/Поглед.инфо/ Проектът на сборен бюджет 2022 г. потвърждава за пореден път липсата на стратегия и политики за управлението и развитието на Столична община. Това подчинява общинското бюджетиране на „тактически” цели и временни задачи, лишава го от перспективата на по-сериозен времеви хоризонт. Това е позицията на групата на „БСП за България“ в Столичния общински съвет.

Според социалистите това е поредният бюджет на Столична община, в който въпросите, пряко свързани с качеството на живот, като чистотата на града и въздуха, състоянието на уличната мрежа, автомобилния трафик и паркирането, достатъчно места в детски градини и ясли, използването на минералните води, достъпност до планината Витоша, увеличаването броя на общинските жилища, и отчуждаването на земи, попадащи в паркове и зелени площи, не са финансово обезпечени.

„Капиталовата програма не отразява дългосрочните приоритети на града, заложени в приетите стратегии и планове. По неясни критерии в нея се включват конкретни обекти, определени от администрацията. Качеството на извършените ремонти и ново строителство е ниско и компрометирано, поради което парите на столичани се използват крайно неефективно“, се казва в позицията на БСП – София.

Според общинските съветници от левицата обявената децентрализация на инвестиции в размер на 10 млн.лв. пряко за 24-те района на Столична община е крайно недостатъчна.

„Бюджетът не отчита потребностите на районите и особено на кметствата, които са оставени с нулеви субсидии за неотложни техни потребности. Извън големите обекти в капиталовата програма са предвидени незначителни средства за качествено подобряване на средата и условията на живот в жилищните комплекси и квартали. Предвидените средства за ремонт и поддържане на уличната мрежа, за почистване на междублоковите пространства, в районите и кварталите на София са недостатъчни“, изтъкват от БСП.

В позицията се казва, че предвидените средства в основни дейности като образование, здравеопазване и социална политика, спорт, отбрана и сигурност не гарантират необходимото ниво и качество на предоставяни услуги на столичани, както и тяхната сигурност. За тях са заложени символични капиталови разходи.

„Предвидените средства за икономическите дейности по транспорта в общината са недостатъчни“, заявяват от БСП в СОС и допълват, че причините са, както обективни – повишаване цената на енергоносителите, така и субективни – дължащи се на недоброто и неефективно управление, като СО е изправена пред реална криза в този сектор. Те са категорични, че осигуряването на допълнителни приходи в общинските транспортни дружества следва да се осигури чрез подобряване качеството на услугата и увеличаване броя на гражданите ползващи общинския транспорт, а не чрез увеличаването на цените на превозните документи и непрекъснатото разширяване на платените „зелена”и „синя” зони за паркиране.

Анализът на социалистите показва, че в приходната част на Бюджет 2022 г. на Столична община липсва управленска воля и способност за търсене на допълнителни източници на приходи, включително по-ефективен начин на управление и разпореждане с общинската собственост и управление на общинските дружества.

Социалистите внесоха доклад с предложенията за реализиране на допълнителни приходи в размер на 39.5 млн. лв.

Те предлагат да бъдат предоставени допълнителни средства в размер на 24 млн.лв. на 24-те районни кметове. Идеята е след проучване на потребностите и обществени консултации с местните общности, да изразходват 20 млн. лева за основен и текущ ремонт на вътрешно кварталните улици, 2 млн.лв. за поддръжка и възстановяване на междублоковите пространства и 2 млн. лв. за изграждане на детски и спортни площадки.

От БСП предлагат също така с цел преодоляване недостига на места в детските градини и ясли в Столична община да бъдат увеличени на средствата за ремонт и изграждане на детски градини и ясли с 4 млн.лв. и по-конкретно основен ремонт на 178 ДГ „Сребърно копитце”в „Младост” и проектиране и изграждане на ново ОДЗ в квартал „Банишора”.

С цел подобряване на училищната инфраструктура социалистите предлагат да бъдат реализирани мерки по енергийна ефективност на 105 СОУ „Атанас Далчев”в район „Изгрев”.

За да бъдат финансово укрепени общинските доболнични заведения, чрез намаляване на разходите за ел. енергия и за гарантиране на качествена и достъпна здравна услуга, да бъдат изграждани фотоволтаични системи с 1 млн.лв. и да бъде закупено медицинско оборудване и апаратура на стойност 1,5 млн.лв.

За да бъдат запазени зелените площи и паркове в Столична община от групата на БСП предлагат увеличаване с 5 млн. лв. на средствата предвидени за отчуждаване на намиращите се в тях земи – частна собственост.

С цел гарантиране и улесняване достъпа на гражданите на Столична община до културни продукти и услуги да бъдат увеличени средствата за културните институти и читалища в районите с 2 млн.лв., в частност цялостен ремонт на културния дом в гр. Бухово.