/Поглед.инфо/ Продължава акцията на дегизирани като антикомунисти мераклии за власт от всякакъв калибър и цвят. Текат потоци от думи за "престъпленията на комунизма", за "саморазправата в кървавия Народен съд", за преклонението пред "жертвите на комунизма". "Богоугодните" дела само на една от въпросните "жертви" - кървавия Александър Белев, оглавил Комисарството по еврейските въпроси; пряк виновник за лишаването от българско поданство, за депортирането и унищожаването в газовите камери  на "Треблинка" на близо 11 500 евреи - мъже, жени деца - от Тракия, Македония и Пиротско през март 1943 г. Човекът, изселил само от София 19 000 евреи, напълно лишени от права, имоти и каквито да е средства за живот, да не говорим за тези от останалите големи градове; пратил в лагери душегубки десетки хиляди "лица от еврейски произход"; един от авторите на българските антиеврейски закони, заимствани пряко от тези на нацистка Германия; подписал със съгласието на цар Борис ІІІ споразумение с хауптщурмфюрера от Гестапо и германски пълномощен министър Теодор Данекер за депортирането на общо 20 000 евреи от България, срещу 250 марки на глава, осуетено само заради съпротивата на интелектуалци, общественици, на БКП и на Българската православна църква. 
Полюбувайте се, господа, на частичка от антиеврейските закони - "библията" на онези, пред които се прекланяте и в чието създаване са взели участие министри и депутати. "Жертвата" Белев, получава задочна смъртна присъда от Народния съд, тъй като се е скрил в миша дупка. Но присъдата му е изпълнена през 1945 г. в Кюстендил, където, опитвайки се да избяга извън България, е разпознат, заловен и екзекутиран. Нека младите, пред които 26 години търкаляте единствено черепи, да надзърнат зад завесата, която плътно сте спуснали пред историческите факти. И сами да си отговорят що е престъпление и що е наказание. И най-вече - вие чии следовници сте.

Из

ЗАКОН за защита на нацията

Утвърден с указ на цар Борис ІІІ №3 от 21.01.1941 г., обн., ДВ, бр. 16 отъ 23.01.1941 г., отм., бр. 50 от 2.03.1945 г.

Дял II.

ЗА ЛИЦАТА ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД

Глава I.

За произхода

Чл. 16. Всички лица от еврейски произход (съответно техните законни представители или настойници), без оглед на поданството им, са длъжни в месечен срок от влизането на закона в сила да обявят произхода си в общинското управление и в съответното полицейско управление, за да се отбележи в регистрите на общината, в личната карта и полицейската картотека за лицата от еврейски произход.

За неизпълнението на този член виновните се наказват с тъмничен затвор и глоба от 1.000 до 10.000 лв. 
...

Чл. 20. Осиновяване и припознаване на лица от еврейски произход не се допуска от лица от български произход.

Глава II.

Общи ограничения

Чл. 21. Лицата от еврейски произход не могат:

а) да бъдат приемани за български поданици: жените от еврейски произход следват поданството на мъжете си;

б) да бъдат избиратели или избираеми, както в публичноправни избори, така и в избори на всякакви дружества и сдружавания с идеална цел, освен ако изборът се отнася до организации само на лица от еврейски произход. Всички лица от еврейски произход, заварени от този закон на изборни длъжности, които не могат да заемат съгласно тая разпоредба, са длъжни да напуснат тия длъжности в месечен срок от влизането на този закон в сила;

в) да заемат държавни, общински или други служби на публичната власт, както и служби в частноправни организации - освен в организации само на лица от еврейски произход - които имат някой публичноправни правилегии, или които се подпомагат материално от публичната власт. Те не могат да бъдат и агенти или представители на държавни, общински или автономни дирекции, институти и др. Всички лица от еврейски произход, които заемат такива служби, са длъжни да ги напуснат в месечен срок от влизането на закона в сила;

г) да се откупуват от военна служба, а се свикват на общо основание, но служат само като трудоваци в отделни трудови групи; негодните за трудова служба се облагат с съответния военен данък; 
...

е) да встъпват в брак или в извънбрачно съжителство с лица от български произход; бракове между лица от еврейски произход и българи, сключени след влизане на закона в сила, се считат за несъществуващи;

За неизпълнението наредбите на този член виновните се наказват с тъмничен затвор и глоба от 1.000 до 30.000 лева.

Чл. 22. В учебно заведение, българско или чуждо, непредназначено само за евреи, в което се приемат ограничено число учащи, могат да се приемат лица от еврейски произход в размер, определен от Министъра на народното просвещение, и то само ако няма кандидати българи.

Глава III.

За местожителство на лица от еврейски произход

Чл. 23. След влизането на този закон в сила никое лице от еврейски произход не може да се установи на ново местожителство без разрешение на Дирекцията на полицията. За неизпълнението на тази разпоредба виновните се наказват с глоба от 3.000 до 25.000 лв. от Министъра на вътрешните работи и народното здраве и се възстановяват на старото си местожителство.

Не се допуска лицата от еврейски произход да се установяват за в бъдеще на ново местожителство в София.

Министерският съвет, може по доклад на Министъра на вътрешните работи и народното здраве, да определя селата и градовете или части от тях, в които не могат да живеят лица от еврейски произход, както и да определя на живущите в такива селища нови местожителства.

Глава IV.

За имотите на лица от еврейски произход

Чл. 24. Лица от еврейски произход не могат да притежават, владеят или държат под наем, лично или чрез подставени лица, непокрити полски имоти, а в селските общини, изключая курортните такива, и покрити имоти.

Притежателите от еврейски произход на непокрити имоти са длъжни в тримесечен срок да ги предложат за покупка от държавния поземлен фонд при Министерството на земеделието и държавните имоти... Последните са длъжни да ги продадат в едногодишен срок на българи или дружества само с български капитали. 
...

Глава V. 
За професионалната и стопанска дейност на лицата от еврейски произход 
Чл. 25. Упражняването на свободна професия, търговия (изключая амбулантната) и индустрия от лица от еврейски произход е допустимо за всяка свободна професия, търговия (изключая амбулантната) и индустрия в такъв процент от общия брой на упражняващите тази професия в царството, какъвто е процентът на населението от еврейски произход в страната. Така определеният брой на лица от еврейски произход за всяка свободна професия, търговия (изключая амбулантната) и индустрия се разпределя по населени места с оглед броя на населението от еврейски произход в населеното място към общия брой на населението от еврейски произход в страната.

Чл. 26. Министерският съвет може, по доклад на Министъра на търговията, промишлеността и труда, да ограничава, цялостно или частично, личното или капиталовото участие на лица от еврейски произход в някои клонове на търговията, индустрията, занаятите или друг вид стопанска дейност, а по доклад на Министъра на финансите и на Министъра на търговията, промишлеността и труда - да взема мерки за установяване и надзираване имотното състояние на лицата от еврейски произход.

Постановленията на Министерския съвет, взети въз основа на този член, не подлежат на никакво обжалване.

В срок един месец от влизането на този закон в сила, всички лица от еврейски произход, които имат имоти в царството, са длъжни да декларират имуществата си - движими и недвижими - пред Българската народна банка, по образец, даден от последната. Същите лица са длъжни при поискване да дават отчет пред БНБ за положението на имуществото си, включително и за направените от тях разходи...

Чл. 27. Лицата от еврейски произход не могат:

а) да бъдат собственици, акционери и участници с капитал под каквато и да е форма в учебни заведения или в предприятия за всякакъв вид театри, за кина, за издаване на печатни произведения, за производство и търговия с филми и грамофонни плочи, увеселителни заведения, както и в предприятия за хотели и за производство и търговия с оръжие, а в дружества за кредит да участват с повече от 49% капитал и гласове. В 6-месечен срок от влизането на този закон в сила такива права на лица от еврейски произход трябва да бъдат ликвидирани или прехвърлени върху лица от български произход и български поданици или на дружества с български капитали. Неликвидираните или неотчуждените съгласно тази разпоредба права се изземват в полза на касата за обществено подпомагане със заповед на Министъра на вътрешните работи и народното здраве;

б) да бъдат на каквато и да е ръководна служба - управители, директори, редактори и други ръководни служби в предприятия, посочени в буква "а" на този член. Такива лица са длъжни, в месечен срок от влизането на този закон в сила, да напуснат службите си; 
...

д) да бъдат членове на управителни съвети, на контролни съвети, директори, поддиректори, прокуристи и търговски пълномощници в каквито и да било, макар и чисто еврейски обществени или частни кредитни учреждения и банки. Такива лица са длъжни в месечен срок от влизането на този закон в сила да напуснат службите, които заемат...

е) да бъдат собственици и управители на аптеки, дрогерии и санитарни магазини. Съществуващите такива трябва да ликвидират предприятието си в срок от една година от влизане закона в сила. 
... 
Лице от еврейски произход, което не изпълнява разпоредбата на този член, се наказва с тъмничен затвор и глоба от 4000 до 50 000 лв.

Из 
НАРЕДБА ЗА ПОДАНСТВОТО В ОСВОБОДЕНИТЕ ПРЕЗ 1941 г. ЗЕМИ 
Одобрена с Постановление №3156 на Министерския съвет от 5 юни 1942 Г.

Чл. 1. Всички югославски и гръцки поданици, от български произход, придобиват по право българско поданство от деня на влизане тази наредба в сила, ако на тази дата имат местожителството си в освободените през 1941 г. земи или в старите предели на Царството.

Чл. 2. Всички югославски и гръцки поданици, от български произход, които са родени в освободените през 1941 г. земи и имат местожителството си вън от тези земи и вън от старите предели на Царството, могат да придобият българско поданство, ако в тригодишен срок от влизане на тази наредба в сила поискат това, с молба до Министерството на правосъдието, направо или чрез царските дипломатически или консулски власти. 
... 
Чл. 4. Всички югославски и гръцки поданици от небългарски произход, които в деня на влизане тази наредба в сила имат местожителството си в освободените през 1941 г. земи, стават български поданици, освен ако, до 1 май 1945 г., изявят желание да запазят досегашното си поданство, или да придобият друго чуждо поданство и в същия срок се изселят от пределите на Царството. 
Тази разпоредба не се отнася до лицата от еврейски произход; омъжените жени от еврейски произход следват поданството на мъжа си.

Из предаванията на РАДИО ЛОНДОН
30 юни 1942 г., 13.45-14.00 Ч.

Един германски епископ е имал смелостта по време на проповед в една от големите църкви на Берлин да заяви в неделя: "Правда ще има само тогава, когато тя се основава на принципа: Не прави на другите това, което не искаш те на теб да вършат! Всеки живот е свят, без разлика чий живот е той. Убийствата, вършени от Хайдрих в Чехословакия, завършиха със смъртта на самия Хайдрих."
Една от военните цели на съюзниците е да накажат непосредствено след завършване на войната всички, които са вършили безчинства над подобните си, в случай, че те не са наказани от съотечествениците си. Всички, отговорни за екзекутирането или изтезаването на хора, ще бъдат наказани и страданията им ще се изразят в страдания, подобни на тези, нанесени от тях върху беззащитни хора.
Едно съобщение на Германската телеграфна агенция показва, че българският министър на Вътрешните работи [Петър Габровски] е внесъл в Народното събрание законопроект, с който се искат допълнителни права за разрешаването на еврейския въпрос... В едно допълнително съобщение на същата Германска телеграфна агенция се говори, че правителствените мерки за разрешаването на еврейския въпрос ще станат закон, преди Народното събрание да ги е гласувало. Ще видим дали българският народ ще разреши на правителството да приложи тези мерки и така да постъпи по начин, който съюзниците са решили да накажат строго. Нека никой да не се лъже за това!

Дума

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели