/Поглед.инфо/ Конституцията не е пожелание, а действуващо право! Непосредственото действие на конституционните норми е основен белег, който характеризира Конституцията като върховен нормативен акт и който полага основите на системата на действащото право в Република България. Непосредственото действие прави от Конституцията живо, приложимо право!

Това не са произволни съждения на автора на настоящия текст, а  конституционни принципи, потвърдени от Конституционния съд с тълкувателно Решение № 10 от 06.10.1994 г. по к.д. №4/94 г. Конституцията има непосредствено действие и разпоредбите й имат заповеден характер; те са задължителни за държавните и общинските органи, организациите и гражданите. Свързан с непосредственото действие на КРБ е въпросът за правната характеристика и същност на конституционните норми в зависимост от тяхното съдържание. Доколкото съдържанието на чл. 45 от КРБ има заповеден характер и изразът е изчерпателен, гражданите могат да отправят жалби, предложения и петиции вкл. до КС, след като в глава VIII на КРБ е посочен като един от държавните органи. Като част от глава Втора на КРБ, заповедната норма на чл. 45 е  неотменима, това право не може да бъде отказано, защото във вътрешната йерархия на КРБ чл. 45 е надмощна разпоредба над чл. 150 ал. 1!  КС е длъжен да администрира и се произнася с решение по всяко гражданско предложение, жалба или петиция

Правото на гражданите да сезират националните си конституционни съдилища  е норма в страните-членки на ЕС. Само преди дни стана известно, че бившият ръководител на баварския клон на ХСС Петер Гойлер, заедно с икономиста Бернд Люче – един от основателите на „Алтернатива за Германия“, сезират германския Федерален конституционен съд в Карлсруе. Съдът незабавно е реагирал, постановявайки, че покупката от Европейската централна банка на държавни облигации, емитирани в Италия, Испания или други държави от ЕС, силно засегнати от епидемията, частично противоречи на германската конституция. Не е случайно, следователно, защо бащите-създатели на демократичната ни Конституция са заповядали тази норма в чл. 45 на КРБ.

Напомняме всичко това, защото КС продължава да мълчи по внесеното на 18 май 2020 г. в КС предложение по чл. 45 от КРБ от Гражданско сдружение „Асоциация на данъкоплатците в България“ да бъде конституирано като заинтересована страна по к. д. № 7/2020 г., образувано по искане на Президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето, за което съобщи поглед-инфо (https://pogled.info/bulgarski/iskat-ot-ks-obyavyavane-na-izvanrednoto-polozhenie-za-protivokonstitutsionno.116505).

В предложението си, Сдружението споделя напълно искането на Президента на Република България, но иска от почитаемия Конституционен съд да установи противоконституционност и на Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. за обявяване на извънредно положение със срок до 13 април (ДВ, бр.22/2020); както и на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28/2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп., бр. 34/2020 г., в сила от 9.04.2020 г.).

Според становището на Сдружението, атакуваните Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и произтичащият от това Решение Закон за мерките и действията по време на извънредното положениене са правно издържани. Релевирани са доводи, че твърдяното наличие на пандемия е невярно, противоречи на установеното от медицинската наука, данните на Световната здравна организация (СЗО) и фактическото положение. Нещо повече, в заповедта на премиера Борисов № Р-37/26.02.2020 г., както и в заповедта на министъра на здравеопазването № РД-01-114/05.03.2020 г., никъде не се споменава за пандемия; а за грип с тежки респираторни инфекции. Не би и могло да бъде другояче, след като броят на заболелите от грипната инфекция е незначителен: от данните на СЗО е видно, че на 21 март в България има само 142 инфектирани и общо 3 (три) смъртни случая.

Иначе казано, депутати в Народното събрание натрапват на българската нация една неистина, една измама, за съществуването на пандемия, което, несъмнено, не е в интерес на народа. Всеки, който твърди обратното – или е слабо грамотен, или е поддръжник на измамата! На основата именно на тази измама се създава привидното основание за обявяване на извънредно положение. Πpиeмaйки Решението от 13 март 2020 г., респ. Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, на основата на измама обаче, въпросните депутати се оказват клетвопрестъпници, зaщото престъпват ĸлeтвaта, ĸoятo са пoложили cъгл. чл. 76, aл. 2 нa KРБ: да спазват Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа.

Тези измамни депутатски действия са в основата на становището, съдържащо се в допълнителното предложение на Гражданското сдружение, именно, почитаемият КС на осн. чл. 72, ал.1, т. 3, във вр. с чл. 72, ал. 2 от КРБ, да съобрази и се произнесе дали с консумираното престъпване на клетвата по чл. 76, ал. 2 от КРБ се установява несъвместимост на народния представител да продължава да изпълнява пълномощията, предоставени му от народа? И дали клетвопрестъпничеството е основание за предсрочно прекратяване на пълномощията му.

Освен предложението по чл. 45 от КРБ, Гражданското сдружение внася на 22.05.2020 г. напомнително писмо, на 27.05.2020 г. – второ писмо, адресирано лично до почитаемия председател на КС проф. Борис Велчев, за което съобщи поглед.инфо (https://pogled.info/avtorski/Radko-Handzhiev/da-zatrupame-konstitutsionniya-sad-s-predlozheniya.116972), а на 03.06.2020 г., приложеното по-долу ново напомнително писмо – отново на вниманието на почитаемия проф. Борис Велчев.

До днес отговор от КС не е получен в Сдружението. Постъпили са отговори от чиновника в КС г-н Валентин Георгиев, заемащ длъжността гл. секретар, който си позволява произвола некомпетентно и утилитарно да тълкува императивни конституционни норми. Наистина, съгл. чл. 20а, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на КС (ДВ. бр.106/1991г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.30/ 2020г.) съдът може да покани да предложат становище и заинтересувани от предмета на делото неправителствени, съсловни, синдикални и други организации, но само след като е конституирал като страни заинтересуваните институции (чл. 20а, ал. 1 от Правилника).

От съдържанието на отговорите по-нататък е видно как наглостта на този чиновник ескалира дотам, че поражда обосновано предположение за вредоносен умисъл да нанася вреда на гражданите и обществото. А съгл. чл. 116, ал.1 от КРБ, държавните служители трябва да са изпълнители на волята и интересите на нацията. При изпълнение на своята служба те са длъжни да се ръководят единствено от закона и да бъдат политически неутрални. Ирелевантно е дали лицето Георгиев е притежавал такива качества при назначаването му. Вредоносните действия на този чиновник обаче несъмнено свидетелстват, че към настоящия момент не притежава качествата на служител; не се е издигнал до равнището да бъде изпълнител на волята и интересите на нацията и да се ръководи единствено от Закона!

Освен това, доколкото отговорите му официално са формализирани на бланка на КС и са администрирани (изх. № 124 ПГ/26.05.2020 г. file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/Писмо%20отговор%20на%20вх.158КД%20от%2018.05.20г..pdf; изх. № 134 ПГ/01.06.2020 г. file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/Отговор%20до%20г-н%20Ханджиев.pdf), без съмнение е, че този чиновник произволно изземва правомощия на КС. Така че само на това основание, чиновникът Георгиев следва да бъде уволнен поради служебно несъответствие!

Отново възникват основателни въпроси: неправилните, заблуждаващи, вредоносни мнения на чиновника Валентин Георгиев, негова лична инициатива ли са или имат подкрепата на среди в или извън КС? В интерес на гражданите и обществото ли са тези вредоносни мнения или целят да обслужат определени среди, деструктиращи нацията?

Молим ви, уважаеми проф. Велчев, лично да отговорите на тези въпроси. Като вещ правник разбирате, че отказът да бъдем конституирани като страна по конст. д. № 7/2020 г. би означавал бламиране на императивна конституционна норма, потъпкване на Конституцията, и то от КС! Което би обезсмислило съществуването на Конституционния съд.

Прилагаме второто напомнително писмо на Гражданско сдружение „Асоциация на данъкоплатците в България“ от 3 юни 2020 г. до председателя на КС. Очакваме от почитаемия проф. Борис Велчев незабавно да разпореди на КС да изпълни задължението си, произтичащо от неотменимата разпоредба на чл. 45 от КРБ „Асоциация на данъкоплатците в България“ да бъде конституирано като заинтересована страна по к. д. № 7/2020 г. Както и да ни отговори лично на поставените въпроси досежно твърдяното служебно несъответствие на чиновника Георгиев.

Второ, напомнително писмо на вниманието на проф. Борис Велчев

от: TaxPayersAssociation Bg (taxpayersbg.association@abv.bg)

до: v.argirova@constcourt.bg

дата: 03.06.2020 11:32

До

Проф. Борис Велчев

Председател на Конституционния съд на Република България

Отн: второ, напомнително писмо по предложението по чл. 45 от КРБ на Гражданско сдружение „Асоциация на данъкоплатците в България“ да бъде конституирано като заинтересована страна по конституционно дело № 7/2020 г.

Уважаеми г-н Председател на Конституционния съд на Република България,

На 27.05.2020, с писмо получено в секретариата на КС в 16:33 ч., с тревога Ви информирахме за произвола на чиновника в КС г-н Валентин Георгиев, който, по същество, иззема правомощията на КС, като си позволява – във вреда на гражданите и обществото утилитарно да тълкува императивни конституционни норми. Писмото е адресирано лично до Вас и очакваме лично Вие да съобразите неотменимата конституционна норма и незабавно да разпоредите КС да изпълни задължението си, произтичащо от разпоредбата на чл. 45 от КРБ.

На 1 юни 2020 г. информирахме обществеността за порочните действия на чиновника Валентин Георгиев с публикация в медиите (https://pogled.info/avtorski/Radko-Handzhiev/da-zatrupame-konstitutsionniya-sad-s-predlozheniya.116972), в която са релевирани и доводи, че възможността гражданите да сезират КС с предложения или жалби не е единствено творение на бащите-създатели на демократичната ни Конституция. Такава норма съществува в страните-членки на ЕС. Само преди дни стана известно, че бившият ръководител на баварския клон на ХСС Петер Гойлер, заедно с икономиста Бернд Люче – един от основателите на „Алтернатива за Германия“, са сезирали германския Федерален конституционен съд, който незабавно е реагирал, постановявайки, че покупката от Европейската централна банка на държавни облигации, емитирани в Италия, Испания или други държави от ЕС, силно засегнати от епидемията, частично противоречи на германската конституция.

Разбирате, уважаеми г-н Председател на КС, че се касае за принципен, фундаментален въпрос, засягащ неотменимите права на гражданите – съотнасянето на чл. 150, ал. 1 не само към чл. 45, а и към чл. 26, ал. 1 от КРБ. Ограничителното, утилитарно тълкуване на чл. 150, ал. 1 от КРБ само до визираните там субекти по същество дерогира основните права на гражданите, разписани в чл. 45, а и в чл. 26, ал. 1, което несъмнено е в противоречие с чл. 4, ал. 1 от КРБ. Още един убедителен довод е и смисълът на чл. 150, ал. 1: Върховният законодател е разписал „действа“, а не „действа само, единствено...“ Иначе казано, Върховният законодател – Седмото Велико Народно събрание е разпоредил като неотменими правата по чл. 45, а някакъв си чиновник твърди обратното, при това в писмена форма, официално формализирана на бланка на КС, администрирана с изх. номер, което навежда на извод, че този чиновник произволно иззема правомощията на КС.

Наглостта на този чиновник ескалира по-нататък, продължавайки да налага произволните си, заблуждаващи мнения като становища на КС – отново с официално формализирано писмо на бланка на КС, администрирано с изх. № 134 ПГ/01.06.2020 г. (file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/Отговор%20до%20г-н%20Ханджиев.pdf) В това писмо чиновникът Георгиев твърди, че неотменимите права на гражданите по чл. 45 от КРБ не били основание за упражняване на правомощията на КС по чл. 149, ал.1 от КРБ. Но предложението на Гражданското сдружение е по чл. 45, а не по 149, ал.1 от КРБ! А Конституцията има непосредствено действие!

Професионалната немощ (или вредоносният умисъл) на чиновника Георгиев се потвърждава и в непознаване (или в умишлено забравяне) на тълкувателното Решение на КС № 10 от 6 октомври 1994 г. по к. д. № 4/94 г., което изрично подчертава:

- Непосредственото действие на конституционните норми е основен белег, който характеризира Конституцията като върховен нормативен акт и който полага основите на системата на действуващото право в Република България;

- Конституцията не е пожелание, а действуващо право;

- Непосредственото действие прави от Конституцията живо, приложимо право!

Чиновникът Георгиев демонстрира по-нататък професионалната си немощ (или вредоносния си умисъл) като се позовава на Правилника за организацията на дейността на КС. Но Правилникът не може да поражда задължения за гражданите. Единствено „Законите и решенията на Народното събрание са задължителни за всички държавни органи, организациите и гражданите!“ (чл. 86, ал.2 от КРБ) Ако в Правилника за организацията на дейността на КС действително е разписано, че КС по своя преценка решава дали и кои организации да покани да предложат становища по дадено конституционно дело, то, уважаеми г-н Председател на КС, незабавно следва да разпоредите премахването на този текст от Правилника, защото е в колизия както с чл. 86, ал.2, така и с неотменимата императивна норма на чл. 45 от КРБ! Конституционните съдии не могат да имат своя преценка по фундаментална, неотменима норма, разпоредена в КРБ, след като КС в тълкувателното си Решение № 10 от 6 октомври 1994 г. изрично подчертава: „Конституцията не е пожелание, а действуващо право!“ Иначе казано, конституционните съдии не могат по свое желание да съобразяват дали да съблюдават или не императивната норма на чл. 45 от КРБ! Длъжни са незабавно да реагират – в конкретния случай да конституират Гражданското сдружение като страна по конст. дело № 7/2020 г.

Ето защо, отново най-настоятелно молим, уважаеми г-н Председател на Конституционния съд на Република България, незабавно да разпоредите КС да изпълни задължението си, произтичащо от неотменимата разпоредба на чл. 45 от КРБ; и лично Вие, а не някакъв си чиновник (впрочем, още ли не е уволнен поради непригодност!), да ни уведомите за Вашето разпореждане.

С уважение,

д-р Радко Ханджиев – председател на

Гражданско сдружение „Асоциация на данъкоплатците в България“

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели