/Поглед.инфо/ Съвместна декларация на участниците в Международната кримска платформа

Участници в Международната кримска платформа,

 • Водени от Устава на Обединените нации, Всеобщата декларация за правата на човека, Заключителния акт на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа, Парижката харта за Нова Европа и целите и принципите на международното право, включително международното човешко право право на правата и международно хуманитарно право,

 • Като вземат предвид Резолюция 68/262 на Общото събрание на ООН „Териториална цялост на Украйна“ и последващи резолюции относно състоянието на спазване на правата на човека в Автономна република Крим и град Севастопол, Украйна и по проблема с милитаризацията на Автономната република Крим и град Севастопол, Украйна, както и части от Черни и Азовско море,

 • Припомняйки Резолюция 3314 (XXIX) на Общото събрание на ООН от 14 декември 1974 г., озаглавена „Определение на агресията“, която, inter alia, гласи, че никакви териториални придобивки или специални предимства, получени в резултат на агресията, не са и не трябва да бъдат признати за законни,

 • Като се имат предвид разпоредбите на Резолюция 75/192 на Общото събрание на ООН, която призовава държавите-членки конструктивно да участват в съгласувани действия, включително в рамките на международните структури, по въпросите, свързани с Крим,

 • Подчертавайки универсалния и единен характер на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право и потвърждавайки, че Конвенцията установява правната рамка, в която трябва да се извършват всички дейности в моретата и океаните,

 • Като взе предвид заповедта, приета на 19 април 2017 г. от Международния съд за представяне на Украйна за определяне на временни мерки, докато делото е висящо, по делото за прилагане на Международната конвенция за ограничаване на финансирането на тероризма и Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация (Украйна срещу Руската федерация), която налага на Руската федерация задължения да се въздържа от поддържане на съществуващите и да въвежда нови ограничения за способността на кримско-татарския народ да поддържа своите представителни институции, включително Меджлиса, както и да гарантират наличието на образование на украински език,

 • Като взе предвид решението, постановено на 14 януари 2021 г. от Голямата камара на Европейския съд по правата на човека по делото Украйна срещу Русия (Крим) (жалби № 20958/14 и 38334/18), което заключава, че Русия упражнява ефективен контрол над Крим в периода от 27 февруари до 18 март 2014 г. и в периода след 18 март 2014 г.,

 • Потвърждавайки привързаността към суверенитета, политическа независимост, единство и териториална цялост на Украйна в нейните международно признати граници, включително нейните териториални води,

 • Припомняйки за пореден път, че участниците в Международната кримска платформа не признават и продължават да осъждат временната окупация и незаконното присъединяване на Крим, което е пряко предизвикателство за международната сигурност със заплашителни последици за международно-правния ред, който защитава териториалната цялост, единство и суверенитет на всички държави,

Участниците в Международната кримска платформа осъждат

 • Продължаващите нарушения и злоупотреби и системни незаконни ограничения на правата на човека и основните свободи, изпитвани от жителите на Крим, като правото на мирни събрания, правото на свобода на мнение и изразяване, религия или убеждения, правото на свобода на сдружаване, ограничения относно способността да се търси, получава и разпространява информация, както и пречките и сплашването, които журналистите, защитниците на правата на човека и адвокатите изпитват в работата си,

 • Продължаващата милитаризация на Крим, която подкопава сигурността и стабилността в целия черноморски регион,

 • Възпрепятстването на правата и свободите на корабоплаването се извършва в съответствие с международното право, включително възпрепятстване на свободното преминаване на кораби през Керченския проток до Азовско море и обратно, и се подчертава, че подобни пречки имат отрицателни икономически последици за пристанищата на Украйна в Азовско море и за международни търговски потоци,

 • Продължаващата промяна в демографската структура на окупирания полуостров чрез преселването на руски граждани в Крим,

Участниците в Международната кримска платформа решиха:

 • Да създадат Международната кримска платформа като консултативен и координиращ формат с цел мирно прекратяване на временната окупация от Руската федерация на територията на Автономна република Крим и град Севастопол и възстановяване на контрола на Украйна над тази територия в пълно съответствие с международно право,

 • Да продължават да прилагат политиката на непризнаване на незаконното присъединяване на Автономна република Крим и град Севастопол от Руската федерация,

 • Да обмислят въвеждането на допълнителни политически, дипломатически и ограничителни мерки по отношение на Руската федерация, ако това е предвидено от правната система на всеки участник в платформата и в съответствие със съответните процедури, когато е необходимо и ако действията на Русия го изискват,

 • Да се изправят срещу новите предизвикателства и хибридни заплахи, които непрекъснато се променят, причинени от продължаващата милитаризация на Крим, и подкрепят общите усилия за повишаване на устойчивостта към тези заплахи в контекста на нарастващите заплахи за сигурността и стабилността в Черноморския регион,

 • Да потвърждават ангажимента да се противопоставят решително на едностранни опити за оспорване и промяна на международния ред, основан на върховенството на закона, и да изразят решимостта да защитават, поддържат и укрепват международния правен ред, включително правния режим на моретата и океаните, относно зачитането на международното морско право, включително как това е отразено в Конвенцията на ООН по морско право,

 • Да призовават Руската федерация да изпълнява задълженията си като окупираща държава в съответствие с международното хуманитарно право и друго приложимо международно право, изисква от Руската федерация незабавно да прекрати всички нарушения на човешките права и злоупотреби срещу жителите на Крим и да осигури пълен и безпрепятствен достъп до Крим за създадени регионални и международни механизми за наблюдение на правата на човека, по-специално Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна и Специалната наблюдателна мисия на ОССЕ в Украйна, както е предвидено в съществуващите им мандати, обхващащи цялата територия на Украйна, включително територията на Крим, както и за неправителствени организации по правата на човека,

 • Да обединят усилията, насочени към защита правата и свободите на цивилното население, живеещо в окупирания Крим, и да постигне незабавно и безусловно освобождаване на украински граждани, незаконно задържани или осъдени от Русия по политически причини, и нейните държавни агенти както на територията на окупиран Крим и на територията на Руската федерация,

 • Настоятелно призоваваме Руската федерация да гарантира, че всички лица, принадлежащи към етническите и религиозните общности на полуострова, включително етническите украинци и кримските татари, имат възможност да се възползват напълно от правата си на човека и да предоставят възможност за поддържане и развитие на тяхната култура, образование, традициите на идентичността и културното наследство, които днес са сериозно застрашени в резултат на временна окупация,

 • Да използват съответните механизми на ООН, Съвета на Европа, ОССЕ, други международни и регионални организации за решаване на проблемите, свързани с временната окупация, да обмислят възможността за използване на други механизми, когато е подходящо, както и да се консултират, обменят и координират, по целесъобразност, своите усилия в рамките на международни организации, на международни конференции, форуми и други събития, където се обсъжда темата за Крим,

 • Да обмислят възможността за подкрепа на икономически, инфраструктурни и екологични проекти, които биха допринесли за по-нататъшното развитие на регионите на Украйна, които граничат с временно окупирания полуостров Крим,

 • Да създадат на мрежа от постоянна и бърза комуникация между представителите на министерствата на външните работи на страните членки на Платформата (създаване на звена за контакт по въпросите на Крим),

 • Да признават ролята на националните парламенти в противодействието на временната окупация на Крим и насърчават координирането на дейностите по Крим между националните парламенти, както и в рамките на междупарламентарните асамблеи,

Обобщавайки, участниците

 • Приветстват необходимостта от съвместни дипломатически усилия, насочени към възстановяване на териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници,

 • Подчертават, че всяка промяна в статута на Автономна република Крим и град Севастопол като неразделна част от суверенната територия на Украйна не се признава и няма да бъде призната и че опитите на Русия да узакони временната окупация и незаконното превземане са неприемливи ,

 • Потвърждават решимостта си да поддържат натиск върху Русия да прекрати временната окупация на Русия от Автономна република Крим и град Севастопол и да възстанови украинския контрол върху тази територия,

 • Приветстват създаването от Украйна на Националната служба на Кримската платформа,

 • Приветстват създаването на Международната експертна мрежа на Кримската платформа, като се вземе предвид подкрепата на нейните дейности, и приканва международни и национални неправителствени организации, мозъчни тръстове и експертната общност да се включат в дейностите на тази мрежа,

 • Очакват връщане в Украйна на временно окупираните територии на Автономна република Крим и град Севастопол и възстановяване на автономния им статут, както е предвидено в Конституцията на Украйна, и обявяват подкрепата си за жителите на тази територия при възстановяването на техните права и свободи, залегнали в Конституцията на Украйна, и подобряване на социално-икономическите положения на полуострова,

 • Призовават Руската федерация да участва в конструктивно участие в дейностите на Международната кримска платформа, насочени към прекратяване на временната окупация на Автономна република Крим и град Севастопол.

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели