/Поглед.инфо/ Под угроза от сурови наказания Старика прави образованието задължително, въвежда хигиенни норми, забранява продажбата на невести

Над сто години Яне Сандански буни духовете и мненията за него се мятат между "Осанна" и "Разпни го". Ярки имена на поддръжници и отрицатели не отстъпват в своите емоционални мнения за личността му. Според Петко Пенчев:

"Донкихотовското културтрегерство на Сандански се проявява и в схващанията му за економическите задачи на организацията. Сандански желае да реализира в своя окръг едва ли не пълното економическо равенство на модерния социализъм... Той се загрижи за економическото равенство на своите поданици и пожела да реализува, поне в пределите на пиринското си царство, още днес крайните идеали на социализма."

Какъв е социализмът, който Яне Сандански строи в Пиринско, може да разбере всеки, стига да прочете трите недвусмислени документа по-долу. С идеите в тях, по-голямата част от които той реализира, Старика изпреварва не само българските социалисти. Той променя из корен живота и бита на населението, а тази революция е съвсем не по-лека от другата. Сандански е създал и се грижи за над 100 училища и забавачници.

Окръжно писмо от Управлението на Мелнишкия революционен район до селските организационни ръководители
                                  
Мелнишко, 25 юни 1905 г.
Окръжно

    До другарите селски ръководители

В своите обиколки из района районната чета често пъти е имала случай да слуша оплаквания за насилствени омъжвания. Нейните изследвания показват, че в цялата Мелнишка кааза почти всички женидби са ставали и стават само съгласно волята на родителите. Бащата, лаком за пари, просто продава дъщеря си на оня, който ще му даде повече, продава я като крава или овца, без да я пита, дали обича момъка и дали иска да се омъжи за него. А от това съвместният живот на насила омъжената жена и мъжа й става тежък, несносен, създават се семейни раздори и нещастия и не са редки случаите, когато някоя млада, току що омъжена жена, избягва от мъжа си и се връща в своята родна къща. Мъжът обикновено гледа на жена си като на купено работно добиче, обръща се почти всякога грубо към нея, псува я и често я бие; има жени осакатени от бой от своите мъже. Друго нещо, на което четата е обърнала внимание е обстоятелството, че при годежа на момата се даряват сребърни пафти, кожуси (кюркове), ковани сребърни китки и други накити. Тие дарове струват най-малко 600 гроша и поради това родителите на сгодените са принудени да продават последния си вол, за да купят тие безполезни накити.
Управлението на района, като вижда, че както дивашкото отнасяне на бащите към дъщерите и продажбата на последните като добитък, тъй и грубото отнасяне на мъжете към жените, а така също и прахосване на пари за съвсем безполезни дарове при годеж и сватба, са противни на духа на организацията - то подканва родителите да не омъжват дъщерите си насила, - женитбите трябва всякога да стават по взаимно съгласие и любов между момъка и момата; да не се взимат никакви пари от момъка за момата; и както при годежа, тъй и на сватбата да не се даряват никакви накити. Оние, които не се подчинят на тази разпоредба, ще бъдат наказвани; а на ония бащи, които ще се заловят, че са зели пари за дъщерите си, при това се налага и глоба два пъти по-голема от земената сума - напр., ако бащата е зел от зетя за дъщеря си 5 лири, ще се глоби с 10 лири, - в полза на районната каса.

Забелязано е също, че в много села селяните носят чалми, а невестите - чембери и пискюла окичени с пари и др. неща. Понеже и те от своя страна струват пари, а от друга нищо не струват, защото са непотребни, Управлението на района запрещава носенето им.

Друго нещо, на което Управлението иска да обърне сериозно вниманието на селските ръководители, (е) мръсотията, която владее почти всяка селска къща. Човек просто се гнуси да влезе в тия кочини, които носят името къщи. Стаите нечисти, таваните покрити със сажди и паяжина, съдовете немити; децата покрити с кал и нечистота. Въздухът станал отровен. И се чудят след това селяните, защо децата им са тъй бледи, слаби, изпити, и защо тъй често мрат. Те не знаят, че чистотата е здраве, а мръсотията болест.

Управлението на района, като желае да вижда занапред простота и скромност в носията и чистота в къщите, подканва десетарите да земат сериозни мерки против нечистотата и носенето на безполезни и глупави накити. Поканват се другарите селски ръководители да прочетат настоящото окръжно на всички мъже и жени в черквата или училището и добре да им го обяснят.
Разбира се оние, които нема да се съобразят с това окръжно, трябва да се наказват.

С братски поздрав
       
      За управлението подписал: Я. Сандански                     

Из резолюцията от Извънредния окръжен конгрес
на Серски революционен окръг.

Пирин планина, 1 юли 1905 г.
...

2) Конгресът като взе под внимание идентичните заявления на всички представители за слабото умствено развитие и безграмотност на народа реши:

а/ първоначалното образование да бъде задължително доколкото е възможно, защото има центрове, дето не би могло да се отворят училища.
б/ да се съставят подвижни библиотеки главно с революционно съдържание, като не се игнорират и разните отрасли на науките.
в/ позиви, прокламации, окръжни и др. писмени организационни документи да се разясняват на прост и разбираем език.
г/ по възможност навсякъде да се отварят неделни и вечерни училища.

3) Предвид констатираната обща небрежност в хигиенично отношение реши да се издадат окръжни от районните управителни тела, които да се прочетат в черквите, със следното съдържание:
а/ къщите да се строят винаги под план и да се държат чисти
б/ къщите вътре да имат примерна чистота и наредба
в/ сметове, яхъри, кочини, курници и др. да се държат (вън) от стаите за живеене и
г/ да се пази примерна чистота по снагата и дрехите.

С прилагането на това окръжно да се ангажират четите. Неизпълнителите да се предават на съдебните тела.
                           

Из резолюцията на Втория редовен конгрес на
Серския революционен окръг

 Кадъкьойско (Неврокопско), 26 юли-6 август 1906 г.
...

ХІ. По учебното дело. - Конгресът констатира едно престъпно занемаряване. Училищни здания в най-жалко състояние, пособия никакви, учителски персонал недостатъчен и не отговарящ на назначението си. Като подчертава важността на учебното дело въобще и частно за делото на Организацията, конгресът реши: 1) Старото конгресно постановление за задължителността на първоначалното образование остава в сила и занапред. 2) Да се напомни на всички градски и селски комитети да вземат всички възможни мерки за построяване на сгодни училищни помещения. 3) За създаването на отговарящи на назначението персонали околийските комитети се задължават: а) Да възнаграждават по-добре труда на учителите, б) пострадалите по организационна работа учители да се осигуряват по усмотрение на околийските комитети, в) да се направи задължително средното образование на децата на заможните, а способните бедни деца да се издържат до завършване на средното си образование на народни средства, г) да се доставят пособия и библиотеки отговарящи на нуждите...

ХІІ. Мерки за опазване на народното здраве
По тоя въпрос конгресът намери за нужно да се изработят специални наставления, с изработването на които натоварва Окръжния комитет. Освен туй предписва до околийските и местни комитети да се погрижат за уреждането на пунктови аптеки. Препоръчва се на комитетите урегулиране на улиците, канализация, построяване на къщите под план и пр.

ХІІІ. За предпазване на населението от израждане определят се следните норми за встъпване в брак - за момата - възрастта 18 години, а за момъка 20 години. Допуща се изключение за момъка само 2 години при крайно немощни родители.

ХІV. Сватбените и годежни обичаи конгресът намери за съпроводени с много излишни харчове затова постанови: При годежа да се дава само един пръстен и сватбените разноски да не превишават 200 гроша. Дарове се позволяват само за родителите и кума.

Дума

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели