/Поглед.инфо/ Уважаеми дами и господа, другарки и другари!
Поглед.инфо се постара да опише тук основните нарушения до този момент на технологията за избор на председател на БСП на 12 септември 2020 г., както и създава тази страница, за да следим изборния процес утре през целия ден. Ще се опитаме да ви даваме информация как протича изборния процес и с какви проблеми се сблъскват членовете на партията при гласуването.
Споделете страницата сред приятели и съмишленици.Следете за нарушения и ни пишете тук.

Нарушенията досега:

 • нарушиха се утвърдените принципи за демократичност; равнопоставеност; публичност; другарство; диалогичност и взаимно уважение при осъществяване на изборния процес – от изидигане на кандидатите, през организационно-техническата подготовка на избора и при провеждане на изборната кампания;

 • НС на БСП бе елиминиран от изборния процес, като чл. 16, ал. 1 от Устава бе суспендиран (Чл. 16. (1) Председателят на БСП се избира чрез пряк вътрешнопартиен избор по ред и условия, определени от НС на БСП;

 • апаратът” на централата на БСП работеше и продължава да работи в полза само на единия кандидат, защото е в административно и трудово съподчинение към председателя на НС на БСП;

 • Централната комисия за провеждане на избора (ЦКПИ) бе поставена в пълна организационна, административна, персонална и информационна зависимост от апарата на централата и т. н. „ръководство”. По същество т. н. „ръководство” и лично председателят контролираха дейността на комисията;

 • Бяха приети неясни и непълни правила , които не гарантират честност, прозрачност и равнопоставеност на отделните кандидати в изборния процес. Един от кандидатите – досегашният председател, се ползваше и се ползва с огромно служебно преимущество;

 • ЦКПИ дописа изборните правила, в нарушение на Устава на партията (чл. 16, ал. 1 от Устава, тъй като НС на БСП е отстранен от процеса) като направи изборната процедура неконтролируема за отделните кандидати и волно или неволно създаде предпоставки за манипулация на изборните резултати. По специално ЦКПИ:

 • разреши провеждането на странна агитационна кампания по телефона (няма я по правилата за избор);

 • измисли отделен нов вид секционна изборна комисия – т. н. „мобилни комисии”. Мобилните комисии/секции затрудняват в максимална степен осъществяването на контрол по отношение на тайната на гласуване и честността на изборния процес;

 • ограничи правото на глас на новоприетите членове (след 31.12.2019 г.) да могат да участват в изборите, в противоречие на изрични норми на Устава на БСП. (Чл. 10, т. 2 и т. 4 : Партийните членове имат право: ……. 2. да избират и да бъдат избирани в партийните органи и за публични длъжности; ……… 4. да участват във вътрешнопартийни избори, в референдуми и допитвания;)

 • не осъществи контрол по отношение на избирателните списъци и не оповести общия брой избиратели, спрямо който ще се определи действителността на избора;

 • като време, предизборната кампания бе смачкана и сведена до 4 седмици. По същество не се проведе дебат за идеи и програми между кандидатите, Нинова умишлено избягна всякакъв публичен дебат. Няма база за сравнение, за да се избира. По същество липсва избор, защото избирателят е едностранно и недостатъчно информиран;

 • Нинова има непреодолимо служебно медийно преимущество в сравнение с другите кандидати. БСТВ работи в нейна полза (Няма предаване, което да не е хвалебствено.);

 • Изборните правила огранчават и финансово отделните кандидати за да се ограничи предизборната кампания. на кандидатите (6000 лева за всеки един кандидат), което също предопределя ограничената информираност на избирателите.

Очаквани нарушения в изборния ден:

По време на гласуването:

 1. в близост или в самото изборно помещение се провежда агитация или са поставени агитационни материали за определен кандидат;

 2. довеждат се принудително избиратели да гласуват - това е грубо нарушение на изборните правила. Всеки избирател има право както да гласува, така и да не гласува;

 3. при откриване на изборния ден не е проверена изборната кутия и не е показано, че тя е празна;

 4. изборната кутия е с отваряемо дъно и не е облепена с тиксо и ленти, които са подписани и от присъстващите застъпници; облепването на кутията с тиксо следва да е по начин, който да не допуска манипулиране на съдържанието й (през дъното или от процепите при капака). Кутията не трябва да има никакви процепи и възможности за добавяне на бюлетини, освен фабрично направения процеп за гласуване на капака на кутията – това е грубо нарушение на изборните правила;

 5. в изборното помещение се допускат лица, които не гласуват и не са членове на СИК или застъпници;

 6. в изобрното помещение не се допускат застъпници на кандидатите;

 7. не се дава информация на застъпник, включително за хода и начина на провеждане на избора и изборната активност;

 8. при гласуване не е спазена тайната на гласуването – няма кабина за гласуване или гласоподавателят показва как е гласувал, вкл. като не е сгънал (правилно) бюлетината, или член на СИК проверява как е гласувано – това е грубо нарушение на изборните правила;

 9. гласуват лица, които не са вписани в списъка – като се дописват или като гласуват от чуждо име (на избирател по списъка) – това е грубо нарушение на изборните правила;

 10. специално за мобилните и подвижните секции – след всяко гласуване, отворът на избирателната кутия (през който се пускат бюлетините) трябва да се запечатва с лепенка с подписите и на присъстващите застъпници; а преди всяко гласуване на съответния адрес/местонахождение – лепенките трябва да се отстраняват. Ако преди гласуване лепенката липсва или е отстранена без присъствието на застъпниците – това е грубо нарушение и вероятно е манипулирано съдържанието на кутията.

При отчитане на резултата след приключване на изборния ден:

 1. Изгонване на присъстващи застъпници, за да не присъстват на установяване на резултатите - това е грубо нарушение;

 2. Преди да се отвори кутията се попълва оригинала на протокола, включително и с резултати от гласуването - това е грубо нарушение;

 3. Не е установено първо колко са гласувалите избиратели по подписите в избирателния списък за да се свери, дали броят на намерените бюлетини в кутията съответства на гласувалите избиратели;

 4. При отварянето на кутията се установява, че тя или облепването й е с нарушена цялост, което е позволявало манипулиране на съдържанието й - това е грубо нарушение

 5. При отваряне на кутията предварително не са отстранени от масата за броене и не са опаковани отделно другите неизползвани и сгрешени бюлетини, като се създава възможност да се смесват или подменят бюлетини - това е грубо нарушение;

 6. При броенето се смесват бюлетини подадени за различни кандидати и/или не се отчита правилно подадения глас – това е грубо нарушение;

 7. Извършва се манипулация с изборните бюлетини, извадени от кутията – напр. задраскват се кандидати, попълват се празни бюлетини и др. - това е грубо нарушение;

 8. Отчитат се бюлетини, които не са по образец - това е грубо нарушение;

 9. Не се вписват правилно установени резултати от преброяването – напр., вместо 50 се вписват 150 гласували и/или подадени гласове за даден кандидат - това е грубо нарушение;

 10. Поправят се неоснователно данни от протокола след вписването им - това е грубо нарушение;

 11. Не се дава възможност на член на СИК да впише особено мнение при подписване на протокола;

 12. Не се вписват подадените жалби от застъпници – това е грубо нарушение на изборните правила;

 13. На застъпник не се предоставя копие от протокола въпреки изрично искане;

 14. Членовете на СИК напускат изборното помещение преди да е съставен и подписан протокола и друг ги подписва - това е грубо нарушение;

 15. Изборният протокол, избирателният списък и другите книжа и материали се отнасят и предават само от един член на СИК – изборните материали следва да се предават в ОКПИ/РКПИ от председател, секретар и член на СИК.

ТУК ДОЛУ ОЧАКВАЙТЕ ИНОРМАЦИЯ КАК ПРОТИЧА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС В БСП!!!

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели