/Поглед.инфо/ Енергийната мафия, чрез нейните подставници – министъра на енергетиката Теменужка Петкова и председателят на нелегитимния (съгласно разпоредбите на Третия енергиен пакет на ЕС) регулатор КЕВР Иван Иванов, съчинителстват нов Законопроект за изменение и допълнение на ЗЕ, с който, без правно основание, нелегитимният КЕВР да формира нови цени на газа.

Както бе огласено публично, с Допълнение №13 от 2 март 2020 г. към Договор №02-12-13 от 15 ноември 2012 г. за доставка на природен газ, сключено между ООО „Газпром Експорт“ и „Булгаргаз ЕАД“, в изпълнение на Решение на Европейската комисия № С(2018)258 от 24 май 2018 г. по дело АТ.39816, руският доставчик „Газпром“ намалява цената на газа за България с над 40%. От което следва, че на всички потребители на природен газ – стопански субектии/или физически лица, трябва да се възстановятнадвзетите суми.

Начинът, по който следва да стане товае уреден в нашето законодателство и по-специално в чл. 115 от Закона за данък върху добавената стойност, именно, надвзети суми за минали периоди се възстановяват с кредитни известия. Така че няма никакво правно основание КЕВР да формира нови цени за периода на намаление на цената на газа, чрез нови изчисления по познатата изфабрикувана методика за ценообразуване.

Вместо стриктно да приложатнормата на Закона, преди два дни, тоест на 27 март 2020 г., горните подставници на енергийната мафия публикуват нов законопроект, който бил изготвен от някаква анонимна работна група към Министерството на енергетиката, който да даде правно основание на енергийната мафия по един или друг начин да манипулира задължителното по закон възстановяване на суми по договори за доставка на природен газ. В тази „работна група“ естествено не са включени, нито са били поканени за обществено обсъждане, представители на браншови и автентични граждански организации. При това, на заинтересованите страни се предоставя по-малко от един работен ден за изготвяне и представяне на становища по ненужния нов законопроект; който, видно от официалното съобщение, ще бъде обсъждан в Комисията към Народното събрание в 10 часа на 30 март 2020 г.!

Представители на седем граждански сдружения и асоциации изпратиха днес – 29 март 2020 г. в 19:47 часа, енергичното си възражение против поредния опит за грабеж на енергийната мафия. Протестът, под формата на становище с предложение по чл. 45 от Конституцията на РБългария, е адресиран до Валентин Николов – председател на Комисията по енергетика към Народното събрание, чрез на електронния й адрес <komisia_energetika@parliament.bg>

Народното събрание, следователно, трябва с приоритет да разгледа и гласува предложението на гражданските сружения, защото то произтича от неотменимото право на гражданите на предложения до държавните органи,по чл. 45 от КРБ! А предложеният от подставниците на енергийната мафия нов Законопроект за изменение и допълнение на ЗЕ, просто да бъде изхвърлен в кошчето за боклук, след като в Закона за данък върху добавената стойност законодателят е разписал начина, как да става възстановяването на надвзетите суми!

Каним всички заинтересовани граждански сдружения, браншови организации, физически лица, незабавно да подкрепят поместено по-долупредложение на Гражданските организации.

Бележка: На основание Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с подписалите предложението по чл. 45 от КРБ е установена конферентна връзка, по време на която категорично са изразили съгласие за внасянетому в Народното събрание; което е и сторено на 29 март 2020 г. в 19:47 часа чрез електронния адрес на парламентарната комисия.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ

Относно: предложение по чл. 45 от Конституцията на Република България

УВАЖАЕМИ Г-Н НИКОЛОВ,

Огромен брой български граждани, членове и симпанизанти на нашите организации, са разтревожени, че без правно основание и особени уважителни причини министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова и председателят на КЕВР г-н Иван Иванов забавиха решението за връщане на надзетите суми от потребителите на природен газ на основание договореното с Газпром намаляване на цената му.

Едва на 27.03.2020 г. се публикува за обществено обсъждане Законопроект за изменение и допълнение на ЗЕ, изготвен от анонимна работна група(!?) към Министерството на енергетиката, за възстановяване на суми по договори за доставка на природен газ от обществения доставчик, без в тази „работна група“ да бъдат включени представители на автентични и легитимни граждански организации – каквито представители сме долупосочените. При това, за изготвяне и представяне на становища по законопроекта, на заинтересованите страни се предоставя по-малко от един работен ден!!! Това е форма на подигравка и цинизъм с милионите граждани, които очакват от вас - положилите клетва по чл. 76, ал.2 от Конституцията да спазвате законите и „във всичките си действия да се ръководите от интересите на народа“, ясна и прозрачна процедура за решаване на казуса и то с участието на техни представители. Това продължително действие и хаотичен подход е основание да поискаме оставката на г-жа Петкова и на г-н Иванов, за което настояваме.

Основавайки се на условията в Допълнение № 13 от 2 март 2020 г. към Договор № 02-12-13 от 15 ноември 2012 г. за доставка на природен газ, сключено между ООО „Газпром Експорт“ и „Булгаргаз „ЕАД в изпълнение на Решение на Европейската комисия № С (2018) 258 от 24 май 2018 г. по дело АТ.39816, считаме за абсолютно ненужно и немотивирано да се правят изменения в Закона за енергетиката и други свързани нормативни актове.

От руска страна, цената на природния газ е намалена с определен процент като цяло, без изменения в нейната структура. Няма никакво правно основание КЕВР да формира нови цени чрез нови изчисления за периода на намаление на цената на горивото по познатата методика за ценообразуване. Предполагаемите мотиви са илишен формализъм, което е фикс идея в практиката на Комисията, и евентуално задоволяване на нечии корпоративни интереси...

Връщането на надвзети суми при търговски сделки е уредено в българското законодателство и по-специално в чл. 115 от Закона за данък върху добавената стайност. Съгласно законодателството и всеобщата практика, надвзети суми за минали периоди се възстановяват с кредитни известия. Кредитното известие е първичен счетоводен документ, с който се намалява данъчната основа на доставка, за която вече е издадена фактура или друг разходооправдателен документ.

Намалението на данъчната основа може да се дължи на намаление на цените, прилагане на по-голяма търговска отстъпка, намаление на количествата, например в резултат на констатиране на по-малко доставени количества от първоначално фактурираните и др. Единственото, което трябва да се определи е датата, на която събитието е възникнало и срокът на действието му. Предлаганото в Законопроекта възстановяване на надвзетите суми чрез издаване на нови фактури е грубо нарушение на българското законодателство и не може да се прилага.

Намалението на цената с определения процент се отнася за всички участници по веригата. Всички те трябва да имат фактури и други разходооправдателни документи с които да докажат количеството на закупеното гориво. Това количество се остойностява по нова цена, получена чрез намалявяне на старата цена с договорения процент и всичко това се оформя с кредитно известие. Същото важи и за битовите потребители. В това отношение е необходимо съответните топлофикационни дружества да съгласуват с КЕВР разпределението на разхода при комбинирано производство и начина за отразяването му в цената на отделните продукти.

Кредитното известие не може да бъде осчетоводено, ако не е посочено за коя фактура или друг разходооправдателен документ се отнася. То не може да бъде издадено без конкретно основание.

Ако се допусне ново определяне на цени за въпросния период, ще настъпи хаос, които не може да се предвиди кога и как ще бъде преодолян. Евентуално решение за връщане на суми при плащане на бъдещи сметки също е закононарушение. Ние държим да се оповести и точния размер на договорения процент за намаление на цената на природния газ. Твърдението, че то е повече от 40 % е неопределеност, която събужда определени съмнения.

Настоятелно взискваме настоящето предложение по чл. 45 от КРБ за връщане на надвзетите суми от потребителитеда бъде разгледано с нашето пряко участие, съгласно императивите на Закона!

С уважение,

за Асоциация за регулиране на отношенията в етажната собственост - Павел Миланов

за Български граждански енергиен форум- Общонационално гражданско обединение, съгл. разпоредбите на Третия енергиен пакет на ЕС - д-р Радко Ханджиев

за Гражданско движение „ДНЕС“ - Анжелика Цокова

за Гражданско движение „Народна сила“ - Георги Димов

заГражданско сдружение „Асоциация на данъкоплатците в България“-Христо Христов

за Граждански форум „Промяна“ - Георги Георгиев

за Съюз на пенсионерите - 2004 Обединени - Валентина Николова

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели