети, както и да живеят в един чист и благоустроен град. Чл.57, ал.2 от Конституцията на РБ гарантира, че: „Не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други.“ Казано с други думи, правото на протест на едни граждани не може да нарушава правата на други граждани!

Разчитаме, че българските институции са институции на ВСИЧКИ българи, гарантиращи спазването на правата на ВСИЧКИ българи и работещи за ВСИЧКИ българи!

София, 26.08.2013 г. С УВАЖЕНИЕ,
...................................
...................................
...................................
Богомил Бонев
...................................
P.S. Всеки се подписва като го публикува на стената си.