/Поглед.инфо/ През последните години Китай въведе редица политики и мерки за насърчаване и подкрепа развитието на човешки ресурси, където се наблюдава устойчива тенденция към застаряване. В „Становище за укрепване на работата със застаряващото население през новата ера“, издадени от Централния комитет на Китайската комунистическа партия и Държавния съвет, се предлага подобряване на заетостта, доброволческа служба, оптимизиране управлението на жилищните общности и други политики и мерки, насочени към това по-младите възрастни хора да продължат да водят активен живот, както и да се изследват гъвкави модели на заетост, подходящи за тази категория.

До края на 2022 г. населението на Китай на възраст 60 и повече години достигна 280 милиона. На фона на застаряването, повторното наемане на работа на възрастни хора се превърна в неотложен практически проблем. Китай навлезе в период на застаряващо общество и акцентът и дейностите за развитието и използването на по-възрастното население е не само важна част от националната стратегия за активен отговор на демографските тенденции, но и обективно изискване за адаптиране към промените в развитието на населението и насърчаване трансформацията на демографските дивиденти в кадрови.

Благодарение на устойчивото социално-икономическо развитие средната продължителност на живота на китайците нарасна и достигна 77,93 години през 2022 г. В същото време броят и делът на населението в трудоспособна възраст намалява непрекъснато от 2012 г. насам, а общият брой на хората от 2012 г. до 2019 г. се е свил с повече от 26 милиона. Следователно, обръщането на поглед към заетостта на възрастните хора е благоприятно за удължаване на периода на демографския дивидент и оползотворяване на вторичния демографски дивидент, като по този начин се намаляват рисковете и въздействията, породени от промяната в структурата на населението, и се дава възможност за нов тласък на икономическия растеж.

През 2022 г. възрастните на 60 и повече години в Китай са били 280 милиона, което представлява 19,8% от общото население. С ускоряващия се темп на застаряване на населението и бързото разширяване на групата на възрастните ще се увеличат неизбежно пенсионните и здравни разходи и социалното осигуряване на Китай ще понася все по-голям натиск в бъдеще. Следователно, заетостта на възрастните хора е не само благоприятно за увеличаване на техните доходи, за способността им да се издържат сами и облекчат натиска върху децата си, но също и за намаляване на тежестта върху социално-осигурителната и здравната системи.

Световната здравна организация прие нова интерпретация на остаряването в добро здраве в последния си Глобален доклад за стареенето и здравето, която включва целия жизнен цикъл на човек и социалната включеност на възрастните хора е важно измерение на остаряването в добро здраве. В този смисъл заетостта на възрастните хора е важна форма на тяхното социално участие. То не само благоприятства пълното използване на уникалните предимства на възрастните хора като умения, опит, култура и други аспекти чрез повторно наемане на работа, но по-важно – отразява признанието и защитата на цялото общество за социално участие на възрастните през целия им живот, което несъмнено ще засили допълнително усещането за ползи, щастие и сигурност на тези хора.

Заетостта на възрастните хора ще им позволи да продължат да играят положителна роля в създаването на материално богатство, не само ще облекчи натиска от стареенето, но и до известна степен ще засили чувството за постижение и щастие, ще премахне усещането за празнота и безполезност след пенсиониране, ще способства за поддържане на физическо и психическо здраве и в крайна сметка служи на целта да бъдем полезни и щастливи в напреднала възраст.

Образованието за възрастни хора в Китай води началото си от 80-те години. Държавата прие редица документи за разширяване предлагането на образователни ресурси и развитие на образованието за възрастни хора. В момента страната има близо 80 000 университета (училища) за възрастни хора, включително национални, образователни и обучителни бази за придобиване на учения и други, които се посещават от над 10 милиона ученици. Образованието и обучението за възрастни се фокусират най-вече върху две основни категории интереси и умения, с повече съдържание в здравеопазване, развлечение, комуникация и правно образование. Все още има голям потенциал за проучване на обучение за квалифицирани работни места, подкрепени от професионални умения, като здравен мениджмънт, управление на тялото, културна комуникация, селски туризъм, семейни грижи и психологическо консултиране.

По отношение на каналите за заетост на възрастни хора, преминали професионално обучение, също се проучват и практикуват различни модели и форми. Понастоящем някои социални институции са специализирани в обучението на възрастните хора да се адаптират към дигиталния живот. Въпреки това, като цяло, заетостта на възрастните хора е ограничена от външната среда, неадекватна защита на техните трудови права и интереси и много правни рискове на работното място, връзката между образованието и обучението на възрастните хора и заетостта им също не е гладка, и е необходимо да се работи за преодоляване на проблемите и слабостите.

В зависимост от различните видове нужди от професионално обучение, е нужна целенасочена политика в подкрепа на възрастни хора, които желаят да започнат бизнес или да се наемат отново на работа. Необходими са и повече инвестиции в инфраструктурата на професионалното образование за възрастни хора, подобряване на интелигентните образователни съоръжения, които отговарят на нуждите, насърчаване на възрастните хора да използват интернет платформи за учене, така че да намалят изоставането си в това отношение. Оптимизирането на учебното съдържание, специални курсове за обществени услуги, развлекателен туризъм, медицински грижи, търговски и други услуги, където търсенето на работа от възрастни хора е сравнително силно, е необходимо, за да се предадат нужните знания и умения за кариерно развитие и най-новите тенденции на пазара на труда към възрастната група, така че да се подготвят за повторното им наемане.

В процеса на подготовка на образователното съдържание трябва да се вземе предвид не само връзката с пазара на труда, но и степента на съответствие с характеристиките на възрастните хора. Следователно, в зависимост от културното ниво, условията на живот и психологическите характеристики, трябва да се изберат методите на обучение и преподаване, които са по-лесни за възприемане, да се използват пълноценно съществуващите учебни ресурси, да се създават нови и се обогатява учебната програма за професионалното образование на тази категория хора.

Европа, Америка, Япония и други развити страни заемат водещо място в управление трансформацията на демографската структура. С увеличаване продължителността на живота, подобряването на здравословното ниво и намаляването на населението в трудоспособна възраст, възрастните хора все повече се разглеждат като важен човешки ресурс, а работниците с бели коси се превърнаха във важна сила на пазара на труда. За да се възползват по-добре от възрастното си население, някои страни постепенно увеличават пенсионната възраст, освен това насърчават активно повторното наемане на желаещи възрастни хора чрез забрана на възрастова дискриминация, въвеждане на политики за насърчаване на заетостта и подобряване на системата за услуги за заетост за възрастните хора. Тъй като застаряващото население на Китай продължава да нараства, много области изискват възрастните хора да продължат да работят, много от тях също имат такова желание. За да отговори на промените правителството проучва и подобрява политиките и разпоредбите относно защитата на трудовите права и интереси на възрастните хора, старае се за пресича възрастовата дискриминация на пазара на труда и забрани различното третиране при наемане, заплата, социални помощи и уволнение на основание възраст.