/Поглед.инфо/ Нова отправна точка и по-предизвикателна среда карат Китай да коригира своя модел на икономически растеж. Търговската война, която САЩ започнаха срещу Китай преди повече от две години и пандемията COVID-19 оказаха значително отрицателно въздействие върху китайската икономика. И все пак повечето от целите на 13-ия петгодишен план (2016-20) вероятно ще бъдат постигнати до края на тази година - с изключение на растежа на БВП и нарастването на доходите на домакинствата поради пандемичния шок.

Китайският БВП на глава от населението вероятно ще достигне 10 400 долара до края на годината в сравнение с 8 000 долара преди пет години, което е значително, тъй като броят на хората в групата със средни доходи /тнар. средна класа/ вече надхвърля 400 милиона. Но въпреки че предишният петгодишен план бе свидетел на значителен напредък в намаляването на бедността и структурните реформи в страната, Китай сега е изправен пред повече предизвикателства, особено на външния фронт.

Предизвикателства пред вътрешната и световната икономика

Пандемията COVID-19 въвлече световната икономика в рецесия, изстиска възможностите на пространството за макрополитика в повечето икономики и увеличи опозицията срещу глобализацията. Китайско-американското напрежение ескалира навсякъде, което води до по-строги американски технически ограничения върху Китай, засилване на "разединяващия" натиск и ускорено преструктуриране на веригите за доставка.

Във вътрешен план демографията /по-голям брой на застаряващите хора/, по-ниският процент на спестявания, повишеният макроридж, технологичните затруднения и ниската ефективност в някои области остават ключови пречки за дългосрочния растеж на Китай.

Като се имат предвид тези факти, какво може да се очаква от новия 14-ти петгодишен план (2021-25)?

В сравнение с 6,5 процента над средния годишен целеви растеж, определен в 13-ия петгодишен план, ние (в UBS Group) очакваме китайското правителство или да не определи изрична цел за растеж, или да определи по-нисък и по-гъвкав (например около 5 процент) цел за растеж в новия петгодишен план. И въпреки очаквания рязък отскок през 2021 г., виждаме ръст на Китай средно 5% през следващите пет години.

14-ият петгодишен план вероятно ще постави акцент върху насърчаването на структурни промени в страната и ще подобри качеството на растеж -по линия, подчертана от скорошния модел на развитие с „двойна циркулация“, предложен от ръководството на страната.

Амбициозна урбанизация, вероятни цели за заетост

Това означава, че 14-ият петгодишен план може да постави амбициозни цели за степента на урбанизация (вероятно още 5 процентни пункта увеличение в градското хуку или регистрация на домакинство), нов ръст на заетостта в градовете (вероятно още 50 милиона от 2021 до 2025 г.), увеличение на дяловете на потреблението и услугите, подобряване на мрежата за социална сигурност и разходи за висше образование и научноизследователска и развойна дейност. Също така, следващият петгодишен план може да продължи да набляга на опазването на околната среда и контрола на риска във финансовия и имотния сектор.

Очаква се новият петгодишен план да е центриран около темата за „двойната циркулация“, която е по-съсредоточена върху вътрешната икономика (или „вътрешна циркулация“) и е насочена към интегриране на вътрешната икономика с глобалната икономика (или „външна циркулация“) да развие нови предимства за Китай в глобалната конкуренция, с нов акцент върху насърчаването на урбанизацията (главно в развитието на метрополиси и градски клъстери и облекчаване на ограниченията на хуку), продължаване на инвестициите в инфраструктура, мерки за подпомагане на заетостта в малките и средните предприятия и подобряване на социалната предпазна мрежа, а оттам и на потреблението.

Това също би изисквало по-нататъшно задълбочаване на структурните реформи от страна на предлагането, за да помогне за преструктурирането на вътрешното предлагане на стоки и услуги, за да отговори на вътрешното търсене, както и за подобряване на производителността и устойчивостта. По-конкретно, по-високата цел за ниво на урбанизация на хуку и по-нататъшното облекчаване на ограниченията на хуку означават увеличение с над 80 милиона притежатели на градско хуку през периода 2021-25.

Що се отнася до продължаващата поземлена реформа, тя би могла да доведе до по-голямо навлизане на пазара на селски земи директно и да ускори развитието на пазара на обмен на земя. И по-нататъшната реформа на държавните предприятия може да се съсредоточи върху по-голяма реформа със смесена собственост, отнемане на част от държавния капитал от конкурентни сектори и увеличаване на конкуренцията.

Освен това, като ключова част от стратегията за „двойна циркулация /обращение/“, ние сме убедени, че Китай ще отвори допълнително икономиката си през следващите пет години. В действителност, Китай се отвори допълнително към външния свят през последните години, включително с прилагането на нов Закон за чуждестранните инвестиции, допълнително съкращаване на „ограничителния списък“, премахване на ограничението на чуждестранната собственост върху финансовите институции, премахване на ограниченията за квоти на квалифицирани чуждестранни институционални инвеститори и ренминби- деноминирани квалифицирани чуждестранни институционални инвеститори и прилагане на програми за свързване на акции и облигации, за да се изравнят условията за чуждестранните инвеститори.

По-нататъшно отваряне за привличане на повече чуждестранни инвестиции

В перспектива очакваме Китай да продължи да отваря вътрешните пазари за чуждестранни инвеститори в повечето сектори, допълнително да съкрати отрицателния списък и да намали вносните мита и нетарифните бариери. Тези мерки, заедно с големия и бързо нарастващ пазар на Китай и приличните спредове на доходността, трябва да помогнат за привличането на повече преки чуждестранни инвестиции и портфейлни инвестиции през следващите години.

По-важното е, че Китай вероятно ще продължи да бъде водещият двигател на растежа на глобалното потребление през следващите пет години с разрастваща се група със средни доходи, тъй като се очаква общото му потребление да достигне 12 трилиона долара през 2025 г., което е с почти 4 трилиона долара повече от очакваното през 2020 г. фигура.

Също така повишаването на потреблението вероятно ще продължи към повече услуги, по-добро качество, към повече разходи, свързани със здравето, към повече образование, опит и самоусъвършенстване и повече онлайн пазаруване.

Китай вероятно ще насочи своя дял за научноизследователска и развойна дейност в БВП от 2,5% през 2020 г. (350-400 млрд. долара) до около 3% през 2025 г. (600-650 млрд. долара) и допълнително ще увеличи разходите за образование и професионално обучение.

В светлината на разединяващия натиск и на технологичните ограничения от САЩ, Китай може да отдели повече ресурси за фундаментални изследвания, гранични технологични изследвания и технически тесни области (например чипове и полупроводници, софтуер, прецизни машини, фини химикали, модерна роботика, нови материали ), като по-добре се защитават правата на интелектуална собственост и предлагат повече пазарни стимули за изследователите.

Освен това значителният фонд за таланти в Китай (около 8 милиона завършили колеж годишно, от които около 4 милиона са със специалности в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката), големият пазар и облекчената регулаторна среда трябва да помогнат за укрепване на технологичния прогрес и ускоряване на приложението на резултата от НИРД.

Очакваме правителството да подкрепи допълнително цифровизацията и свързаните с нея последици в следващия петгодишен план. Проникването на китайските онлайн продажби може да се увеличи допълнително от вече високото съотношение от 21 процента през 2019 г. и 25 процента до момента, докато онлайн предоставянето на други услуги, включително дистанционна работа, образование, здравеопазване и финансови услуги, също ще расте бързо.

По-голям фокус върху „нова инфраструктура“

Правителството вероятно ще помогне и за улесняване на китайските корпорации да трансформират своя бизнес модел с повече цифрови услуги, като увеличи предоставянето на „нова инфраструктура“ (т.е. центрове за данни, 5G мрежи, изкуствен интелект и интернет).

И въпреки че годишната инвестиция за официално определената „нова инфраструктура“ е все още малка (около 1 трилион юана или 148 милиарда долара), очакваме свързаните инвестиции да нараснат по-бързо от „старата инфраструктура“ през следващите пет години.

Джан Нинг е старши китайски икономист, а Уанг Тао е главен китайски икономист и ръководител на Азиатската икономика в UBS.

Превод: ЕС

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели