/Поглед.инфо/ Настоящето изследване е пръв и доколкото ни е известно – единствен досега опит за анализ на противоправното законодателство в материята енергетика. Без отмяната (прогласяването за нищожни) на противоправните разпоредби, нито един от натрупаните с години технологически проблеми в енергетиката не може да бъде разрешен. В по-широкия смисъл – без смяна на системата, която позволява налагането на противоправни норми, узаконяващи произвола, корупцията и грабежа, не може да бъдат решени нито проблемите в енергетиката, нито в коя да е друга област.

         В първите три части анализирахме противоправното „нормотворчество“ на режима на Костов, на Сакскобургготски, Тройната коалиция, ГЕРБ, довело до раждането на енергийния октопод; както и част от деянията на ДКЕВР/КЕВР, която на практика е извъндържавен, извънконституционен,  неконтролируем инструмент и изпълнител на корпоративни ламтежи, оръдие на подмолната власт на енергийния фашизъм. 

         Има ли изход от тази вахналия? Може ли да спрем пагубния за държавата и оществото енергиен фашизъм?

Изходът!

          Нека отново подчертаем: проблемите на енергетиката у нас не са собствено технологични, а правни. Себестойността на енергията, конкурентоспособността на произведената продукция, жизнеспособността на държавата и от там – животът на хората, зависят от обективни закони за дейността на стратегическия енергиен сектор. Такива закони засега няма. И ако сегашната управленска конструкция иска да оцелее, изходът е в спешното приемане на нов антикорупционен Закон за енергетиката, както и на съвкупност от мерки за ликвидиране на Октопода, на енергийния фашизъм като такъв.            Правното основание за ликвидирането му произтича от:

- непосредственото действие на КРБ и най-вече – императивните разпоредби на чл. 4, ал.1 и 2; чл. 5; чл. 19, ал.2; чл. 28 и 29; чл.121 и др.;

- релевантните норми на Евросъюза за защита правата на гражданите, за наказателно преследване на корупционни практики, антимонополното законодателство (като релевантните разпоредби на „Третия енергиен пакет“, „Наказателната конвенция срещу корупцията“ и др.);

- „Декларацията за основните принципи на справедливост за жертвите на престъпления и злоупотребата с власт“ на ООН за превенция на престъпността и третиране на правонарушителите. 

       Както и потребността от незабавно:

- възстановяване суверенитета на държавата върху стратегическия сектор „енергетика“;

- ликвидиране инструмента на октопода – ДКЕВР/КЕВР;

- изграждане на АЕЦ „Белене“, рестарт на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“;

- възстановяване строителството на "Южен поток";

- създаване на нов антикорупционен Закон за енергетиката;

- съдебната власт да се приведе в съответствие със заповядания в чл. 8 и чл. 117, ал.2 на КРБ принцип за независимост така, че ефективно да осъществява правомощията си да охранява интересите на гражданите и обществото; и др. 

Възстановяване непосредственото действие на КРБ

Подчертахме, че в правовата държава не може да се търпят противоправни норми. Ала непосредственото действие на КРБ и най-вече – императивните разпоредби за защита на потребителя, предотвратяване злоупотребата с монополизма и нелоялната конкуренция (чл.19, ал.2), на практика са суспендирани. Ето защо, почитаемите депутати следва не само да прочетат КРБ, а и да я изучат и стриктно да я съблюдават. Дори да си организират задължителни семинари по Конституция! Защото през изминалите три десетилетия всички техни предшественици са се заклевали, че „ще спазват Конституцията и във всичките си действия ще се ръководят от интересите на народа“ (чл. 76, ал.2), но след това гласуват противоконституционни актове, които впоследствие многократно се налага да бъдат изменяни и допълвани (като ЗЕ – до днес 58 пъти!) така, че се обезсмисля понятието „закон“.  

       В първото интервю за „Дума“, след като бе избран за председател на Върховния административен съд, на въпрос дали преди да встъпят в длъжност, назначавани и изборни лица би следвало да полагат изпит по Конституция, Константин Пенчев отговори: „Идеята не е лоша...“ Така че сега правим предложение: всички депутати да бъдат подложени на изпит по КРБ, преди да встъпят в длъжност; който не издържи изпита – отпада (защото не притежава основното качество на законодател) и на негово място в парламента влиза следващия кандидат, ако успешно е издържал изпита...  

Третият енергиен пакет 

Независимо от спорните актове, които Европейската комисия често налага, вниманието ѝ в сектора „енергетика“ е насочено и към пазара, и към потребителя. Нещо, което енергийните монополисти у нас не желаят да приемат. Нито да допуснат действително свободен пазар, нито освободен от терора потребител, който да си купува тока директно от АЕЦ „Козлодуй“, където е най-евтин!

И още нещо, което октоподът на практика ни отказва: приеманите пазарни мерки безусловно да доказват, че резултатът ще доведе не до увеличаване, а до намаляване или задържане цената на енергията! Тенденция, от която смъртно се страхуват енергийните монополисти. А точно това е изискване на Евросъюза още с Втория енергиен пакет, в изпълнение на Директива 2003/54/ЕО от 26 юни 2003 г., именно, да се спре растежът на цените на енергията. Напълно логично, за да станат европейските стоки по-конкурентоспособни!

       Общата Европейска енергийна стратегия изисква „да бъде прекратена порочната практика рискът на растежа на цените да се поема от крайните потребители, вместо от производителите, доставчиците и държавата“. Съблюдавайки тези препоръки, реалната стойност на тока в редица страни-членки (Швеция, Германия и др.) дълго време се задържаше на постоянно равнище. Разходите за газ, ток, вода и топло в средностатистическо европейско домакинство например, бе 6%-10% от семейния доход. Да се запитаме ли защо у нас не е така?

        С приетата през 2002 г. от Народното събрание енергийна стратегия, усреднената стойност на цените на тока за следващите 10-15 години трябваше да се запазят в рамките на 0,5 US цента/квч. Днес „цената“ е 104.56 евpо/мвч., алармира неотдавна главният cеĸpетаp на пpезидента полк. Стоянов.

       С Третият енергиен пакет на ЕС, в сила от 3 март 2011 г., Европейската комисия вече препоръчва създаването на Граждански енергиен форум (Citizens’ Energy Forum) като движеща сила за изграждане на конкурентни пазари на дребно и за гарантиране интересите на потребителите така, че цените на газа и тока да се задържат на възможно най-ниски равнища. Гражданският форум трябва да бъде „независим от правителството национален орган със широки пълномощия, напълно независими от всякакви публични или частни интереси“. Членовете на регулатора да се избират  от Гражданския форум , а  не от парламента. Напълно основателно, особено като се има предвид нашия парламент с рояците „депутати“ с интереси в енергийния бизнес. Е, как ще „избират“ независим  регулатор, след като самите те са зависими от октопода!

       Впрочем, смисълът на глагола „регулирам“ е създаване на правилни отношения между частите на едно цяло; в конкретния случай – между интересите на потребителите и енергийния сектор. Нека подчертаем – интересите на потребителите са водещи, императивно са гарантирани в чл.19, ал.2 на КРБ! А единственият интерес, който КРБ признава, е интересът на гражданите и обществото; не този на монополистите! 

       Днес в енергийното лоби обилно се глаголи срещу наложения от правителството мораториум на „цените“ на енергията. Тези атаки идват от т.нар. „Българския енергиен и минен форум“ с председател Иван Хиновски, от други „сродни“ организации и „експерти“, от „доцента“ Иван Иванов и членовете на КЕВР – „избрани“ от парламента, но фактически се явяват обслужващата част на октопода, на енергийния фашизъм и нямат нищо общо с препоръката на ЕК за Граждански форум. Такъв бе създаден в съответствие с разпоредбите на Третия енергиен пакет в началото на 2015 г. като общонационално обединение – първоначално на осем неправителствени организации и сдружения, отворено за присъединяване от всички НПО-та, които не са на чужда хранилка; както и от браншови организации, извън енергийния бизнес. Избран бе и временен регулатор от достойни личности – хабилитирани експерти в областта на правото, енергетиката, икономиката, социалните науки.    Непосредствени задачи, които си постави Гражданския енергиен форум, огласени от „Дума“ и „поглед.инфо“ бяха:

- Да разработи дългосрочна енергийна стратегия (за 20-30 и повече години);

- Да постави енергетиката на трайна законова основа; 

- Да подготви нов закон за енергетиката, който цялостно да обхване материята, съобразен с Конституцията, Закона за нормативните актове, предложенията на гражданския сектор и релевантните за българските условия разпоредби на Третия енергиен пакет;

- Да се потвърди нищожността на актове на ДКЕВР и НС, които са в колизия с Директива 2006/2004ЕО (транспонирана в чл.3 и 68а на Закона за защита на потребителите-ЗЗП); 

- Да участва в създаването на надеждни гаранции за ефективност на санкциите на съдебната власт;

- Разработването на тези общонационални задачи се възлага на независими от октопода хабилитирани експерти от БАН, университетите и Българския граждански енергиен форум.

       Законодателно предложение в този смисъл, на основание чл. 45 от КРБ, бе внесено в НС с вх. №ПГ-528-00-12/22.01.2015г. Писмено бяха сезирани министър-председателя и областния управител на гр. София. До днес няма отговор от сезираните „компетентни“ органи. Няма и да има, докато тези „компетентни“ органи продължават да са част от октопода

 (https://pogled.info/avtorski/Radko-Handzhiev/krai-na-grabezha-balgariya-veche-ima-legitimen-energien-regulator.61995).

        Това, което трябва да направи новия парламент е в съответствие с разпоредбите на Третия енергиен пакет да утвърди Гражданският енергиен форум като общонационално обединение на граждански и браншови организации (които не са на чужда хранилка и чиято дейност е извън енергийния бизнес) –  единствен легитимен български представител в европейската Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER). И незабавно да разпусне нелегитимния КЕВР!

Наказателна конвенция срещу корупцията 

       Конвенцията, ратифицирана от НС (в сила от 1 юли 2002г.), дава правно основание за наказателно преследване на корупционни практики, вкл. в енергетиката (чл.чл. 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15). По смисъла на чл. 18 на Конвенцията всяка страна трябва да търси отговорност от юридически лица: 

- за престъпления, като активен или пасивен подкуп, търговия с влияние, изпиране на пари, извършени в техен интерес от което и да е физическо лице, действащо индивидуално или като член на орган на юридическото лице, което изпълнява ръководна работа в юридическото лице; 

- когато липсата на надзор или контрол от съответното физическо лице е направила възможно извършването на престъпленията, в интерес на това юридическо лице от физическото лице, намиращо се под негова власт;

- отговорността на съответното юридическо лице не изключва наказателно производство срещу физически лица – извършители, подбудители или помагачи на престъпленията. 

        А по смисъла на чл. 19 (Санкции и мерки), задължение на всяка държава е:

- да предприема ефективни, пропорционални и възпиращи санкции и мерки, по отношение престъпленията на физически лица, вкл. наказанието лишаване от свобода; 

- да гарантира, че при установена отговорност, на юридическите лица ще бъдат наложени ефективни, пропорционални и възпиращи наказателни или ненаказателни санкции, включително парични санкции;

- да приема необходимите законодателни и други мерки, които да й позволят да конфискува или по друг начин да отнема средствата и облагите от престъпленията, посочени в ал. 1 на Конвенцията. 

(file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/NAKAZATELNA_KONVENCIQ_otnosno_korupciqta.pdf

       Действията на Меглена Кунева, във връзка със затваряне на 4-те блока на АЕЦ „Козлодуй“; многобройните факти и доказателства, системно предоставяни вече две десетилетия на прокуратурата от организации, граждани, медии, че лицензиите за комунални дейности (водо- и електроснабдяване, телекомуникации и др.) са отдадени по корупционен, престъпен начин; че високопоставени длъжностни лица в трите власти се облажват от корупционните практики, разписани в Конвенцията като престъпни; че от България неправомерно изтичат в офшорни сметки ограбваните от монополисти милиарди народни пари; публично огласените факти за корупция и престъпни деяния в енергийния сектор; и т.н., предоставят достатъчни основания да се задейства съдебната власт и да наложи предвидените в Конвенцията конфискация на имуществото, придобито в резултат на престъпни сделки, както и съдебно преследване на виновно замесените длъжностни лица. За това обаче, необходима е политическа воля и най-вече – наличието на действително независима и ефективна легитимна съдебна власт.  

Декларация на ООН за основните принципи на справедливост за жертвите на престъпления и злоупотреба с власт 

       Декларацията е приета на VII конгрес на ООН за превенция на престъпността и третиране на правонарушители, състоял се в Милано през август/септември 1985 г. Доколкото не подлежат на ратификация от националните парламенти, декларациите стават част от вътрешното право на страната-членка на ООН от датата на самото им приемане 

(file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/a-conf-144-28-rev-1-e.pdf). 

Според дадената в пар. В.т.8, т.21 и пар. В.18 на Декларацията дефиниция, „жертва на злоупотребата с власт“ означава „лица, които, индивидуално или колективно, са претърпели вреда, включително физическо или психическо нараняване, емоционално страдание, икономическа загуба или съществено увреждане на основните им права, чрез действия или бездействия, които все още може да не представляват нарушения на националното наказателно право, но са международно признати норми, свързани с правата на човека.“ 

       А по смисъла на пар. A.8 на Анекса към Декларацията, „извършителите или трети лица, отговорни за тяхното поведение [длъжностни лица или магистрати], дължат справедлива реституция на жертвите, на семействата им и на техните низходящи. Такава реституция трябва да включва връщане на собственост или плащане за претърпяната вреда или загуба, възстановяване на разходите, направени в резултат на виктимизацията, предоставянето на услуги и възстановяването на правата.“  

       Препоръките на тази декларация на ООН може да предоставят на новото правителство правно основание да запорира активите на шефовете на енергийния октопод, на неговите помагачи и съучастници, за да обезщети стотиците хиляди все още живи жертви на злоупотребата с власт от страна на енергийния фашизъм, който, по смисъла на пар. A.8 на Анекса, дължи справедлива реституция на жертвите, на семействата им и на техните низходящи; вкл. връщане на собственост, плащане за претърпени вреди или загуби, възстановяване разходи, направени в резултат на виктимизацията, предоставянето на услуги и възстановяването на правата. За това също е необходима политическа воля и най-вече – наличието на действително независима и ефективна легитимна съдебна власт.  

Възстановяване суверенитета на държавата в енергетиката

       Нека повторим: не по декларираните намерения, а по делата ще познаем дали новото правителство, заедно с подкрепящото го парламентарно мнозинство, е осенено от политическа воля да се справи с енергийния фашизъм (и с корупцията като цяло). Ликвидирането на нелегитимния инструмент на октопода (КЕВР) ще осветли хиляди страници документация за корупционни сделки, които съгл. разпоредбите на Наказателната конвенция срещу корупцията са правно основание за конфискация на имуществото на енергийните монополисти, както и за съдебно преследване на виновно замесените длъжностни лица.  

       Декларацията на ООН за основните принципи на справедливост за жертвите на престъпления и злоупотребата с власт пък дава правната основа да се налагат запори на недвижимо и движимо имущество на отговорните за виктимизацията длъжностни лица, за обезщетение жертвите на виктимизацията, семействата им и техните низходящи.

       Притиснати от конфискациите и запорите, енергийните монополисти и техните съучастници могат да предприемат стъпки за саботаж на националната енергийна система. Такива заплахи многократно са правени досега от ЕРД. През лятото на 2008 г. например, такъв опит бе осъществен от ЧЕЗ срещу министъра на енергетиката Петър Димитров, след като самоуправно, без предупреждение прекъсват електрозахранването в жилището му 

(http://bg.mondediplo.com/article324.html). 

       Ако днешната власт действително има политическа воля за ликвидиране на престъпните монополисти и техните съучастници, незабавно следва да възстанови суверенитета на държавата на стратегическия сектор „енергетика“, незабавно да предприеме конфискации и да наложи запори. 

АЕЦ „Белене“, рестарт на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“, възстановяване на "Южен поток"

       Правителството и подкрепящото го парламентарно мнозинство незабавно следва да предприемат действия по дългосрочно осигуряване енергийната сигурност на страната. Това означава с ускорени темпове да се възстанови строителството на АЕЦ „Белене“ и газопровода "Южен поток", особено след като бюрократите в Брюксел вече признават ядрената енергия и газа за „зелена енергия“. Това означава и рестарт на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“. Само преди месец експерти потвърдиха технологичната възможност работата им да бъде възстановена. 

       Нека припомним, че двата блока по 440 мегавата бяха затворени в резултат на корупционен политически натиск, а не по технологични причини. Отговарят на всички изисквания на МАГАТЕ за безопасност, оборудвани са с последни модели електронни системи за сигурност, вкл. за ранно предупреждение. Ето защо, България трябва незабавно да реагира, без да чака „благословията“ на Брюксел. В предприсъединителния ни договор с ЕС има клауза, която дава възможност при енергийна криза реакторите отново да бъдат пуснати.

       Впрочем, в света ударно се изграждат десетки нови АЕЦ с реактори от най-новото поколение. Сериозно се работи и по удължаване живота на АЕЦ. В САЩ например, енергийна компания заяви, че е готова да зареди с гориво двете централи “Байрон” и “Дрезден” в щата Илинойс, които трябваше да излязат от експлоатация през октомври м.г. 

