Колонката на

Професор, доктор на философските науки, д-р по история, японист и изследовател на Източна Азия - Китай, Корея и Япония, специалист по управление

Статии от автора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
Социо-демографско възраждане, България

/Поглед.инфо/ Проблемът, свързан със социо-демографското възраждане, е най-важния ключов въпрос на нашата Родина в кратко, средно и дългосрочна перспектива, ако ние желаем България да я има не просто вдругиден, не само утре, но даже и днес. Би следвало всички политики в нашата страна – социални,...


Война, чипове, САЩ, КНР, Китай

/Поглед.инфо/ В съвременна турбулентна обстановка на мащабни геополитически сблъсъци и остра геоикономическа конкуренция, характеризиращи се със сложна и вътрешнопротиворечива динамика, както и възходяща ескалация, присъства важен аспект. Става дума за технологичната война, която води...


Престъпления, Британски колониализъм, Индия

/Поглед.инфо/ Как само за 40 години – 1880-1920 г. Британската империя причини ранната смърт на 165 милиона индийци? Как за по-малко от 200 години - 1773-1947 г. Британският империализъм ограби и отвлече от Индия материални активи на стойност около 45 трилиона долара, приведено към днешни цени?...


Досие Украйна – 2, глобални тенденции, промени, конфликт, Украйна

/Поглед.инфо/ В „Досие Украйна-1“ основна разгледана тема бе тази, че датата 24 февруари 2022 г. стана точката на бифуркация, от която стартира тенденцията на трансформиране на света от еднополярен към многополярен такъв. Да, знаци и събития за такава промяна, подобно на предварителните трусове...


Поднебесната, Руски свят, минало, настояще, перспективи

/Поглед.инфо/ Взаимодействията между «Поднебесната» и «Руския свят» са изключително важен компонент на съвременната система на международните отношения на глобално, на регионално - Евразийско и на локално – междусъседско равнища. От това как ще се развиват отношенията между Китай и Русия в...


Глобална Британия, Англобализация, Великобритания, ключов геополитически център

/Поглед.инфо/ Началото на Американската революция или Американската война за независимост, или още Първата англо-американска война

От напрежението в отношенията между колонистите и Британия до избухването на Американската война за независимост


Досие Украйна - 1, геополитически,  геоикономически, цивилизационни аспекти, въоръжен конфликт

/Поглед.инфо/ Днес все повече става ясно, че точката на бифуркация, т.е. моментът/събитието/ който ще определи накъде ще тръгне светът в обозримото и не толкова обозримото бъдеще, зависи от това как ще се развива по-нататък въоръженият конфликт в Украйна. Трудно може да се прогнозира изходът от...


Индия, технологическа, научно-иновационна политика

/Поглед.инфо/ През последните десетилетия Индия демонстрира забележително развитие. Днес по брутен вътрешен продукт/БВП/, изчислен по паритет на покупателната способност/ППС/ страната-субконтинент е на трето място в света. Несъмнено тези достижения са невъзможни без умело и успешно осъществена...


Глобална Британия, Англобализация, Великобритания, ключов геополитически център

/Поглед.инфо/ Англо-американските войни

Американската революция или Американската война за независимост, или още Първата англо-американска война


Руски свят Европа, геополитически, цивилизационни траектории

/Поглед.инфо/ Светът днес в началото на третото десетилетие на ХХІ век се характеризира с нарастване на неравновесния тип социално, икономическо, политическо и технологическо движение, т.е. със задълбочаване на нелинейната, турбулентната динамика, а по-точно казано, на хаоса.


ХХ конгрес, ККП, глобалното възраждане, Великия Червен проект

/Поглед.инфо/ Днес, когато говорим за ХХ конгрес на ККП и достиженията, постигнати от КНР през последните десетилетия, следва да започнем от това, откъде тръгва Китай и на тази база да се направи равносметка на направеното във времето.


ХХ конгрес, Китайска комунистическа партия, събитие, национален, глобален план

/Поглед.инфо/ На 16 октомври 2022 г. в Пекин започна работа ХХ конгрес на най-голямата политическа партия в света – Китайската комунистическа партия/ККП/, наброяваща над 95 милиона члена. Този конгрес, който се предвижда да завърши своята работа на 22 октомври, несъмнено е знаменателно събитие,...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 »