/Поглед.инфо/ Вече близо седем години действа приетият от ГЕРБ „Закон за предучилищното и училищно образование“. Все още не сме напълно наясно с резултатите от действието на този Закон, независимо че всяка година МОН трябва публично да се отчита, за да се взимат мерки. Това не се случва.

Онова, което е сигурно - системата на образованието не се е променила, а резултатите на учениците се влошават. Законът беше използван, за да се пренапишат учебните програми по основните за националното ни самосъзнание предмети – литература и история, като от тях отпадне всяко знание, което възпитава в патриотичен дух, както и всяко знание, свързано с Русия и нейната роля за Освобождението на България и за победата над фашизма през 1945 г. Така че това ще е най-важната дейност на бъдещите народни представители – тези учебни програми да бъдат коренно променени и в тях да бъде отразено позитивното развитие в българската култура и история. И в този смисъл, ще се настоява за връщането на предметите „Българска история“ и „Българска литература“. Също така по предмета „Гражданско образование“ ще трябва да бъдат включени такива съдържателни въпроси, които наистина формарит представи и възпитават младите поколения в дух на солидаронст и единение. Категорично: няма да бъдат допускани до разработване на образователни програми, свързани с българщината, експерти на „Отворено общество“ и фондация „Америка за България“.

Не са обсъдени достатъчно сериозно и резултатите от проведените външни оценявания. Те трябва да бъдат внимателно анализирани, да се отчете спецификата на районите, в които функционират тези училища, и да се помисли за такива политики, които да подпомогнат решаването на проблемите. При необходимост, да се разширят формите на извънкласна работа със социално слаби ученици или с ученици, на които българският не е майчин. И т.н.

Трябва да се спомене, че позитивна стъпка в областта на образованието е увеличението, макар и не на необходимото равнище, на учителските заплати, от министър Красимир Вълчев (ГЕРБ). Но това се оказа само малка стъпка и не беше осмислено като устойчива политика за решаване на кризисната ситуация с липса на учителски кадри.

За развитието на училищното образование не бяха направени и пробиви по време на управлението на четворната коалиция. БСП се отказа от Министерство на образованието и науката, както и от Министерство на културата. И ги предостави на „Продължаваме промяната“. Днешните хвалби, че БСП са въвели безплатни детски градини и безплатни учебници за учениците от гимназиалния етап съвпадат с хвалбите на Продължаваме промяната, които твърдят същото. Добре е, че са станали факт тези придобивки, но и те следва да се превърнат в трайна и устойчива политика.

Следователно, все още липсва цялостен анализ за действието на Закона за предучилищното и училищното образование. Липсва националноотговорно виждане за реалните проблеми и подходите за решаването им. За ГЕРБ образованието е по-скоро въплъщение на неолибералната философия. За ДБ и ПП – също. Не е ясно виждането на БСП за развитие на образованието, тъй като през последните седем години те не отстояха нито един сериозен въпрос. БСП се отказа да работи с високоподготвените експерти и започна да разчита на един много тесен кръг от верни на председателката хора.

Цел на политиката на „Левицата“ е въз основа на публично известен анализ на системата на образованието да обсъди – в широк формат – и бързо да даде политически отговор на проблемите в тази сфера.

По отношение на висшето образование и наука. Десницата последователно прокарва политика на нарушаване на автономията на висшите училища и научни организации. Политика, която цели те да бъдат поставени в зависимост от политическата власт. По времето на последното управление на четворната коалиция бяха разработени допълнителни критерии в научната сфера, които нанасяха огромен удар върху всички научни области, свързани с България, за сметка на тези научни направления, които обслужват чужди интереси. И ако това е логично за българската десница, то за БСП е най-малкото притеснително, защото партията подкрепи този антинационален акт. Така че, „Левицата“ ще работи за стабилизиране на автономията на институциите за висше образование и наука. Ще се противопостави на всякакви опити и чужд натиск да се закриват държавните висши училища. Защото това ще ограничи достъпа на младите хора до висше образование у нас. Ще настоява за развитие на тези научни направления, които са от национална полза – за създаването и развитие на иновативни и производствени центрове с учени от университетите и БАН, за подпомагане на регионалното развитие, за създаването и развитие на центрове за квалификация и преквалификация на кадри, необходими на бизнеса от региона и т.н. През две години правителството на ГЕРБ предложи начални заплати за отделните длъжности в тези сфери. И както с учителските заплати, така и сега нивата на заплати не бяха част от устойчива политика. Нищо не беше предвидено за материалната база на държавните институции за висше образование и наука. Тепърва трябва да се помисли за разширяване на материалните условия за практически дейности, обновяването и строителството на общежития – за студенти, за млади учени, а в областните центрове – и за ученици от гемназиалния етап. Да се направят и стъпки за развитие на академични градчета.

ОБЩИ ПОЛИТИКИ

 1. ФИНАНСИРАНЕ

Първата задача на новото Народно събрание е да приеме, със съответните актуализации Закон за държавния бюджет. Какви средства е необходимо да се предвидят:

- Средства за повишаване на заплатите на учителите . Левицата ще подкрепи предложенията на синдикатите в бюджета да се предвидят допълнителни 500 млн.лв. за повишаване на заплатите на учителите и учените от държавните висши училища, БАН и Селскостопанска академия. Ще предложим също:

- Да се разработи и въведе нова формула при формирането на делегирания бюджет в образованието, като отпадне принципът „парите следват ученика/студента“. За средното образование: да се отчита мястото и социалната среда, в което функционира училището; допълнително да се предвидят стимули за учители, които работят в райони с преобладаващ брой ученици, на които българският не е майчин език; да се гарантират средствата за отопление, електричество и вода в училищата; да се предвидят достатъчно средства за извънкласни дейности, за спорт и посещения на културни събития; да се предвидят и средства за ремотни дейности и подръжка на материалната база на училището.

- Да се разработят и приемат – на законово равнище - принципи за формиране на началните заплати на работещите в сферата на образованието и науката в общинските и държавни институции, като началната заплата за младши учител да е две и половина минимални работни заплати ( т.е. в момента - 2000 лв.)., а за всяка по-висока степен – началната заплата да се увеличава с по една минимална работна заплата.

- За Държавните висши училища (ДВУ), БАН и Селскостопанска академия (ССА) да бъдат нормативно записани осигурените от бюджета начални заплати за академичните длъжности както следва:

- асистент – три минимални работни заплати

- главен асистент – три и половина минимални работни заплати

- доцент – четири и половина минимални работни заплати

- професор – пет минимални работни заплати

 1. Да се увеличат добавките за получени научни степени – доктор и доктор на науките, в държавните и общински институции. Като за „доктор“ се получава половин минимална заплата, а за „доктор на науките“ – една минимална заплата

 2. При пенсиониране – добавките за научна степен се запазват и се прибавят към размера на пенсията. Запазват се и получените в активния период на дейност научни признания – доцент и професор.

ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТИМУЛИ

 1. Всеки ученик, постъпил в първи клас, получава безплатен лаптоп или таблет.

 2. Безплатен лаптоп и безплатен интернет получава всеки учител и работещ в сферата на образованието (педагогически специалист).

 3. На учители, които работят в общински или държавни училища, извън местата по местоживеене, се осигурява безплатен мобилен телефон.

 4. На млади семейства, един от които е учител, се отпускат преференциални кредити за закупуване на жилище, като лихвите се поемат от държавата.

 5. На учителите се осигурява целогодишно безплатен транспорт в рамките на общината или до общината, в която работят.

 6. На учителите, които показват резултати от работата с талантливи ученици, но и с билингви, с изоставащи и ученици в неравностойно положение се предоставят допълнителни възнаграждения в размер на една минимална работна заплата.

 7. Държавата осигурява квалификацията и преквалификацията на учителите и останалите педагогически специалисти, като заплаща обучението и престоя (дневни и квартирни) в мястото на обучение.

 8. Държавата, чрез общините, подпомага модернизирането на учебната среда – материално и технологично обновяване на училището. Строг контрол за изпълнението на въведения стандарт за учебна среда. Разширяване на възможностите за спорт на учениците и на педагогическите специалисти.

 9. Гарантиран достъп на учители на преференциални цени до културни събития.

 10. Въвеждане на стимулиращи политики за закупуване на книги и помощни средства за учители и останалите педагогически специалисти.

ІІІ. ЯСЛИ И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

- Да се разработи стратегия за обновяване на материалната база на яслите и детските градини, с въвеждане на ясни критерии за строеж или подръжка на яслите и детските градини спрямо броя на децата. Във всеки български район, в който има деца – задължително обособяване на детски център.

- Политики за развитието на дейности, свързани с овладяване на българския език, за развитие на физическа и естетическа култура, за социализацията и адаптация.

- Осигуряване на лекарски кабинет с педиатър, дентален специалист и медицинска сестра в институциите за образование, като тяхното заплащане и допълнителни стимули се обвързват с цялостната политика в образованието.

ІV. УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

 1. Промяна на Закона за предучилищно и училищно образование. В посока:

- въвеждане на нови видове училища, които да дават възможност на учениците, които веднъж са отпаднали, отново да се включват в образователната система с оглед придобиване на професия или на част от професия. Актуализиране на традициите на българската образователна система

- обвързване на програмите на професионални училища и гимназии (техникумвите) с икономическата ситуация в региона.

- на общинско ниво – систематизиране на исканията от страна на бизнеса за кадри и разработване на стратегически политики.

- премахване на т.нар. кооперативи в образованието като ненужно и небългарско явление

- премахване на въведените в Закона допълнителни административни дейности за учителите и педагогическите специалисти

- разширяване на възможностите на публично-частното партньорство при подготовката на кадри със средно образование от втория гимназиален етап: държавата ще осигури средства за образователна дейност на територията на общината по програми, разработени от неправителствени организации, свързани с подготовката на крайно необходими кадри по професии, за които в общината няма необходимите институции. Например, здравни асистенти или здравни медиатори.

- въвеждане на статута на регулирана професия за учител – т.е. регламентиране на онзи обем от знания, които всеки учител трябва да притежава, както и практическите умения, които трябва да е придобил.

Гласувайте с бюлетина № 14 за ЛЕВИЦАТА и конкретно за 11 МИР Ловеч с водач на листата Румен Вълов Петков - доктор по философия, главен редактор на 'Поглед.Инфо' и в 25 МИР-София с преференциален №105. Подскажете на вашите приятели в Ловеч и София кого да подкрепят!?

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?