Нов Закон за енергетиката

       Веднага да започне изработването на нов антикорупционен Закон за енергетиката, който да обхване цялата материя в един единствен законодателен акт. Не както е сега в три закона, съдържащи доста неразбираеми, лишени от разум или вътрешно противоречащи разпоредби, които на практика обезсмислят главната цел: „Качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от енергия при минимални разходи и гарантиране защитата на живота и здравето на гражданите, собствеността, околната среда, сигурността на доставките, интересите на потребителите и националните интереси?“ (чл. 2, ал.1 и 2 на ЗЕ). Дори незрящият ще провиди, че никъде в основната цел на Закона не е разписана защита на монополистите! Тъкмо обратното е: императивната разпоредба на чл. 19, ал. 2 на КРБ гарантира предотвратяване злоупотребата с монополизма!

       Разбира се, професионалното изработване на цялостен закон, който да отразява обективното право, да отчита реално съществуващите социално-икономически дадености в България и в света, да е насочен с поглед към бъдещето така, че да не се налага постоянно да бъде изменян и т.н., ще отнеме вероятно години. Ако действието на корупционните енергийни „закони“ продължи, за което натиска енергийното лоби, съвсем скоро от родните предприемачи и битови потребители няма да остане и помен. Последните данни на НСИ за населението сочат над 25% катастрофално физическо елиминиране на българската нация. И главният канал, чрез който се осъществява този – по същество геноцид, е енергийният фашизъм! 

       За да се облекчат българските предприемачи и битови потребители поне частично от робията на монополизма днес и сега – докато се осмисли цялостен, професионално изработен, национално ориентиран към бъдещето нов Закон за енергетиката, експерти на Гражданско сдружение „Асоциация на данъкоплатците в България“ подготвят Закон за изменение и допълнение на ЗЕ, който ще бъде внесен за гласуване в НС на основание чл. 45 от КРБ. Законопроектът предвижда отмяна на ония разпоредби, облагодетелстващи енергийните монополисти и свързаните с тях лица, които отварят широко вратите за узаконяване корупцията и грабежа на енергийния фашизъм. 

        И в никакъв случай да не се прекратява мораториумът! Припомняме изискването в Европейска енергийна стратегия „да бъде прекратена порочната практика рискът на растежа на цените да се поема от крайните потребители, вместо от производителите, доставчиците и държавата.“ Защото падне ли мораториумът – пада и правителството!

Създаване на независима и ефективна съдебна власт 

       Главният смисъл от създаване на съдебна власт, като независима институция – от Шарл Луи де Монтескьо до наши дни, е да санкционира другите две власти когато закононарушават. За съжаление, за трите десетилетия след приемане на демократичната ни Конституция, това почти не се е случвало, санкциите са изключение. Преобладаващото правораздаване е поставено в услуга и полза на монополизма; не санкционира закони и подзаконови актове, които не съответстват на принципите и гаранциите за законност прокламирани от КРБ и които открито, демонстративно ѝ противоречат. По същество, това е отказ от правосъдие. А Конституцията забранява отказа от правосъдие, независимо от това по какъв признак този отказ се изразява.

За се осъществят на дело изложените дотук мерки, необходимо е съдебната власт да се приведе в съответствие със заповядания в чл. 8 и чл. 117, ал. 2 на КРБ принцип за независимост така, че ефективно да осъществява правомощията си да охранява интересите на гражданите и обществото; така, че в България да започнат да действат и да са ефективни Конституцията и законите на страната, релевантните норми на Регламентите и Директивите на ЕС, разпоредбите за защита на потребителите, на гражданите, на държавата. 

Да се осъществи правосъдие действително в името на народа, не в името на монополисти, на престъпния октопод, на енергийния фашизъм. Правораздаването да се превърне в страж на законността, в надеждна гаранция справедливо, евтино и бързо да се възстановяват нарушените права и законните интереси на гражданите и обществото. 

        Защото без наличието на легитимна, охраняваща власт са немислими ликвидирането на организираната престъпност, на енергийния фашизъм, възкръсването на държавността, бъдещето на нацията...

       Имат ли правителството и подкрепящото го парламентарно мнозинство политическа воля за създаване на действително независима съдебна власт? 

       От отговора на този въпрос зависи оцеляването му.

Свързани текстове с: https://pogled.info/avtorski/Radko-Handzhiev/energiiniyat-oktopod.138425;https://pogled.info/avtorski/Radko-Handzhiev/energiiniyat-fashizam.138486;

https://pogled.info/avtorski/Radko-Handzhiev/dkevr-kevr-instrumentat-na-energiiniya-fashizam.138661

(край) 

* Не е задължително позицията на автора да съвпада с позицията на редакцията на Поглед.инфо

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели