/Поглед.инфо/ На 16.03.2021г. Главният прокурор на ЕС бе сезиран от защитата на Ани Петрова и Тодор Христов (наематели на животновъдното стопанство на Дядо Христо Христов от гр.Болярово, обл.Ямбол) за съмнения за извършени престъпления от държавни служители на Българската агенция на храните (БАБХ). Случаят е известен в ЕК като „Казусът на твърдяната чума по дребните преживни животни в България, 2018-2019г.“ с официална сигнатура:

(Ref. ARES92019) 2367185

Ref. Case of alleged farm animal plague [peste des petits ruminants (PPR)] in South-East Bulgaria in 2018-2019. ).

Преди това, ЕК бе неколкократно уведомявана под тази сигнатура от адв.Николина Чакърова и адв.Владимир Шейтанов за съмнителни обстоятелства около казуса с животните от района на Странджа.

Междувременно, през лятото на 2020г. ВАС, тричленен състав, отмени Заповедта на Директора на ОДБХ-Ямбол за заличаване на животновъдния обект на Ана Петрова и Тодор Христов и умъртвяване на стадото от октомври 2018г.

Нека да припомня казуса.

През лятото на 2018г. българските и европейските медии предадоха новината за поява на чума по дребните преживни животни. Бе съобщено че болестта е била установена в четири области в Юго-Източна България.

До онзи момент това заболяване не бе срещано в България и в ЕС. Болестта е много опасна, високо заразна, смъртоносна. Разпространява се много бързо. Смъртта настъпва за 7-10 дни от инфектирането. Решаваща еточната диагноза, установяване на източника на зараза.и бързо и ефективно овладяване

През юни 2018г. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) нотифицира в ЕК откриването на няколко огнища на заболяването в страната. Казусът е докладван и в Международната организация по безопасност на животните OiE. В бюлетина на организацията от 23.06.2018г. е отразено, че е била установена епидемичната обстановка за наличието на чума. БАБХ докладват за умъртвяване на животните на нашия дядо Христо в с.Болярово, обл.Ямбол.

За място на разпространение на заболяването се сочат четири области в Юго-Източна България –Ямбол, Сливен, Хасково и Бургас. Първият сигнал за болно от чума животно е от с.Воден, обл.Бургас. Още с него започват съмнения за „ветеринарна корупция“. Бълното животно показва признаци, характерни и за други заболявания. Липсата на опит в стопанина и обслужващия ветеринар дават възможност за манипулация на данните. Властите твърдят, че проби от това животно са взети и изпратени в сертифицираната лаборатория на БАБХ в София, но при наша проверка се оказа че въпросната лаборатория не е сертифицирана за чума по дребните преживни животни.

На 20.06.2018г. БАБХ започват инспекции в животновъдни обекти в тези области. Те са извършени с груби нарушения на реда на инспектиране и правата на собствениците на обектите. Взети са кръвни проби от няколко стотин овце и кози, от различни животновъдни обекти. Пробите са изпратени за изследване в две специализирани лаборатории:„ИЛЕООИ“ при БАБХ, София, България и„СИРАД“, Монпелие, Франция. Според заявления на БАБХ, и двете лаборатории са потвърдили наличие на вируса на чумата по дребни преживни животни , но става ясно, че при събирането, транспортирането и изследването на пробите са допуснати съществени пропуски и грешки. Съобщенията на компетентните власти са твърде общи и неясни. Властите съобщават, че лабораториите не са успели да изолират щама на вируса, което не позволява да се установи произхода на заразата. Собствениците на животните не получават резултатите от изследванията, а само са уведомени за тях.

За овладяване и ликвидиране на заболяването, докладвано от БАБХ, е приложен комплексот специални мерки, съгласувано с ЕК. Мерките обаче саприбързани, приложени още преди получаване на окончателните резултати от референтната лаборатория на ЕС по това заболяване в Монпелие, Франция, безпрецизна диагностика на животните,без разделяне на съмнителните животни от здравите. По неизвестни причини, БАБХ не предписва ваксиниране на животните, за каквато възможност ЕК е уведомила българските власти. Не е установен щама на вируса на чума по дребните преживни животни и не е установена причината за поява на вируса на българска територия. Неправилният и незаконосъобразен начин на прилагане на мерките създава съмнения и паника сред животновъдите и предизвика тяхната съпротива. Мерките са прекомерни и непропорционални на опасността от заразяване. По заповед на Изпълнителния директор на БАБХ (Заповед № РД 11-1349 от 18.07.2018 г.), са умъртвени и загробени около 4500 овци, като точният брой не е известен. Ефтанизирани са дори здрави животни, защото попадат в 3-километровата, 10-километровата и 20-километровата карантинната зона около предполагаемото огнище. Не е изследванодали между стадата на отделните стопани е имало контакт, което е много важно обстоятелство.

По отношение наживотните на Ана Петрова и Тодор Христов БАБХ обявява, че изследванията в лабораториите в София и Монпелиеса показали наличие на вируса само при 2 от общо 50 проверени животни. Резултатите от изследванията обаче не са предоставени на собственика. Не са взети и контролни повторни кръвни проби. В Доклада на френската лаборатория е отбелязано и нещо изключително важно – една от пратките с кръвни проби е загубена по пътя, което опорочава цялото изследване и въпреки това е съобщено наличието на заразени проби.

Последвалите събития напълно опровергаваха твърденията на властите. Животните са живи и здрави, по тях няма никаква симптоматика на чума по дребните преживни животни и се размножават успешно повече от три години. Още първата зима след мнимото заразяване на животните (2018-2019г.) в животновъдния обект се раждат 85 малки агънца. До март 2021г. това се повтаря още две години. За три години в стадото се родиха над 250 нови животни. Според официална методика за диагностицирине на чума по дребните преживни животни на Международната агенция за атомна енергия МААЕ, заболяването не може да продължи повече от 6 месеца. И ако през този период не се потвърди ново заболяване, то това означава, че стадото вече не е болно и карантината трябва да бъде вдигната.

Адвокатска кантора „ШЕЙТАНОВ И ЧАКЪРОВА“ заведесрещу БАБХ (адм.д.256/2018г. на Ямболски административен съд) за отмяна на заповедтта за отнемане регистрацията на обекта, за неговото заличаване и за унищожаване на животните. По-късно, делото бе прехвърлено в Административен съд-Сливен (адм.д.№54/2019г.), който реши делото в полза на ответника. В последна сметка обаче Върховният административен съд отмени заповедтта на Директора на ОДБП-Ямбол, като постанови, че няма данни за опасност от заразяване на други животни и хора, тъй като липсват доказателства че стадото е болно (Решение №7606/17.06.2020г. по адм.д.13004/2019г. на Върховен административен съд, Пето отделение).

На два пъти по време на делото пред Административен съд в гр.Сливен, на 14.11.2018г. и 12.12.2018г., двамата адвокати на защитата, придружени ответеринален специалист, екип на Телевизия „999“ и 10 други свидетели, посетихме животновъдния обект№8720-0355 на нашия клиент. В наше присъствие бяха извършени ветеринарни прегледи на стадото, в т.ч. двете овце, за които се твърдеше, че са болни. Бе установено, че в стадото няма животни с клинични признаци на заболяването. Бяха взети кръвни проби от няколко животни, в т.ч. и въпросните две. Всичко това бе заснето от местна телевизия и записът бе излъчен на 19.01.2019г. Направени бяха и други видеозаписи и снимки. По-късно, защитата на Ана Петрова и Тодор Христов представи пред съда кръвните проби от двете овце, заедно с заснетото видео, излъчено по ТВ „999“, като веществени доказателства за твърдението, че в стадото няма заразени животни. Административният съд в Сливен немотивирано отказа да приеме тези проби.

Въпреки тези неопровержими доказателства, че стадото е здраво, след окончателното влизане в сила на решението по делото, БАБХ, отказа да проведе изследвания на новородените и да им постави ушни знаци, а вместо това отново предложи да умъртви стадото и да изплати обезщетение.

Казусът предизвика широк политически отзвук в България. Той стана предмет на оживени дискусии в Парламента. По него се проведе специална дискусия, с участието на председател на парламентарна група и Зам.председател ан Парламента. Министърът на земеделието, храните и горите бе два пъти изслушван в рамките на парламентарния контрол. Отношение по случая изрази и държавния глава Румен Радев. В последна сметка, този министър бе принуден да си подаде оставката, а след него и Директорът на БАБХ.

БАБХ никога не разкри цялата информация по случая, в т.ч. и за това какви чуждестранни технически мисии са посещавали България и какви са техните заключения по случая. На животновъдите не стана известно, че технически мисии на ЕК, ГД САНТЕ, веднъж или два пъти са посещавали България, но са стигали единствено до офисите на БАБХ, а не до животновъдните обекти. Тази информация не ни бе предоставена и на съдебния процес. Вместо да предостави цялата информация по случая пред три съдебни състава, днес регионалното подразделение на БАБХ в Ямбол е завело дело за отмяна на влязло в сила съдебно решение с твърдението за наличие на нова информация. Такава информация не може да има 3 години след тази събития и след провеждане на съдебно дирене на две инстанции. Новото е добре доказаното старо – животните от стадото са живи и здрави. Или казано на юридически език „искането е неоснователно“.

Междувременно, защитата сезира Прокуратурата. На 11.02.2019г. подадохме сигнал до Главния прокурор на Република България(PRB201900473665/11.02.2019г.) и поискахме прокурорска проверка за евентуални престъпления по служба (пр.пр.1460/2018г. по описа на Специализираната прокуратура). Проверката замърщи с Постановление за отказ от образуване на досъдебно производство от 13.06.2019г. с мотив – липсват данни за престъпление. Нямаше как Постановлението да бъде различно - ставаше въпрос за министри, зам.министри, ръководители на държавни агенции – все хора отвъд закона.

След неуспеха на действията на първа инстанция пред Административен съд – Сливен и Главния прокурор, интернационализирахме казуса. Защитата информира и посолствата на европейските държави в София за казуса.

Изпратихме писма до еврокомисаря по здравеопазваето и безопасност на храните Витянис Андрюкайтис, ГД САНТЕ на ЕК и на германския Министър на земеделието и храните. Сезирахме писменоЕврокомисар по въпросите на селското стопанство и безопасност на храните Витянис Андрюкайтис с писма от 21.12.2018г., 20.01.2019г.,15.04.2019г., 10.09.2019г.. Предложихме на Генерална Дирекция САНТЕ на ЕК да изпрати свой екип от ветеринари, които да вземат нови кръвни проби от стадото и да ги изпратят за изследване в реномираните лаборатории за чума по дребните преживни животни във Великбритания иГермания. В отговор получихме вежливо отклонение на молбите ни - уверения, че ЕК е в контакт с компетентните власти в България по овладяване на заразатаи е направено необходимото в тази насока.

И все пак, случаят очевидно е предизвикал безпокойство в ЕК. В противен случай, тя не би изпращала технически мисии в България по този случай. През 1919г. в България пристигна на работно посещение самия Андрюкайтис. В края на своето посещение той направи пре-любопитно заявление, което по същество бе обвинение в неправилни действия на БАБХ. Еврокомисаят, цитирам „изрази разочарование, че българските ветеринарни власти не са приложили правилни мерки и не са успели да овладеят случая в самото начало“.

На 09.06.2019г. информихме писмено Националната референтна лаборатория към Институт „Фридрих Льофлер“ и г-жа Юлия Кльокнер, германския Министър на земеделието и храните за случая, който ако се докаже, можеше да създаде сериозна заплаха за целия животновъден отрасъл в ЕС, в т.ч. и за Германия. Помолихме за съдействие за повторно взимане на кръвни проби и тяхното изследване в Германия.

Всичко това бе изнесено пред българския съд от защитата на дядохристовото стадо.

След оповестяване на Решение №7606/17.06.2019г. на ВАС по адм.д.13004/2019г., сегашният министър на Земеделието, храните и горите г-жа Десислава Танева заяви в Парламента по време на парламентарен контрол, че министерството ще изпълни съдебното решение. На този фон силна изненада предизвика решението на ОДБХ – Ямбол, местната структура на БАБХ, подчинена на Министерството на земеделието, храните и горите, да внесе в съда искане за отмяна на Решение №7606/17.06.2019г. на ВАС по адв.д.13004/2019г., Явно, нови „държавни“ интереси са наклонили везните в тази посока…

Първото заседание по делото за отмяна се проведе на 18.03.2021г. Мотивите на искането за отмяна бяха „откриване на нови факти и доказателства“. Като нови доказателства са представени 5 стари съобщения в интернет страниците на Република Турция, Република Казахстан, Северна Македония, Република Украйна, писма до БАБХ от Руската Федерация с вх.№12640/2018г., че България нямала статут на страна свободна от болестта „чума по дребните преживни животни“. Парадоксалното в случая, е това, че тези съобщения са от няколко години, т.е. не са нови по смисъла на закона. Освен това, те нямат материална доказателствена стойност, а само информационна. Представени са и сертификати за Р.Турция, Египет и ОАЕ, с изисквания на гаранции поради факта, че България нямала статут на страна свободна от болестта. Представено е още Решение SANTE/EM/AH/2018/PPR/BG, както и един стар доклад на ЕК от 2018г., за проведени в България технически мисии на ЕК по въпроса за чума по дребните преживни животни.

Всички тези „нови“ доказателства са от 2018г., с едно единствено изключение. Т.е. се ползват с някакъв нов тип „стара новост“...

Но нашето внимание бе привлечено от Решение SANTE/EM/AH/2018/PPR/BG. То съдържа сведенията за грант от ЕК за България за справяне с епидемията от чума по дребните преживни животни през 2018г. Любопитното е, че това Решение не е било представяно в хода на основното дело, а се представя 3 години по-късно.

Между всички тези доказателства няма нито едно, което да не е било на разположение на ответника по делото и е следвало да бъде представено в хода на основното съдебно дело.

Според публични изявления за причините на новите съдебни действия на бившия министър на земеделието, храните и горите Десислава Танева, българското правителство се опитвало да отмени Решението на съда, за да си възстанови статута на страна свободна от болестта „чума по дребните преживни животни“ и да се освободи от ограниченията за износ на месо и млечни продукти от тези животни. Така, то отговаряло на исканията на други производители на месо и млечни продукти от дребни преживни животни за вдигане на забраната за износ на такива продукти за Турция и арабските страни.

Твърденията на г-жа министъра имаха един единствен „малък“ проблем – те не кореспондират с действителните факти. Към момента на тези изявления на бившия министър България изнасяше месо и млечни продукти от дребни преживни животни, в това число и от гр.Болярово. Истинската цел е физическото унищожаване на стадото на нашия клиент, като последното опазено пряко доказателство за неоснователното избиване на хиляди животни и злоупотребата с европейски средства. Това е третият опит от страна на Министерството на земеделието, хранит и горите за умъртвяване на здравото стадо на Ана Петрова и Тодор Христов през годините – 2018, 2019 и 2021г.

В обществото се разпространяват опасения, че новият 5-членен състав на ВАС ще отмени решението на 3-членния състав на ВАС. Ширят се съмнения за политическа поръчка за преразглеждане на казуса.

Според нас, адвокатите, в генезиса на казуса лежи злоупотреба с европейски средства. Разполагаме с информация, че животните на другите селски стопани са били унищожени, за да се прикрие фалшива отчетност на животни, за които България получава евро-субсидии за развитие на животновъздството всяка година. Говори се, че животните са отчитани само на хартия или ел.база данни, а в действителност не са съществували. Според различни инфомации в медиите, субсидиите за виртуални животни в България възлизат на 20 млн лева годишно.

На предстоящото второ заседание по делото защитата ще представи нови доказателства, подкрепящи хипотезата за злоупотреба с европейски средства. Тези доказателства вече са изпратени до Главния Прокурор на ЕС.

А госпожа Танева вече не е министър и възможностите на Кабинета Борисов за натиск върху Съда вече не съществуват.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели