/Поглед.инфо/ „Който говори много, все ще каже нещо, което не е трябвало“
Конфуций

Повод за следващата бележка са предизвикалите сезирането на Конституционния съд (КС) за тълкуване на разпоредби от Конституцията (К.) във връзка с равенството пред закона и забраната за полова дискриминация вопли на агент Иван. Както и обръщението му по тоя повод не само с питания, а ако не повече и с отправени яростни нападки и назидания към председателя на Върховния касационен съд (ВКС).

От съдържанието на посланието на въпросния, както пише – в качеството му на зам. министър-председател по обществения ред и сигурност, и министър на отбраната, би могло, ако не да се съди със сигурност, да се предполага, че въпреки не напълно, повече или по-малко е наясно, ако не с друго относно автора на отправеното искане до КС. А, макар явно да не е компетентен в областта на правото, ако като все пак грамотен е попрочел от тук-от там и се е запознал, би следвало да узнае, че не председателят на ВКС, а последният като колективен орган, респ. съгл. Решение на КС № 3/05.04.2005 г. по к. д. № 2/2005 г. при хипотезата на ал. 2 на чл. 150 от Конституцията (К.) и ОС на отделните колегии в същия могат в съответствие с ал. 1 от цит. чл. 150 да сезират КС. А така също, че в случая искането е основано на образувано тълкувателно дело № 2/2020 г. пред ОСГК на ВКС по повод определение на състав от същия за спиране производството по висящо пред него дело за решаването на конкретен казус, именно във вр. с ал. 2 на чл. 150 от К. Освен това, ако познава Закона за съдебната власт (ЗСВ), би трябвало да му е понятно, че съгл. чл. 114, ал. 1 от същия председателят на ВКС осъществява само неговото общо организационно и административно ръководство. А що се отнася до колегиите, макар съгл. т. 3 от цит. разпоредба да свиква и ръководи заседанията на техните ОС и на пленума, не ги командва като техен началник какво да решават. Както да речем в настоящия т. нар. Министерски съвет. Като оставим настрана прокуратурата, поне що се отнася до съдиите в системата на съдебната власт, не е като и в изпълнителната. Там, освен и в парламента, може и да я карат: Един си разпасал пояса, а на друг му паднали гащите.

Отделна тема, извън предмета на настоящата е, дали е оправдано и защо ОС на ОСГК на ВКС иска тълкуване от КС по въпросите, с които е сезиран. Доколкото при наличието на решение на КС № 13/27.07.2018 г. по к. д. № 3/2018 г.: http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/f278a156-9d25-412d-a064-6ffd6f997310 (обн. в ДВ, бр. 65 от 07.08.2018 г.) и подробната аргументация към искането достатъчно ясно говори, че въпросната колегия от ВКС може да се произнесе със свое тълкувателно решение във връзка с конкретния въпрос на състава от IV ГО, в какъвто смисъл е споменатото определение на същия. Единствен аргумент би могла да е невъзможността ОС на ОСГК да формира необходимото мнозинство за произнасяне с такова решение. Тук бих споменал по този повод само, че дори да не се касае за опит евентуално да бъде предизвикано преразглеждане от КС на изразената от него позиция в цит. решение от 2018 г., а за прехвърляне на отговорност, във всички случаи онова, на което следва да бъде базирано като меродавен критерий решаването от когото и да е по поставените в обсъжданото искане от ОСГК на ВКС въпроси, е въплътеният в Обществения договор народен, като единствен легитимиращ източник на държавния и произтичащ от него юридически суверенитет на Република България. И, че след споменатото решение на КС от 2018 г., на агент Иван са му бели кахърите. Като оставим настрана ония, подписали това решение с особено мнение, освен ако мнозинството от КС не се отметне от него. Така че, като зам. министър-председател по обществения ред и сигурност, и министър на отбраната, в тая посока да гледа и търси мишени, към които да насочи „стрелбата“! А не да се разсейва и цели в председателя на ВКС, когото да пита като пред разстрел, майка ли го е раждала или трансджендър.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели