/Поглед.инфо/ Коментар на позицията на пленума на Висшия съдебен съвет

Като оставим настрана разпоредбите на чл. 130а от Конституцията и чл. 30 от Закона за съдебната власт относно компетенциите на т. нар. Висш съдебен съвет, да не говорим за процедурата по свикване и провеждане на заседания на неговия пленум, по повод информациите на: https://dnes.dir.bg/temida/sled-priziv-na-geshev-vss-prie-deklaratsiya-za-varhovenstvoto-na-zakona; https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2020/07/15/4091410_po_zaruka_na_glavniia_prokuror_vss_prie_deklaraciia_v/; https://btvnovinite.bg/bulgaria/vss-prie-deklaracija-v-podkrepa-na-mezhduinstitucionalnija-dialog.html и др., вкл. на: https://clubz.bg/101386-sled_razpravii_geshev_ubedi_plenuma_na_vss_da_prieme_proprokurorska_poziciq, в последната от които се споменава за: ”Очаквано според пресцентъра на прокуратурата може да се говори за бляскава победа и тържество на законността, извоювано поименно от... ясно кого”, доколкото в сайта на ВСС не се съдържат пълни стенографски протоколи след 01.07.2020 г., без допълнителен коментар – дали, кога, как, по какъв начин, при какъв обявен дневен ред е свиквано въпросното заседание, кои са участвали, как са гласували и пр. – предлагаме на вниманието на всеки, който би проявил интерес, наличния:

КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 18
ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА
НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 15 ЮЛИ 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВА: Йордан Стоев
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Мария Христова – и.д главен секретар на Висшия съдебен съвет, съгласно заповед № 6971/14.07.2020 г./
/Откриване на заседанието – 10,37 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следната допълнителна точка:
2. Проект на решение за определяне на представители за участие в заседанието на Комисия по правни въпроси към 44-то Народно събрание.
Внася: Б. Магдалинчев – представляващ ВСС

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Декларация на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от 13.07.2020 г. за институционална реакция на Пленума на Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Изразява следната позиция:
Висшият съдебен съвет призовава за спазване на конституционно установените демократични принципи, за институционалния диалог, проява на държавническа отговорност и зачитане върховенството на закона.
Отправяме апел за отстояване разделението и независимостта на всяка една от трите конституционно определени власти и недопускане на институционални и междуличностни конфликти.
/В гласуването не участват Иван Гешев и Даниела Марчева, поради направен отвод/

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

2. ОТНОСНО: Определяне на представители за участие в заседанието на Комисия по правни въпроси към 44-то Народно събрание.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ за представители от Висшия съдебен съвет за участие в заседание на Комисията по правни въпроси към 44 - то Народно събрание, което ще се проведе на 15.07.2020 г. от 14.30 ч. – Олга Керелска – член на ВСС;
– Даниела Марчева – член на ВСС.

/Закриване на заседанието – 11,50 ч./

ИЗГОТВИЛ: /п/:
Невенка Шопска
Катя Симова

СЪГЛАСУВАЛ,
Мария Христова:
/Съгласно заповед № 6971/14.07.2020 г./
и. д. главен секретар на ВСС

Резултати от гласуването на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
15.07.2020 г.

Източник: http://www.vss.justice.bg/page/view/105566

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели