/Поглед.инфо/ По повод позицията на Главния прокурор, заявена вкл. и в интервюто от 26.06.2020 г. в предаването Панорама по БНТ във връзка с комуникацията чрез медиите с цел информиране на обществото относно дейността си, предлагаме на вниманието и интереса на гражданите част от Становище 8 (2013) одобрено на 8-мото пленарно заседание на Консултативния съвет на европейските прокурори (КСЕП), което би трябвало да е известно както на Главния, така и на останалите прокурори:

II.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

17.       Отношенията между прокурори, медии и страните по производства се осланят на три основни групи принципи:

- принципи, осигуряващи подходящ баланс между необходимостта да се гарантира осъществяването на независимо, обективно и прозрачно правосъдие, от една страна и от друга страна, зачитането на други основни права, като свободата на изразяване и свободата на пресата, които, от своя страна, могат да бъдат предмет на ограничения, които са водени от правни основания, преследват една или повече законни цели, например защита на правата на другите, безпрепятствено протичане на разследванията или защита на личния живот, представляват необходимост в едно демократично общество, и са пропорционални на законни цели, имащи отношение към неотложни въпроси, свързани със социалните потребности;

- принципи, защитаващи правата на отделния индивид, в частност правата на обвиняемите и жертвите (в това число правото на достойнство, личен живот и сигурност, както и презумпцията за невинност);

- принципи, свързани с процесуални права, особено в случаите, когато прокурорът участва като равноправна страна в съдебния спор (например, изискването за равнопоставеност на страните и справедлив процес).

При конфликт между гореизброените принципи, следва да бъде търсен подходящия баланс между тях.

Свобода на изразяване и свобода на пресата

18.       Всеки има право на свобода на изразяване, включително участниците в правни процедури.

19.       Прокурорите също разполагат с правото на свобода на изразяване, при спазване на принципите на служебната тайна, задължението за поверителност, задължението за дискретност и обективност. При появите си в медиите, независимо от характера на появата, те трябва да съзнават възможните рискове да бъде накърнена безпристрастността и авторитета на прокурорската служба.

20.       Необходими са гаранции за свободата на пресата по време на процесуални действия. Съдебната практика по отношение на член 10 от ЕКЗПЧ гласи, че е дълг на пресата да съобщава информация или идеи по въпроси от обществен интерес, което включва в себе си и правото на обществото да получава такава информация и позволява на пресата да изпълнява ролята на обществен страж “public watchdog”(съгласно терминологията на Съда). Изпълнявайки тази своя роля, пресата допълнително ще защитава своите права, като дава своя принос към дебатите по въпроси от законен обществен интерес.

21.       В рамките на комуникацията си с медиите, прокурорите са длъжни да гарантират, че свободата на изразяване и свободата на пресата няма да имат предимство пред законните права и интереси на отделния индивид (в това число уязвимите слоеве на обществото като ненавършилите пълнолетие лица, жертвите на престъпления, членовете на семействата на обвиняеми лица), изискванията за защита на личните данни и задължението за поверителност.

Свобода на получаване и предаване на информация

22.       Необходими са гаранции за общественото право на информираност. Начинът на получаване на информация, обаче, може да варира в зависимост от конкретните обстоятелства на производството и да подлежи на ограничения, с оглед зачитането на основните принципи.

23.       Осъществявайки комуникация с медиите, прокурорите следва да предоставят информация под форма, която не пречи на хода на следствието, наказателното преследване и целите на разследването; не накърнява правата на трети страни, не оказва влияние върху лицата, участващи в разследването или производството; не влия върху изхода на съдебното производство.

Презумпция за невинност и права на защита

24.       От прокурорите се изисква да проявяват особено внимание по отношение правата на защита, свободата на изразяване, презумпцията за невинност и правото на информираност.

25.       Прокурорите следва да зачитат правата на защита. Това се изразява в стремежа да не се разпространява преждевременна информация и винаги да се дава възможност за реакция от страна на защитата. Разгласяването на информация, която нарушава правото на жертвите да бъдат подходящо информирани, следва да се избягва. Предоставянето на информация не бива да нарушава индивидуалното право на справедлив процес.

26.       В хода на комуникацията с медиите, прокурорите не трябва да застрашават сигурността на участниците в процеса, в това число свидетели, жертви, прокурори и съдии, свързани със случаи от висок обществен интерес.

27.       Необходимо е постигането на баланс, посредством зачитане на принципа за невинност до доказване на противното, между обществената информираност и защитата на достойнството и честта на отделния индивид. Със своите действия, доколкото е в юрисдикцията му/й, прокурорът не трябва да привлича медийното внимание върху задържаното лице и трябва да предпазва участниците в процеса от медиен натиск, като особени усилия са необходими за защита на жертвите на престъпления от медиен тормоз.

Личен живот и достойнство

28.       Независимо от ролята си в него, на всеки етап от процеса участниците имат правото на достойнство, зачитане на личния и семейния живот, и сигурност.

29.       Доколкото е възможно, самоличността на заподозрените лица не трябва да бъде разгласявана по време на разследващата фаза. Правата на жертвите трябва да бъдат взети предвид, преди тази информация да бъде направена публично достояние.

Пълният текст на цитираното Становище може да се намери на: https://rm.coe.int/16807482bb

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели