/Поглед.инфо/ Икономически мерки за предотвратяване на демографската катастрофа.

Тези дни Департаментът за Населението на ООН публикува най-новата си демографска прогноза за света. Тя включва и тревожна прогноза за България. Демографските процеси в България са едни от най-тревожните в света. Данните се появиха в нашите медии и не е нужно да ги повтарям.

Аз се занимавам с демографското развитие на България от много години. Правя и прогнози за демографските процеси у нас до края на настоящото столетие. Казано най-общо, моите демографски прогнози са еднопосочни с тези на ООН. Аз обаче отивам по-нататък – към най-трудното. Предлагам конкретни мерки, за постепенно смекчаване на плъзгането ни към демографска катастрофа. Като имам предвид, че главните причини за тежката демографска криза у нас са икономически, насочвам вниманието си към икономическите мерки.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ на България през следващите десетилетия трябва да бъде забавяне темповете на намаление на населението и влошаването на различните му структурни характеристики, с оглед стабилизиране към 2050-2060 година и поврат към бавно повишение до края на столетието. Добре би било да постигнем 7,5-8,0 млн. души към края на века, при преобладаващ дял на българския етнос, повишение на дела на младото население и все по-високо качество на живота. Нормалният размер на бъдещото българско семейство следва да е 2,3-2,4 деца, с близка до нулата неграмотност и средно ниво на образованието – завършен 12-ти клас. Средното българско семейство сега е с около 1,5 деца, при необходим минимум от 2,1 деца за просто възпроизводство на населението. А неграмотността расте и средното завършено образование намалява.. Така повече не може! Пред нас е демографската пропаст.

Влошаването на демографските характеристики на нашето развитие датира от 40-50 години, като с времето се влошава. Това се вижда от всички, включително и от политиците. Много се говори на тази тема, но за съжаление, не се прави почти нищо сериозно. Това личи и през последните дни с подготовката на проектобюджета за 2020 г. Грижите за майките и децата не се подобряват. Детското здравеопазване дори се влошава. Много детски ясли и градини, построени преди 35-40 години, бяха приватизирани, а строителството на нови е бавно и дефицитът им е остър. Грижите за възрастните хора са още по-занемарени. Зъболечението за тези хора е в драматично състояние. Макар и в по-неблагоприятно икономическо положение от нашето, съседните балкански страни осигуряват по-високи пенсии за своите възрастни хора.

Демографските кризи се дължат на едновременното действие на много причини (икономически и неикономически) и продължителното натрупване на много негативи. В Германия и други западноевропейски страни също има сложни демографски ситуации, които се дължат на много причини, като икономическите не са най-важни. В България обаче, всеобщата бедност, масовото недохранване, заедно с лошото здравеопазване, престъпността и корупцията, масовата емиграция на млади хора са най-важните причини за плъзгането ни към демографска катастрофа. Ако не овладеем категорично тези процеси през следващите десетилетия, сме изправени наистина пред катастрофа – виж графиката:

Население на България от 1900 до 2100 година

Пояснение: Данните от 1900 до 2001 г. са от преброяванията на населението, за 2016 г. – по оперативни данни на НСИ, а за 2050-2100 г. – осреднени прогнози на Икономическия и Социален съвет на ООН и на други институции.

В края на настоящото столетие населението на България се очаква да се върне с 2000 години назад. Какво по-силно доказателство от това за демографска катастрофа!

От 2020 г. трябва да се задейства голям пакет от комплексни мерки за смекчаване на демографската криза и предотвратяване на демографската катастрофа. Подготовката на тези мерки трябва да започне веднага. Тяхното бавене от политиците е равностойно на национално престъпление пред България.

Наред с много други, трябва да бъдат използвани и множество икономически мерки, като:

 • Въвеждане от началото на 2020 г. на платен отпуск по майчинство с 90% от основната заплата преди излизането в отпуска – 8 месеца за първо дете; - 12 месеца за второ; - 24 месеца за трето; - до 3 месеца за всяко следващо;

 • Предоставяне от началото на 2020 г. на еднократна държавна помощ на работещи родители при раждане на първо дете – 3000 лв.; на второ дете – 5000 лв.; на трето дете – 10000 лв. и на всяко следващо – по 500 лв. Само за сведение, тези помощи в Унгария достигат до 33 хил. щатски долара;

 • Повишаване от 1 януари 2020 г. на детските надбавки: - 150 лв. месечно за първо дете; 250 лв. за второ; 350 лв. за трето; 80 лв. за всяко следващо;

 • Да се въведе задължение на родителите да прилагат семейно планиране. Основно изискване да бъде: всяко семейство да си позволява толкова деца, колкото може да издържа, като им осигурява нормално образование, възпитание и качество на живота. От нарушителите да се търси държавна отговорност;

 • От януари 2020 г. да се предоставя по-голямо и продължително допълнително финансиране при отглеждане на деца с увреждания;

 • От януари 2020 г. по желание на майките да се използва схемата „отново на работа” по време на полагащия се отпуск по майчинство, чрез наемане на детегледачка, чието възнаграждение да се заплаща от държавата или общината. При 3 или повече деца и работещи родители да може да се наема домашна помощница, чиято заплата да се плаща от държавата или общината, до навършване на 15 годишна възраст от първите две деца;

 • От януари 2020 г. бременни жени и майки да могат да ползват с предимство гъвкави форми на заетост: непълно работно време, работа на половин длъжност, надомна работа и други подобни;

 • От януари 2020 г. да се правят облекчения при изпълнение на трудовите задължения от бременни жени и майки: ограничения за полагане на извънреден, нощен и тежък физически труд, забрана да работят при вредни условия, ограничения за труд в празнични и почивни дни и т. н.;

 • Да се ускори строителството на детски ясли и градини. До към края на 2022 г. да се осигурят необходимите места в тях за всички деца във всички населени места на България;

 • От 1 юли 2020 г. да започне намаление на таксите в държавните и общинските детски ясли и градини, а до края на 2020 г. да бъдат отменени и те да се издържат изцяло от държавата и общините;

 • От началото на 2020 г. да започне намаление на учебните такси във всички основни, средни и висши общински и държавни училища, което да бъде завършено до края ня 2021 г. От началото на 2022 г. да се въведе в тях всеобщо безплатно образование;

 • От началото на 2020-2021 учебна година да се дава еднократна помощ от 500 лв. за първолаците в началото на първата им учебна година и по 400 лв. в началото на следващите учебни години до завършване на основно образование;

 • От началото на 2020 г. всеки ученик в общинско и държавно основно училище да получава месечна стипендия от 50 лв.; в средно училище - 150 лв. при успех минимум 4,50 по шестобалната система. Всеки студент в държавен университет да получава месечна стипендия от 300 лв. при успех минимум 4,50;

 • От началото на 2021 г. да се осигурят общежития за поне 50% от учащите в общинските и държавните средни и висши училища, при минимално заплащане;

 • От началото на 2020 г. да се предоставя безплатна здравна помощ и безплатни лекарства, за всички деца до пълнолетна възраст и без да са здравно осигурени;

 • До края на 2020 г. да се отмени статутът на държавните и общинските болници като търговски дружества и те да заработят по специален закон. Тяхната работа да се оценява по качеството на лечението, а не по финансовите им баланси;

 • Да се прекрати закриването на общински болници по финансови причини. Да се осигурят здравни пунктове за първа помощ и в най-малките селища или бърз и сигурен транспорт до такива в близки съседни селища. Да се осигури нормална здравна помощ и снабдяване с лекарства на живеещите в малките и отдалечени махали, села и за малките градчета Да се осигури реален общ достъп до здравна помощ на всички български граждани;

 • От началото на 2020 г. да започне чувствително повишение на заплатите на медицинския персонал в държавните и общинските болници. Да се увеличат значително доставките на модерна диагностична апаратура за държавните и общинските болници и да се подобрят условията за работа и професионално развитие на медиците, за да се смекчи масовото изтичане на медицински персонал към чужбина;

 • От началото на 2020 г. да започне повишение на процента на възстановяване (реимбурсиране) от Здравната каса на разходите на пациентите за лекарства, като до края на 2022 г. се достигне средното равнище в ЕС;

 • От 2020 г. да започне съществено увеличение на дела на здравното осигуряване за зъболечение в общия бюджет на Здравната каса, като до края на 2022 г. достигне средното равнище в ЕС. От началото на 2020 г. разходите за зъболечение на бедните възрастни хора над 65 години да се поемат от държавата;

 • От началото на 2020 г. да започне ускорено повишение на пенсиите, така че през 2020 г. средната месечна пенсия да достигне 540 лв., през 2025 г. 850 лв и 2030 г. 1400 лв., без ограничения за максимума. Пенсиите да не се облагат с данък върху доходите. Финансирането на дефицита в Пенсионния фонд да се осигурява от републиканския бюджет;

 • До края на 2020 г. да се изработи специална програма за комплексни грижи за възрастните хора, с оглед намаляване коефициента на смъртност до 11,0-11,5 промила. и повишаване продължителността на живота у нас до 77,5-78,0 години към 2030 г.;

 • От началото на 2020 г. държавата да заплаща 10% от стойността на ново жилище на младо семейство с едно дете, в което работи поне един от родителите; 20% на младо семейство с две деца и 30% с три и повече деца, ако нямат друго жилище;

 • От началото на 2020 г. всички парични помощи за раждане и отглеждане на деца да се освобождават от подоходен данък, а помощите в натура – от ДДС. Паричните помощи да се индексират ежегодно с инфлацията;

 • От началото на 2020 г. ДДС да се намали до 5% за хляба, лекарствата, учебните помагала и за всички детски стоки до 15 годишна възраст, като се увеличи на 27% за хазарта и за луксозните стоки;

 • От началото на 2020 г. да се правят данъчни облекчения на млади семейства при изплащане на лихви по ипотечни и други жилищни заеми;

 • Всички български граждани, завършили държавни средни и висши училища и използвали настоящите допълнителни помощи, могат да заминават на работа в чужбина само след като са работили у нас преди отпътуването поне пет години;

 • От началото на 2020 г. държавна субсидия да се предоставя само на държавните и общинските основни, средни и висши училища. Поради финансовата им осигуреност от техните създатели, частните училища не се нуждаят от подобна помощ.

Пазарните фундаменталисти – политици и икономисти веднага ще възразят, че няма пари за финансиране на такава спасителна демографска програма. Това не е вярно!

Финансовите ресурси за изпълнението на настоящата програма могат да се осигурят още през следващите години чрез провеждане на отдавна предлаганата от мен данъчна реформа. Ако се прилагат данъчните принципи и правила на страните в ЕС, които предлагам многократно през последните десетина години, при по-висока ефективност на данъчната администрация и по-добра данъчна дисциплина, общият размер на данъчните постъпления може да нарастне с около 6-7 млрд. лева годишно още през следващите няколко години. По този въпрос съм публикувал анализ в крайния раздел на последната ми книга за догонващото икономическо развитие на България до 2040 година, издадена през 2018 г..

Това е трудно, но е много важно, защото България постепенно умира, оплетена в мрежата на престъпността и корупцията и замаяна от всеобща апатия, плъзгаща се към демографската катастрофа.

На младини четох „Заговорът на равнодушните” от полски автор. В паметта ми се е запечатала една страхотна мисъл: „Не се страхувайте от приятелите си! В най-лошия случай те могат да ви предадат. Не се страхувайте и от враговете си! В най-лошия случай те могат да ви убият. Страхувайте се от равнодушните. Те няма нито да ви предадат, нито да ви убият, но благодарение на тях съществуват и предателствата и убийствата!”

Най-големият враг на България сега е масовата апатия. Ако се събудим можем да я спасим. Ако продължаваме да спим и да се надяваме отново на някакъв месия, ще изчезнем всички заедно! България може да остане само като име на територия, както е сега с Тракия, Мизия и други подобни.

Демографската политика трябва да се превърне в приоритет над приоритетите. Защото става дума за съдбата на България. Няма цена, която не може да бъде платена, когато се касае за спасяването на България. Съдбата на България няма парични измерения. Тя не може да се съизмерва с бюджетен дефицит, с публичен дълг, с платежен баланс, с инфлация и други подобни.

Ако не се вземат бързи мерки, България е пред изчезване като народ и държава към края на настоящото и началото на следващото столетие! Бъдните поколения няма да ни простят бездействието! Катастрофата все още може да бъде избегната ако се събудим навреме!

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели