/Поглед.инфо/ Разбираемо е, че в момента всички се интересуват предимно от войната в Украйна, от организираните бандитски нападения дори в самата Русия, от предизвиканата заплаха за студена и кризисна зима у нас. Но животът ни не може да се затвори еднозначно в моментната ситуация. Затова нека се върнем към една тема, която много косвено е свързана с това, което става сега, но и то не се ражда отведнъж и от нищото, нали…

Много се пише и говори за четата, наричана още Шести пирински отряд, на Герасим Тодоров (1910 – 1948), роден e в с. Влахи, Светиврачко. Едни наричат четниците му с героизиращото ги горяни, т.е. борци за свобода, а други - с простичката, но изразителна дума бандити. Това, по което не се спори, е, че повечето от четниците му са последователи на ВМРО „Иван Михайлов” и са антикомунисти. Има и членове на „Звено” и БЗНС „Никола Петков”. Самият Герасим е михайловист. Противник е на македонизацията на Пиринския край, следвана в тоя момент от БКП под бруталния натиск на Титова Югославия, която е сред победителите във Втората световна война. И е поддръжник на Англия и Америка, които много люто ни се канят. Тодоров излиза в нелегалност през пролетта на 1947 г. Тъй като от една страна печели симпатии, а от друга упражнява насилие спрямо всички, които не му симпатизират, той си създава добра яташка мрежа. Това продължава докато не се извършва пълна блокада на Пирин, както се казва и пиле не е могло да прехвръкне. Абсолютно е забранено движението извън населените места на хора и добитък и четниците остават без подслон и храна. Едновременно с това широката агентурна мрежа на милицията следи всяка тяхна крачка. Неизбежното се случва - през март 1948 г. четата на Герасим Тодоров е разбита напълно, а самият той е убит. Според друга версия се самоубива.

Обширна информация за него и четата му можете прочетете в официалния доклад до министъра на вътрешните работи, който ви предлагам със съкращения днес. А министър не се лъже от подчинени, нали.

Герасим Тодоров

История на комунизма в България”, Том 11, Съпротивата, проф. Диню Шарланов, изд. „Сиела” 2009 г.

Из доклад до министъра на вътрешните работи за създаването, дейността и ликвидирането на четата на Герасим Тодоров (с копие до Георги Димитров):

Строго поверително До другаря
Министър на вътрешните работи
ТУК
ДОКЛАД

За организирането, провеждането и приключването на акцията по ликвидирането на разбойническата банда „Герасим Тодоров” в Св. Врач­ка околия.
На 14 март т.г. бяхме натоварени от др. пом. министър Руси Христозов с ръководството на акцията по ликвидиране на бандата „Ге­расим Тодоров”, подвизаваща се в Св. Врачка околия. Преди започване­то на операцията разполагаме със следните

Предварителни данни:

В Св. Врачка околия, в района, ограничаващ се между гара Пирин, Долна Градешница, Плоски, Горско стопанство „Синалища”, Клетите, Езерец, Сенокос, Брежани, р. Струма, гара Пирин, върлуваше разбойни­ческата банда от около 24-25 човека. Бандата се е формирала в периода от м. април 1947 г. до м. март 1948 г. Организатор и водач на бандата бил Герасим Тодоров Николов, жител на с. Влахи, Св. Врачко. Същият е ми­нал в нелегалност на 11 април 1947 г. Дотогава е бил магазинер на ко­операцията в с. Влахи и като такъв за извършена кражба е бил потърсен от милицията, по който повод се е укрил. Същият е известен като бивш активен деец на ВМРО – Иван Михайлов и голям побойник. През 1941 г. е бил горски стражар в Беломорието, където се е проявил с тероризиране на населението. След 9 септември 1944 г. е станал активен член на „Звено” и там е водил противо-отечественофронтовска дейност. Същият е зет на Асен Бояджиев, околийски организатор на „Звено” в Св. Врач, и е близък на покойния Иван Харизанов.

За останалите бандити знаехме, че в по-голямата си част произхож­дат от местното население, главно членове на „Звено” и БЗНС и че по­вечето от тях са бивши членове на ВМРО – Ив. Михайлов. Имахме све­дение, че между тях се намират двама неизвестни офицери и адвокатът Любомир Стамболийски от гр. Дупница, осъден от народния съд и бег­лец от затвора.

Бандата, до периода на започване на акцията, е успяла да си създа­де добри връзки и ятаци почти във всички села, като някои от тези ята­ци и връзки ни бяха известни. По-голяма част от ятаците са вербувани из бившите михайловисти, а сега членове на „Звено”.
До акцията за ликвидиране на бандата нас ни бяха известни следни­те нейни по-важни прояви: отвличане и нанасяне тежки побоища на чле­нове на РП (к) и други прогресивни членове, които не са им били в ус­луга, забранявало се със заплашване да се посещават партийните събра­ния, унищожавали са се архиви на местните партийни организации и други акции срещу работническата партия, задължавали са учителите чрез заплахи и побоища да учат децата на молитви и да говорят против Отечествения фронт, нанасяли са побоища на учители македонци, като водачът на бандата Герасим е подчертавал, че „Титова Македония не ис­кат”. Паралелно с това са водили злостна пропаганда против Отечестве­ния фронт, Работническата партия и Съветския съюз, като са разпрост­ранявали слухове, че е предстояща война между Англия и Русия.

С тази си дейност и по причини, които ще изтъкна по-долу, бандата е успяла да си създаде значително широка база сред населението в този край. Селяните били изплашени и не смеели да донесат нищо на властта за ней­ното движение и прояви. Духът на реакционно настроените елементи е бил повдигнат, а ятаците и привържениците на бандите били готови да се вклю­чат в бандата при каквато и да било опасност от страна на властта.

Организация и провеждане на акцията.

Въз основа на горните данни и на всички материали от милицията и Държавна сигурност в Горна Джумая бил изработен първоначален план на действие. Планът бил изработен по указания на Директора на народ­ната милиция др. генерал Благой Пенев и гл. инспектор, ръководител на ДС, др. Каприелов, като в изработването му взеха участие др. Капитанов – Началник криминална милиция, полковник Рачев – Г. Джумайски секторен началник, др. Никола Трифонов – началник ДС – Г. Джумая, и помощниците му инспектор Давидов, Миланов и Кюлюмов.

Формиран бе щаб за ръководство на акцията в състав: за ръководи­тел Капитанов и помощници: Рачев, Трифонов, Давидов.

Разполагахме с 450 бойни милиционери и резервна милиция. Пър­воначалният план се свеждаше до следното:

Блокиране през нощта срещу 15 март т. г. целия район със зада­ча да се устроят засади по всички пътища и пътеки и не се допусне на бандитите да излизат извън блокирания район, или ако се натъкнат на за­сада, да бъдат унищожени.

Установяване милиционерски комендантства почти във всички насе­лени места в района едновременно с блокадата със задача да се проведе такъв режим на населението, че да не се позволи абсолютно никакво движе­ние на хора и добитък извън селата и да не се позволи на бандитите, които са извън селищата, да се свържат с населението и получат храна или подс­лон.

Пускаме 4 значителни групи от милицията от различни посоки кръстосано в блокирания район със задача да претърсят всички селища и най-вероятните за укриване местности. Предварително мобилизиране на наличната агентура и поставяне задача на същите във връзка с издирване на бандитите.

Набелязване на известните ятаци, които трябваше да бъдат задържани при самото започване на акцията.

Разясняване на милиционерите какво трябва да бъде държанието им към населението.

Щабът за ръководство на акцията се установи в с. Влахи като център на района и главен пункт, дето бандата има най-много ятаци и помагачи.


Акцията протича както следва:

На 15 март сутринта всички наши части заеха определените им мес­та и започнаха арести на набелязаните ятаци и изпълнение на другите им задачи. Към 10 часа сутринта наша претърсвателна рота се натъква на основно ядро на бандата, състояща се от 16 човека, в 3 къщи на махала Дребако в землището на община Ощава. Групата, при която е бил и во­дачът на бандата Герасим Тодоров, не е била напълно обградена и е ус­пяла да се оттегли с лека престрелка към Червената скала, високо в пла­нината в посока Ел-Тепе. При преследването на това ядро на бандата не можахме да хванем или унищожим нито един бандит поради това, че времето беше много лошо, гъста мъгла и виелица, което даде възмож­ност на бандитите невидимо да се изплъзнат. Освен това нашата рота не проявява достатъчно упоритост при преследването на бандитите и не можа да се справи с трудностите на терена и времето. При изтеглянето си групата се разпръсна на малки групи.

От набелязаните за арест ятаци 8 от тях успяха да се прикрият. Ние разполагахме с безспорни данни, че същите са тясно свързани с банда­та и имат нареждане от нея в случай на блокада да се укрият, да потър­сят връзка със същата и в никой случай да не се предават на милицията. И тях причислихме в списъка на бандитите. При бързия усилен разпит на задържаните ятаци установихме почти всички важни ятаци и помага­чи на бандата в района. Получиха се също данни, които уличаваха два­ма агенти в двойничество и предателство. Някои от установените ятаци вербувахме за агенти, на други извършихме превербовка, а трети в по-голяма част задържахме.

Още в първите дни на акцията направихме усилия да привлечем в помощ за издирване на бандата и местното население. Направихме по места събрания, на които беше разобличена вражеската дейност на бан­дата и изтъкната нуждата от нейното унищожаване. На първо време мо­жахме да привлечем главно комунистите и онова население, което беше физически пострадало от бандата.

През дните 15, 16 и 17 март успяхме да заловим всички укрили се ятаци, без да им дадем възможност да се свържат с бандата. При претъ­рсване на 16 март бе заловен в с. Брежане Босил Станчев Стойчев, ка­сиер на БЗНС – Н. Петков в гр. Дупница, нелегален от м. септември 1947 г., на път да се свърже с бандата. На 17 март бе заловен от нашата засада бандитът Кирил Тодоров Солунов, а на 20 март по получени агентурни сведения, че в с. Влахи се укриват откъснали се бандити, бе про­ведена цялостна блокада и претърсване на селото, като бяха заловени о.з. полковник Стойне Цветков Бачийски, Илия Андреев Бояджиев, Йор­дан Г. Тодоров и Китан Михов Иванов.

Това вече ни позволи да отгатнем поименно състава на бандата, ята­ците й, създадените от нея организации по селата, групичките, на които са се разпръснали след акцията, посоката на тяхното движение и начина на укриване на отделните групички.
Установи се, че двамата неизвестни офицери, за които имахме све­дения, че са в бандата, са о.з. полковник Стойне Цветков Бачийски и о.з. подполковник Димитър Кузманов Цветков. Същите са включени в бан­дата на 8 март т.г., като са се свързали със същата посредством нарочен канал до София.
Установихме, че бандата е имала следното движение: на 7 март т.г. същата е брояла 14 човека, които са били добре въоръжени с пушки, пистолети и бомби. С наближаване на пролетта и затопляне на времето е започнала агитация със своите ятаци и приятели за минаване в неле­галност, а същевременно бандите са предприели усилено претърсване на няколко къщи по селата за снабдяване с оръжие. Започват да създават по селата организации по типа на ВМРО – Иван Михайлов с ръководители войводи и секретари, които организации имали за задача да проверят си­гурността на всички свои хора, да следят поведението на комунистите и други отечественофронтовци и донасят за тях, за да бъдат наказани, да събират помощи и пари в натура, а също така да събират сведения за движението на милицията при блокада, засади и пр., като своевременно уведомяват бандитите чрез специални куриери. Тези организации са би­ли основната база за бандитите. Такива организации установихме, че са създадени в селата Влахи, Сенокос, а вероятно и на много други места, нещо, което сега се потвърждава от следствието. В едно писмо, залове­но впоследствие във водача на бандата Герасим Тодоров, става дума за създадени такива организации в почти всички селища на района. В про­цеса на предварителното следствие установихме, че при блокада или други сериозни действия на милицията всички ятаци и привърженици на бандата е трябвало да минат в нелегалност, като тия, които не сторят то­ва, щели да се считат за предатели. При особена опасност бандата тряб­вало да се разпръсне на малки групи и улесни укриването си, за което местността е действително подходяща. Тактиката на укриването им е би­ла да се прехвърлят от едно място на друго, все в района, без да се ук­риват в планината, като се използват за прикритие главно плевните, ко­шарите и много разпокъсаните къщи в местността.

От 7 до 14 март бандата се е увеличила още с 13 човека, главно тех­ни бивши ятаци, като към нея са се присъединили и двама офицери от София. Така увеличена, бандата се оказала с недостатъчно оръжие. Тя наброявала вече 27 човека с 15-16 пушки, 10 пистолета, 8 бомби и 3 би­нокъла. По тия причини на 13 март вечерта, в навечерието на нашата ак­ция, те се разделят на две групи. Едната група от 11 бандити под водаче­ството на Кирил Бенгюзов получава задача да отиде в с. Горна Градешница, да блокира селото и направи претърсване за оръжие, а другата по­ловина от бандата – група от 16 човека, е слязла в махала Дребако, за да организира Заговезни. Тази именно втора група попада на първата наша засада и тя успява да се оттегли и разпръсне. След като получихме всич­ки тези сведения, на 22 март извършихме едновременно блокада и претърсване на всички села и кошари. Обърна се особено внимание на засадите и поставяне на секретни постове, като се поставиха под наблю­дение пътищата за селата и крайните къщи, откъдето бандитите най-лес­но биха се снабдили с храна, понеже имахме сведения, че не разполагат с никакви запаси от храна. По същото време открихме трите им скрива­лища високо в планината. Едно голямо, побиращо около 50 души, в кое­то се намираха само съдове и дрехи, второто празно, а третото пълно с картофи. Бандитите не направиха никакъв опит да се укрият там. Основ­ният метод на нашата работа остана агентурният и привличането на на­селението на наша страна. За тази цел бе изградена агентурна мрежа за всички селища и махали и бяха свикани събрания по селата с помощта на партийните органи. На събранията се обеща, че ако някой бандит се предаде доброволно, животът му ще бъде гарантиран и че съдът ще пог­ледне на него снизходително. В почти всички села се създадоха инициа­тивни комитети начело с кметовете, свещениците, а даже и близките на бандитите, които комитети по своя инициатива започнаха претърсвания и предаване на бандитите, като ние им давахме сведения.

Особено добри резултати даде маршрутната агентура, която бе из­ползвана най-широко. Изпращахме маршрутници от едно място на дру­го за проучване, събиране сведения и влизане във връзка с ятаците и бандитите.

В нощните засади бяха привлечени и местни хора на властта, които същевременно бяха използвани и за водачи.

Редом с агентурната работа и привличането на населението да участва в издирването и ликвидирането на бандитите непрекъснато и последователно вземахме следните мерки:

Блокираха се целият район или отделни местности, според случая.
Устройваха се непрекъснато засади по всички места, дето имаше вероятност да преминат или се появяват бандити. През време на акция­та повече от 15 засади излязоха сполучливи.

Поддържане такъв режим за населението, който не даде възмож­ност на бандитите да се снабдяват с храна, и голяма част от тях се пре­дадоха доброволно от глад.
Непрекъснато уточнявахме местонахождението на разпокъсаните групи и отделните бандити и бързо придвижвахме, главно нощем, наши­те части.

Постоянно прегрупирахме нашите сили в зависимост от това къде се явяваха повече от укриващите се бандити.

Общи претърсвания на местности се оказаха безрезултатни в смисъл, че бандитите не заловихме, обаче тия претърсвания внесоха па­ника в бандитите и същите не смееха да се покажат, за да търсят храна, а това не им позволи да излязат извън района и ги принуди да гладуват.

Същевременно обградихме агентурно района на акцията, а също та­ка и на по-далечни разстояния по вероятните пътища за изтегляне на бандитите поставихме засади, които останаха по местата си до края на акцията.

Осигурихме на милиционерите редовно и доволно снабдяване.

Всички тия мерки в края дадоха резултати. В разстояние на 10-ина дни по-голяма част от бандитите бяха заловени, а други се предадоха доброволно. На 31 март беше открит и понеже оказа съпротива, бе убит водачът на бандата Герасим Тодоров. Това оказа значително въздействие върху населението и ятаците и агентите, които се окуражиха още пове­че и активизираха дейността си в наша помощ. В три-четири дни след то­ва бяха издирени и заловени и останалите бандити.
Така акцията завърши на 4 април т.г. със следните резултати: бан­дата на Герасим Тодоров, състояща се от 27 бандити първоначално, присъединили се към нея на 15 март 2 бандити и минали в нелегалност и опитали се да се включат в бандата 9 бандити, всичко 38 бандити плюс действащите отделно около с. Плоски бандитите Никола и Иван Райчеви, или всичко 40 бандити, беше напълно ликвидирана. Шест бан­дити са убити при оказана съпротива на милицията, живи заловени 30 бандити и останаха незаловени 4 души, за които получихме положител­ни агентурни сведения, че са се измъкнали от нашето обкръжение. Три­ма от тях, а именно, о.з. полковник Кузманов и Георги и Смилян Гарчови, са преминали планината по посока Неврокоп с цел да избягат в Гър­ция, а Димитър Павлов от Дупница се оказа положително, че е извън района на акцията и най-вероятно да се укрива в Дупнишка околия. От­носно бандита Димитър Паров, за когото имахме сведения, че се числи в бандата, се оказа, че е убит от самите бандити през м. февруари т.г. заради това, че не е успял да изпълни заповед да убие кмет на гара Пи­рин, са го заподозрели като човек на властта, в което са били заблуде­ни. Убийството е извършено от водача на бандата Герасим Тодоров в присъствието на други 5 бандити. Трупът бе намерен и вдигнат в присъ­ствието на прокуратурата и местното население и предаден на близки­те му.

От събраните данни по време на акцията за ликвидиране на банда­та, от проучванията, които направихме, впечатленията, които придо­бихме, и резултатите от цялата акция ние си направихме следните зак­лючения:

Разбойническата банда върлува в такъв район, който действително се оказа удобен за такава проява. Близостта с южната граница, планин­ският терен са окуражили реакционните елементи. Такова окуражаване и вероятно образуване на нова банда е напълно допустимо и за в бъдеще.

Политическото минало на този край също така способства за създа­ване на бандата. По тия места на времето са върлували бандите на ВМРО и немалко от техните привърженици са останали непокътнати и досега. Неслучайно част от бандитите, а особено ятаците, са стари михайловисти и активни сътрудници на ВМРО.
Крайно лошото икономическо положение на населението също така е улеснило формирането на бандата. Населението е крайно бедно и ни­кой не му е създал поне перспективи за едно по-друго бъдеще. По тия причини то лесно се е поддало на обещанията, които са му давани от бандата за златна помощ от чужди държави.
Чиновниците в този край – кметове, бирници, магазинери, горски милиционери и др. – са се корумпирали. Повечето от тях са неблагона­деждни, стари грешници и са се маскирали главно в „Звено” и БЗНС…Констатирахме, че населението политически е изоставено. Отечест­веният фронт и нашата партия (в околията) не са положили никакви гри­жи за правилното политическо ориентиране на населението, за неговото привличане към делото на Отечествения фронт. Досега почти не са отишли отговорни политически хора, които да организират здрави поли­тически организации, да обединяват прогресивните хора от населението и да изолират реакционните елементи. Ние сварихме почти всички пар­тийни организации разпуснати.

Организацията на „Звено” и БЗНС са провеждали противонародна дейност. Такава вражеска политика са провеждали и по-далечни връзки на „Звено” и БЗНС.
Ние смятаме, че акцията по ликвидиране на бандата започна късно. Нейното ликвидиране е било възможно много преди това, когато е била малобройна, когато базата й сред населението е била много по-слаба…

София, 8 април 1948 г. Оперативен щаб:

Д. Капитанов
Рачев
Трифонов”

* Черно на бяло

ВАЖНО!!! Уважаеми читатели на Поглед.инфо, ограничават ни заради позициите ни! Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Когато видите знака "фалшиви новини", това означава, че тази статия е препоръчително да се прочете!!!

Абонирайте се за нашия Ютуб канал/горе вдясно/: https://www.youtube.com