/Поглед.инфо/ Българският вицепрезидент г-жа Илияна Йотова откри неотдавна проект по съвместна българо-китайска инвестиция. Реализираният с китайски инвестиции проект е в „Свилоза“ АД в град Свищов и представлява електроцентрала за производство на електрическа и топлинна енергия от отпадна биомаса.

След официалното откриване на проекта, специално за КМГ разговаряме с инж. Михаил Колчев - Изпълнителен директор на  „Свилоза АД/Свилоцел ЕАД, който подчертава, че реализираната съвместна инвестиция с китайската компания е еталон за добро  партньорство между двете страни.

В. Г-н Колчев, моля да представите с няколко думи  "Свилоза" АД - изключително съвременно ориентирана компания, която провежда политика на използването на енергоспестяващи технологии и насърчава използването на енергия от възобновяеми източници?

М.К. Свилоза АД, чрез основното си дъщерно дружество „Свилоцел” ЕАД, е единственият производител в България на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. Мисията на компанията да утвърждава постоянно лидерските си позиции в производството на избелена сулфатна целулоза в България и на Балканския полуостров се съчетава успешно с мотото на Свилоза: „Целулоза в хармония с природата”. Фирмата работи постоянно за развитието и надграждането на екологичната си политика и утвърждаването на „зеления” си имидж. Компанията притежава международно признати сертификати, удостоверяващи съответствието със световните стандарти и практики в съответната област – Сертификат за членство в световната инициатива „Отговорност и грижа“ /Responsible Care/ на Българската камара на химическата промишленост, Сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008 и много други. „Свилоза” има структуро-определяща роля в българската целулозно-хартиена промишленост и е пазарен лидер в страната и региона. Дружеството следва амбициозна инвестиционна стратегия с цел укрепване на лидерските си позиции на Балканите и в Европа в целулозно-хартиената промишленост. Мисията на компанията e да утвърждава постоянно лидерските си позиции в производството на избелена сулфатна целулоза в България и на Балканския полуостров. “Свилоза” АД е предприятие осъзнаващо своята отговорност за опазването живота и здравето на хората и околната среда.

В. Добър пример за китайски инвестиции в България и за добро  сътрудничество между двете страни е  проекта, осъществен съвместно с  китайски консорциум начело с  Jinan Boiler. Може ли да разберем повече за този проект, неговата хронология,  етапи на развитие и осъществяване. Какъв е  приносът на китайската компания Jinan Boiler Group  за успешното реализиране на проекта?

М.К. Проектът „Инсталация за оползотворяване на отпадъчна биомаса за производство на топлинна и електрическа енергия“ – БиоТЕЦ е ключов и стратегически проект, който е част от визията на компанията за устойчиво производство и затвърждаване на нашето мото „В хармония с природата“. Съоръжението е проектирано и произведено от Китайската компания Jinan Boiler Group Со. Ltd и е на стойност 70 млн. лв. от които над 50%  собствени средства на „Свилоза“ АД и кредит от ОББ.

Новата мощност е с капацитет от 65 тона пара  и 16MW електроенергия на час, която ще се реализира за нуждите на производството на целулоза и за продажба на свободния пазар.

БиоТЕЦ е изграден в съответствие с техническите норми за защита на околната среда, както и с разпоредбите на законите на Република България и Европейския съюз.

Новооткритите работни места са 50, като обучението на работния персонал e поверено на професионалистите от Jinan Boiler Group.

Реализираният проект е още една стъпка в посока оползотворяване на отпадна биомаса, повишаване енергийната ефективност и съществен принос по отношение подобряване на екологичната обстановка в региона.

След завършването на дейностите по проектирането и получаване на разрешение за строеж, през Февруари 2022г. пристига първият екип от инженери за започване изграждането на БиоТЕЦ на територията на “Свилоцел”ЕАД. След започване на строителните дейности се отчита, че координацията между екипите на Jinan Boiler Group, строителните фирми и служителите на Свилоцел е на много високо ниво поради опитът, които всички притежават. 

Приносът на Jinan Boiler Group  за успешното реализиране на проекта може да се сведе до няколко точки:

- Планиране - ясно определяне на стандартите за качество за проекта и начините за спазването им. 

-  Изграждане - това са всички действия при изпълнението на проекта, които дават увереност, че проектът ще отговаря на EU стандарти. Проследяват се в хода на целия проект.

- Контрол - ежедневно документиране на моментните резултатите и съпоставянето им с графиците по проекта.

 При успешно завършване на проекта БиоТЕЦ, JBG ще придобият една добра референция за техния професионализъм в сферата на изграждането на ТЕЦ, която ще доведе до възможността за изграждане на други проекти в Европа.

В. Какви са очакванията Ви след пълната реализация на този проект и имате ли намерение за сътрудничество и с други китайски партньори?

М.К. Очакванията след реализирането на този проект можем да откроим в няколко направления – икономическо развитие, социален ефект и укрепване на международните връзки  и партньорство:

- Икономическо развитие и опазване на околната среда: след реализирането на проекта очакваме понижаване на себестойността на произвежданата от нас продукция. Също така ще утвърдим компанията като част от кръговата икономика и мисията ни „В хармония с природата“ въвеждайки високоефективно съоръжение, захранвано изцяло на биомаса и при спазване на всички изисквания за опазване на околната среда. Очакваме „Свилоза“ да стане напълно енергийно независима, което ще допринесе за устойчивостта и конкурентоспособността на компанията.

 -  Социален ефект: разкриването на пряко на 50 работни места в един от най-бързо обезлюдяващите региони в страната е част от значимия принос, който има структуроопределящото предприятие „Свилоза“ за региона. Визията на собственика на компанията и на ръководството, в мое лице, е реализираните печалби на дружеството да бъдат непрекъснато реинвестиране за подобряване както на устойчивостта на компанията, така и на региона.

- Укрепване на международните връзки и партньорство: реализирането на толкова важен енергиен проект, в сътрудничество с партньорите ни от Jinan Boiler отваря нови хоризонти пред българската индустрия за двустранно сътрудничество между България и Китай. Реализираната от нас инвестиция е еталон за това партньорство.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели