/Поглед.инфо/ За опитите на лихварите да приватизират Държавната банка на Руската империя

Много нюанси от икономическата история на предреволюционна Русия липсват в съвременните учебници. Понякога дори авторите на специални научни изследвания не стигат до дъното на тези нюанси. Освен ако, разбира се, не използват такива източници като трудовете на Василий Кокорев (1817-1889), Сергей Шарапов (1855-1911) , Александър Нечволодов (1864-1938), Георгий Бутми (1856-1919) и редица други пред - революционни автори. Най-често това са „нюанси“, на които самите посочени автори са свидетели.

Искам да се спра на такъв въпрос като предреволюционната Централна банка на Руската империя. Смята се, че тази институция се появява през 1860 г. под името "Държавна банка на Руската империя". Създаването на Държавната банка се вписва в реформите, започнали след възкачването на престола на император Александър II .

Строго погледнато обаче, Държавната банка в Русия се е появила почти век по-рано. Говорим за указа на Петър III от 1762 г. Съгласно указа в Русия е създадена Държавната банка , която е трябвало да издава хартиени знаци (банкноти). Банката е създадена по образ и подобие на Bank of England, създадена през 1694 г. като затворено акционерно дружество.

Скоро обаче имаше дворцов преврат, в резултат на който Екатерина II беше доведена на власт. Тя отмени указа на Петър III, но няколко години по-късно императрицата започна да издава книжни пари, наричани още банкноти. За целта през 1786 г. са създадени две Асигнационни банки – в Санкт Петербург и Москва. През 1786 г. те са обединени в една банка - Държавна асигнационна банка . Книжните пари, издадени от него, бяха близки по статус до съкровищни билети /бонове/.

"Млади финансисти" (либерали от онова време - М. Х. Рейтерн, Е. И. Ламански, В. П. Безобразов ) в двора на император Александър II отново прави опит да създаде Централната банка под формата на акционерно дружество, при това с участието на европейски банкери в нейния капитал. И да я отделят максимално от държавата.

През предишния век вече имаше теория, създадена на Запад по поръчка на лихвари, според която държавата трябваше да прехвърли печатницата на тях, лихварите. Например, държавата не може да формира бюджета и да издава пари едновременно. В крайна сметка държавата ще бъде изкушена да формира дефицитни бюджети и да покрива дефицитите с допълнителна, необезпечена парична емисия.

Този "конфликт на интереси" може да бъде преодолян чрез прехвърляне на функцията на издател, т.е. на "печатницата" на лихварите. Те ще създадат акционерно дружество, наречено "Централна банка" и като професионалисти ще спазват парична дисциплина.

Тогава планът за създаване на частен „паричен дюкян“ не проработи. Освен това Държавната банка, създадена през 1860 г., е била под юрисдикцията на Министерството на финансите на Руската империя. Отношенията на Държавната банка с европейските банкери обаче бяха много близки. Щиглиц Александър Лудвигович (1814-1884) е назначен за първи председател на Държавната банка - син на придворния банкер, основател на банковата къща "Щиглиц и Ко", барон Лудвиг фон Щиглиц (1778-1843).

Първоначално държавната банка дори нямаше право да издава пари. Той предоставя кредитна подкрепа на определени сектори на икономиката, които не се вписват в пазарните отношения на следреформената Русия. Приоритетните получатели на заеми бяха металургичните заводи на Урал, железопътните акционерни дружества, големите земевладелци, които се опитваха да се реорганизират в капиталистически предприятия. Кредитирането беше доста несистематично и Държавната банка нямаше ясна кредитна политика.

Държавната банка се превърна в пълноценен емисионен център след паричната реформа от 1897 г. (въвеждането на златната рубла). Златните резерви на Руската империя бяха концентрирани в нейния баланс, при който Държавната банка издава хартиени парични знаци (банкноти).

Сергей Шарапов много внимателно проследява историята на възникването и формирането на Държавната банка на Руската империя. Той забелязва постоянните опити на либералите (агенти на европейските банкери) да извадят Държавната банка извън контрола на правителството.

„Младите финансисти“ наистина искаха Държавната банка да има статут на абсолютно независима институция от самото начало, за да издава пари и да дава заеми на едно и също правителство, независимо от правителството и царя . „Младите финансисти“, пише Шарапов, наистина искаха „да призоват евреите и да им предадат банката, с други думи, да я поставят като гарант срещу възможни злоупотреби от органа, на който Върховната власт е поверила разпореждането с държавата и националната икономика ...

Тогава господата млади финансисти не можаха да осъществят идеята си за превръщането на Държавната банка в акционерна, а тази институция щеше да бъде такава, и тя остана към ведомството на Министерството на финансите, макар и разграничена (на хартия) по отношение на оборота си от оборота на държавната хазна .

Въвеждането на златния стандарт в Русия, според С. Шарапов, е поредната маневра на европейските банкери и руските „млади финансисти“ в опит тихо да преподчинят Държавната банка на Руската империя и да позволят на европейските лихвари да управляват Руската централна банка и неговата парична емисия:

Основната характеристика на това парично обращение ( на основата на златния стандарт - В.K.) – е обменът на банкнотите във всека момент за метал. Спирането на тази борса е равносилно на държавен фалит. Това е измама и насилие над поданиците.

За да се избегне тази измама и всякакви изкушения за една парламентарна държава, органът на паричното обръщение в страната се отнема от правителството и се превръща в отделен субект, защитен от каквото и да е влияние върху него със сериозни и положителни закони.". Почти никой от критиците на златния стандарт в края на 19 век не забелязва тази йезуитска хитрост на лихварите.

С пристигането на Витте в Министерството на финансите през 1894 г. и началото на последните приготовления за въвеждане на златната рубла в руската преса, започна да се обсъжда въпросът не само за изтеглянето на Държавната банка от подчинение на Министерството на Финанси, но дори пълното й оттегляне от държавната власт и превръщането й в частно акционерно дружество.

Ето какво пише С. Шарапов за този проект за трансформиране на Държавната банка в „хартиена рубла“: „С други думи, в цял европейски Израел ще проехти вик: „Милостиви господа! Няма ли да ви хареса да управлявате икономическото сърце на Русия? Елате при нас, създайте акционерно дружество, получете златния фонд, отпечатайте документи и управлявайте нашето парично обращение, тоест поемете пълното владение с правото на живот и смърт на нашето земеделие, фабрики и фабрични индустрии и нашата търговия, в дума, целият наш народен живот и труд във всичките му форми. Държавата се отказва от всичко това, защото смята, че можете да се справите по-добре от нея. Вие, разбира се, ще спечелите пари от всичко това, но това е търговия .

С въвеждането на златната рубла в Русия правомощията на Държавната банка се разширяват, тя получава правото да издава пари. Но не се стигна до пълното отделяне на тази институция от държавата и още повече до превръщането й в частно акционерно дружество. Вероятно известна роля за това изигра активната критика на финансовите „реформи“, която С. Шарапов и неговите съратници провеждаха в пресата и говореха на различни срещи.

А в „цивилизована“ Европа, след въвеждането на златния стандарт, централните банки най-накрая се „еманципираха“ от остатъците от правителствено влияние. В същото време злоупотребите с емисиите не са изчезнали никъде. Все пак на Запад бяха емитирани повече пари, отколкото позволяваха златните резерви. Понякога това ставаше незаконно, понякога законно - чрез преразглеждане на нормите за покриване на паричната емисия със злато. Накрая дори най-щадящите норми започнаха да пречат на лихварите. Тогава те напълно изоставиха всякакви норми и премахнаха златния стандарт (това се случи още през втората половина на 20 век). Ала "независимият" статут на централната банка остана.

Връщайки се към Русия, отбелязваме: приватизационните посегателства на „Европейски Израел“ върху Държавната банка на Руската империя продължават до началото на Първата световна война. Например А. Нечволодов в известната си работа " От разруха към просперитет " пише, че в разгара на революцията от 1905-1907 г. в Петербург пристигнаха редица „международни посредници“, за да получат различни отстъпки от Русия.

Общо Нечволодов посочва седем такива концесии. Най-неочакваното и нестандартно от тях е прехвърлянето на правото на емитиране на пари от Държавната банка на Руската империя на чуждестранно акционерно дружество.

Сегашната ни централна банка, наречена Банка на Русия, е създадена преди три десетилетия. Мисля, че нейната „независимост“ от държавата е много по-голяма от тази на Държавната банка на Руската империя. По същество Банката на Русия е държава в държавата. Отидете на уебсайта на Банката на Русия на страницата „Правен статус и функции на Банката на Русия“.

Там ще прочетете: „Основният елемент на правния статут на Банката на Русия е принципът на независимост, който се проявява главно във факта, че Банката на Русия действа като специална публичноправна институция с изключителното право да издава пари и да организира паричното обращение. Той не е орган на държавна власт, но неговите правомощия по своята правна природа са свързани с функциите на държавната власт, тъй като тяхното изпълнение включва използването на мерки за държавна принуда.

Функциите и правомощията, предвидени в Конституцията на Руската федерация и Федералния закон „За Централната банка на Руската федерация (Банката на Русия)“, се упражняват от Банката на Русия независимо от федералните държавни органи, държавните органи на съставните образувания. на Руската федерация и местните власти.". Тази формулировка виси на уебсайта на Банката на Русия от много години.

Нека да видим обаче какво гласи член 75 от Конституцията: „ Опазването и осигуряването на стабилността на рублата е основната функция на Централната банка на Руската федерация, която тя изпълнява независимо от други държавни органи .“ Думата „ други “ не оставя други възможности за тълкуване на правния статут на Централната банка: тя е публичен орган . С всички произтичащи от това последствия.

Съвременните световни лихвари действат срещу Русия още по-нагло, отколкото преди сто години. Благодарение на техните усилия, Банката на Русия беше превърната в институция, която по-правилно се нарича „ валутен борд “ ( валутен борд ), акумулирайки в своите активи валутите, излизащи от печатните машини на Федералния резерв на САЩ, ЕЦБ, Банката на Англия, Банката на Япония и др.

Световните лихвари са хвърлили око и на активите на Министерството на финансите, т.е. публични средства чрез принудително натрупване на резервни валути. На техния език тези натрупвания се наричат „ суверенни фондове “. Звучи като подигравка, защото държави, които са съгласни с това, не могат да бъдат наречени суверенни.

Сред тях беше Русия, която при министъра на финансите А. Кудрин създаде суверенен фонд, наречен Стабилизационен фонд. След това се трансформира във фонд „Резервен“ и фонд „Национално благосъстояние“ (ФНБ). Днес остава само ФНБ.

Световните лихвари предлагат своите консултантски услуги на паричните власти на други страни и дори са готови да управляват чужди активи. Позволете ми да ви напомня за историята на швейцарската банка UBS, която в средата на 2008 г. предложи на Министерството на финансите на Руската федерация да поеме контрола върху средствата на нашия ФНБ (по това време - почти 33 милиарда долара). Трябва да сме готови за това, че ако не днес, то утре ще започнем да обсъждаме проекта за приватизация на Министерството на финансите или за отдаването му на концесия на някакъв фонд като Vanguard или BlackRock .

Превод: ЕС

ВАЖНО!!! Уважаеми читатели на Поглед.инфо, ограничават ни заради позициите ни! Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Когато видите знака "фалшиви новини", това означава, че тази статия е препоръчително да се прочете!!!

Абонирайте се за нашия Ютуб канал/горе вдясно/: https://www.youtube.com

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели