/Поглед.инфо/ „Да не се приема за готово и неизменно нашето познание, а да се разбира как от незнание става знание и как непълното и неточно знание става по-пълно и точно”

Диалектична мъдрост

Авторът на популярното есе „Империализмът като най-висок стадий на капитализма“, публикувано през 1916 г. в предговора от 26 април 1917 г., предупреждава: „Брошурата е написана за царската цензура. Следователно, тя не само че бе принудена строго да се ограничи изключително до теоретичен и особено икономически анализ, но и да формулира необходимите няколко коментара към политиката с огромно внимание, с намеци, с проклет езоповски език, към който всички революционери са принудени да прибягват от царизма, когато вдигнат писалка за „легалната работа“[1, с. 301]. Класикът не преработва текста на популярното есе, но добавя два предговора към него - първият на 26 април 1917 г., а вторият на 6 юли 1920 г., в който отбеляза основното: „Без да разберете икономическите корени на това явление, без да оцените неговата политическа и социална значимост, не можете да направите стъпки в областта на решаването на практическите задачи на комунистическото движение и настъпващата социална революция ”[1, с. 308].

Предговорът от 6 юли 1920 г. е написан за всички онези, които според класиката искат да разберат основния икономически въпрос, а именно: „въпросът за икономическата същност на империализма“ [1, с. 302]. Мислех и вярвам, че човек трябва да търси икономически корени в текстовете на много първични източници, а не в познаването на учебниците, авторите на които излагат своето виждане и разбиране за събитията и същността на представената творба в достъпна форма, която отчита средния багаж на знания на публиката. Ето защо, ако за слушателя феноменът на империализма е изпълнен със съдържание, трябва сам да създава свое разбиране, да създава знания за теория от собствените си елементи, опит с практиката на явлението днес. Затова се надявам, че третият опит да се прочете популярно есе извън езоповия език ще бъде последният.

И така трудът „Империализмът като най-висок стадий на капитализма“ се различава по това, че популярното есе съдържа анализ на данните от първоначалния период на империалистическия етап и въз основа на изследвания материал се извежда кратко и пълно определение на изследваното явление. Накратко: „империализмът е монополният етап на капитализма“[1, с.386]. Пълно: „Империализмът е капитализъм на етапа на развитие, когато монополът и финансовият капитал доминират, износът на капитал придобива изключително значение, светът започва да се разделя на международни тръстове и е приключило разделянето на цялата територия на земята между най-големите капиталистически страни“[1, с.387].

Петте изброени основни характеристики са неизменно присъщи на явлението от неговото създаване до смъртта. Няма диалектика при определяне на етапа на империализма, както авторите го правят за етапа на едрата индустрия (К.Маркс) и мануфактурата (В.И.Ленин). Това се отнася до отсъствието на онази диалектика, която изисква „Не забравяйте основната историческа връзка, разгледайте всеки въпрос от гледна точка на възникването на добре познато явление в историята и от гледна точка на неговото развитие, погледнете в това, което сега е станало това нещо“[2, с.67].

 Целта на икономическия закон за концентрацията на производството и капитала е присъща на капиталистическата формация и за тази цел в труда „са предоставени подробни статистически данни, които позволяват да се види до каква степен е нараснал банковият капитал и т.н., в какво точно е преходът на количеството в качество, преходът на развития капитализъм в империализъм”[1, с.387]. Империализмът по отношение към стадия на крупната индустрия: „много по-поривист, спазматичен, катастрофален, конфликтен, когато за масата население типичен става не толкова „ужасът безкрай “, колкото „ужасният край”.[1, с. 94]

Забележка. В раздела „Историческо място на империализма“ на популярното есе класикът демонстрира и втория вариант на проявата на монопол, нарастващ „въз основа на свободната конкуренция и именно от свободната конкуренция“:

 - първо, от концентрацията на производството на много висок етап от тяхното развитие;

 - второ, монополите водят до изземване на източниците на суровини;

- трето, монополът израства от банките, които се превръщат от посредници в монополисти на финансовия капитал, а финансовата олигархия се превръща в проява на монопола;

- четвърто, монополът се разраства от колониалната политика. Сравнявайки основните характеристики на дефиницията на империализма, не можем да не отбележим, че те са източници на появата на феномена на монополния капитализъм.

 И сега, знаейки как „възникна известното явление в историята“, ние ще разгледаме „каква е станала сега тази работа“ за самия Ленин. С други думи, има в труда определение за началния период на явлението на империализма? Да, има: „Капитализмът в своята империалистическа фаза води право до най-всеобхватното обобществяване на производството, той влачи, така да се каже, капиталистите, въпреки /противно-б. Вл.Тр./ тяхната воля и съзнание, в някакъв нов социален ред, преходен от пълна свобода на конкуренцията до пълно обобществяване.

Производството става обществено, но присвояването остава частно. Социалните средства за производство остават частна собственост на малък брой хора, общата рамка на официално признатата свободна конкуренция остава, а потисничеството на няколко монополисти над останалото население става сто пъти по-тежко, осезаемо, непоносимо ”[1, с. 320 – 321].

Ленин вярва: старият капитализъм е заменен от капитализъм, „носещ очевидните черти на нещо преходно, някаква смес от свободна конкуренция с монопол“ . Основното в процеса на прехода, продължава темата Ленин, е „замяната на капиталистическата свободна конкуренция от капиталистическите монополи. Свободната конкуренция е основното свойство на капитализма и стоковото производство като цяло; монополът е точно обратното на свободната конкуренция, но последната пред очите ни започна да се превръща в монопол”[1, с.385].

И така, новият прочит на „Империализмът като най-висш стадий на капитализма“ ни разкрива неизвестно дотогава определение за началния период на феномена на империализма, което Ленин нарича „преходен“. Но трябва да се отбележи, че някои от термините на езоповия език са останали неразбрани от повече от един кралски цензор. Ето го написаното от класика на езоповски език на марксисткото и опортюнистичното направления в социализма: „Срещу основните идеи, изразени в нашето определение за империализъм, Кауцки излезе доста решително през 1915 г. и дори през ноември 1914 г., заявявайки, че империализмът не трябва да се разбира като „фаза“ или ниво на икономиката, а политика, именно определена политика, „предпочитана“ от финансовия капитал...” [1, с.387]. Терминът „степен“ се оказва на Интернет или “Уикипедия”. Руският език е богат на синоними: “период, етап, стадий, фаза” Терминът „стадий“ за явлението империализъм е избран от Ленин, а терминът „етап“ е обективно приложим за „преходния период“. Извод: разделянето на стадиите на етапи е заложено от Ленин.

/Рус. ез./

А на, каком принципе ведется хозяйство на этапе переходного периода? Этот принцип указан классиком в определении этапа: «свободная конкуренция». «И в то же время монополии - пишет Ленин, вырастая из свободной конкуренции, не устраняют ее, а существуют над ней и рядом с ней» [1, с. 386]. Примем к сведению, что сегодня первый этап империалистической стадии именуется этапом свободного рынка. Финансовый капитал является субъектом ведущим хозяйство на этапе свободного рынка, но следует учитывать и его, капитала, особо важные, особенности. Так, финансовый капитал является порождением монополистической стадии капитализма, служит одним их основных признаков явления империализма, ведет хозяйство на всех этапах стадии и реанимируется только в условиях существования явления монополистического капитализма в рамках неравномерности развития экономического и политического закона стадии, что особо значимо [2. с. 354].

Примечания. 1). Экономический закон - это необходимые, устойчивые, повторяющиеся причинно-обусловленные связи и взаимозависимости экономических явлений в процессе производства, распределения и обмена, материальных благ на различных ступенях развития исторического общества.

2). Принцип ведения хозяйства финансовым капиталом — есть диалектическая обусловленность превращения количественных изменений в качественные, в процессе производства, распределения и потребления, материальных благ. Новый принцип ведения хозяйства (относится к экономическим корням явления) объективно потребует перестройки всей громоздкой надстройки. Несоответствие ступени развития явления, принципу ведения хозяйства финансовым капиталом, вызывает стагнацию в экономике.

3). Этап — период стадии империализма, на котором финансовый капитал ведет хозяйство явления на принципе соответствующего ступени концентрации производства и капитала в их диалектической связи. Эти три определения, как любые иные, имеет условное и относительное значение.

Но почему этап назван автором «переходным»? Потому, что автор полагал: «Старый капитализм отжил. Новый является переходом к чему-то» [1, с.342].  Переходом к чему?  Мы вышли на единственный случай, из богатейшего творческого наследия В.И. Ленина, где нет прямого ответа на поставленный самому себе вопрос. Примем к сведению, что в недрах первого этапа развивается объективный процесс концентрации производства. Процесс, в котором: незначительные, скрытые, незаметные и постепенные количественные изменения, переходят к изменениям открытым, качественным, в виде скачка к новому качественному состоянию. Таким качественным, промежуточным, состоянием является «сознательное регулирование» [1, с.335], как тенденция финансового капитала к планированию рынка.

 В определении этапа признак «Производство становится общественным, но присвоение остается частным» государственно-монополистический капитализм, в условиях войны, тенденцию планирования рынка переводит в закономерность планирования рынка, учитывающей необходимость объективного, планомерного, регулирования производства. Вот как классик изложил диалектику количественных изменений в изменения качественные следующего этапа: «Концентрация дошла до того, что можно произвести приблизительный учет всем источникам сырых материалов (например, железорудные земли) в данной стране и даже, как увидим, в ряде стран, во всем мире. Такой учет не только производится, но эти источники захватываются в одни руки гигантскими монополистическими союзами. Производится приблизительный учет размеров рынка, который «делят» между собою, по договорному соглашению эти союзы» [1, с .320].

Концентрация производства, ускоренная войной, достигнет той ступени, когда количество превратится скачкообразно в качество, а финансовый капитал перейдет на новый принцип ведения хозяйства: планирование рынка. Из сказанного формулируется диалектика явления империализма: последовательная, поэтапная, смена принципа ведения хозяйства финансовым капиталом, как приспособление явления к возмущениям и изменениям внешней и внутренней среды.

Экономика этапа свободного рынка, прошла испытание мировым экономическим кризисом (Большая депрессия), поставившая капиталистические страны на грань хозяйственной катастрофы, но империализм был «спасен переводом экономики на принципы плановости. С тех пор свобода цен, – пишет доктор экономических наук, профессор  Н. С. Сачко, стихия вольного рынка, которых уже более полувека нет в развитых капиталистических государствах, послужили исходными толчками для мирного экономического развала многих стран – от Аргентины до «банановых республик» Латинской Америки» [3].  Сам же механизм экономического развала, главной пружиной которого была взрывная волна инфляции создаваемой либерализацией цен, после тщательной доработки, был взят глобализмом на вооружение. Этот механизм, помимо других стран, был применен против СССР и мы, его граждане, сегодня можем оценить  «подарок из прошлого» по достоинству.

Примечание. Следует учитывать, что Большая депрессия стала родоначальницей появления кризисов из слияния трех составляющих:

- кризис экономический, как нарушение баланса между предложением и потреблением на мировых рынках вложения капиталов, приобретения сырья и сбыта товаров и услуг;

- общий кризис капиталистической системы, заложенный Великой Октябрьской социалистической революцией. В условиях кризиса, во все времена, растет спрос на государственные регуляторы;

- несоответствие реального уровня концентрации производства и капитала, принципу ведения хозяйства финансовым капиталом. К примеру: экономика РФ поражена стагнацией из-за наглядного несоответствия принципа ведения хозяйства уровню концентрации производства выраженного в затратах государства на его долю ВВП. Что же касается стран Запада то их экономика подошла к порогу исчерпанности экономической системы. «Социализм» шведского королевства имеет шансы на тиражирование.

Из 110 страниц текста популярного очерка покажем то существенное, которое наиболее полно характеризует этап свободного рынка: - во-первых, начальный этап, наиболее изученный и описанный период в классическом марксизме, что обеспечило бескровное проведение социального переворота в 1917году;

- во-вторых, государство становится активным участником рынка. Монополистический капитализм становится государственно – монополистическим;

- в-третьих, на этапе свободного рынка родовой чертой империализма становится подкуп верхних слоев рабочего класса, что на этапе глобализма перерастет в подкуп целых народов;

- в-четвертых, подход к делению стадии империализма на этапы, по принципу ведения хозяйства финансовым капиталом, является полным раскрытием в явлении всех, заложенных в нем, возможностей;

- в-пятых, неприятие ленинского определения первого этапа, как и деления стадии на этапы, связано с политическими, а не научными причинами.

Целью данной статьи являлось прочтение популярного очерка «Империализм, как высшая стадия капитализма» написанного эзоповским языком, и установить чем явление империализма было для В.И.Ленина и, чем явление стало для нас теперь. Стало известным:

- определение начального этапа, изложенного В.И.Лениным;

- принцип ведения хозяйства финансовым капиталом на этапе свободного рынка;

- диалектика явления империализма. А теперь: предельно коротко изложим, какой путь прошло явление и чем оно стало для нас теперь.

Этап планирования рынка, как последующее звено развития империализма после этапа свободного рынка, в своей экономической, политической и идеологической сущности представлял подготовку и проведение второй мировой войны с целью установления мирового расового господства фашизма, с главной задачей: изъять социализм СССР с политической карты мира. Ударной силой этапа выступили: фашизм, нацизм, милитаризм. Итоги известны. Этап остается на обочине научных изысканий: отсутствует определение, черты, особенности.

Вторая мировая война (для нас она остается Великой Отечественной войной), с ее итогами, изменила расстановку классовых сил на планете, обеспечила дальнейшую концентрацию производства и, соответственно, отвечая на вызовы времени финансовый капитал стран «золотого миллиарда» перевели на принцип планирования и управления экономики государством. Период с таким принципом ведения хозяйства получил название; этап глобализма. Короткое определение глобализма сформулировано так: «Глобализм, есть форма диктатуры буржуазии стран «золотого миллиарда» призванная нанести поражение социализму и способствующая сосредоточению усилий по завоеванию, удержанию и расширению мировых рынков вложения капиталов, приобретения сырья, и сбыта товаров и услуг» («Красное Знамя», №3, 22.01,04г, Харьков). Полным определением этапа глобализма полагаю определение явления империализма, как части целого.

Этап глобализма является третьим и конечным этапом империалистической стадии: между ступенькой лестницы социально-экономического развития этапа глобализма и ступенью с явлением другой экономической формации, промежуточных ступеней нет. Отличительной особенностью глобализма является, уже не вывоз капитала и товара из стран Запада, а главным становится: вывоз товарного производства в регионы планеты с благодатным климатом и ввоза товаров. Особым отличием этапа глобализма от двух предшествующих периодов является наличие мозгового центра в виде Бильдербергского клуба и Трехсторонней комиссии, члены которых владеют двумя третями богатства планеты.

Основными, характерными чертами явления является:

- создание «своему» населению высоких социальных стандартов, в обмен на право ограбления населения стран «третьего мира»;

- реанимация работорговли и использование рабского труда в материальном производстве. Объем работорговли в мире, по неполным данным, составляет около 200 млрд. долл.;

- внедрение в странах – сателлитах США демократии американского типа (5).

Последствия хозяйничанья на планете явления глобализма названы глобализацией, как принуждение (мирное и насильственное, правовое и бесправное, военное и хозяйственное): к неэквивалентному обмену между ядром и периферией, к дотированию метрополии природными ресурсами, к использованию иностранной рабочей силы, к торговле и спекуляции валютой. Из сказанного следует, что ответом на создание международной среды, более благоприятной с точки зрения «наших ценностей, наших интересов и нашего будущего» (З.Бжезинский, Бонн, октябрь 1977г.) мог стать только терроризм, который является лицом глобализма, его объективной сущностью (6).

Список литературы

1. Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия капитализма. ПСС.т.27, .

2. Ленин В.И. О лозунге Соединенных Штатов Европы. ПСС, т 26.

3. Сачко Н.С. Опасным курсом. «Кузбасс», № 115, 19 июня 1993года.

4 Троян В.А. Сегодня - этап свободного рынка, в прошлом - переходный период. Портал «Русский мир. Украина», 03.04.15г.

5.Троян В.А. Глобализм, как этап стадии империализма. «Русский мир, Украина», 22.11.18г.

6.Троян В.А. Терроризм, как следствие хозяйствования глобализма. «Русский мир, Украина», 23.12.18г.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели