/Поглед.инфо/ През последните десетилетия Индия демонстрира забележително развитие. Днес по брутен вътрешен продукт/БВП/, изчислен по паритет на покупателната способност/ППС/ страната-субконтинент е на трето място в света. Несъмнено тези достижения са невъзможни без умело и успешно осъществена технологическа и научно-иновационна политика.

В тази област страната отбелязва своите върхове. Така, например, тя е на трето място в света по брой на специалисти защитили докторски дисертации/PhD/ в областта на науката и инженерно-техническите дисциплини. Трето място заема и по количеството на рецензирани публикации в същите области.

При общи разходи за научни/проектно-конструкторски/ изследвания и развойна дейност/Gross Expenditures on Research&Development-GERD/ са 0.66% от БВП Индия е най-големият износител на ИТ/информационно-технологични/ продукти. Тя има третия по големина фармацевтичен сектор в глобален план и бързо развиващ се сегмент за договорни изследвания. Всичко това е свидетелство за това, че в Индия се осъществява успешна технологична и научно-иновационна политика, както и че е създаден работеща национална иновационна система/НИС/.

Целта на дадения материал е преглед на провежданата в Индия технологическа и иновационна политика, както и изследване и определяне на ключови характеристики на националната иновационна система/НИС/ на страната субконтинент.

Основната теза защитавана в разработката е, че в Индийската национална иновационна система представлява специфична добре пригодена към особеностите на Индия – социални, политически, културни и прочее. Това е една от силните черти на НИС на Индия, които я правят успешна платформа за цялостното социално-икономическо развитие на страната.

Технологическата и научната политика на Индия – основни етапи

Основните етапи на развитие на технологическата, научната и иновационна политика на Индия се определя от няколко важни документа:

1.Резолюция по научната политика /Scientific Policy Resolution (SPR 1958);

2. Заявление по технологичната политика/Technology Policy Statement 1983 (TPS

1983);

3.Политиката за наука и технология /Science and Technology Policy 2003 (STP

2003);

4. Политиката за наука, технология и иновации /Science Technology Innovation

Policy 2013 (STIP 2013);

5.Политиката за наука, технология и иновации /Science, Technology and

Innovation Policy, 2020 (STIP 2020).

Резолюция по научната политика 1958

(SPR 1958)

Този политически документ е изготвен от правителството на тогавашния министър-председател на Индия Джавахарлал Неру. Той си е представял Индия като социална държава. Тази резолюция е породена от осъзнаването, че изграждане на социална държава е възможно само чрез инвестиции в науката и технологиите. Така науката и технологиите действат като инструмент за социално-икономическа трансформация. Целта на SPR 1958 е да култивира научни инициативи и научни структури и фактори във фундаментални и приложни научни изследвания и НИРД, както и изграждане на капацитет в голям мащаб. За да се постигне тази цел, SPR 1958 признава, че е от съществено значение да се разработят образователни програми, за да се осигури предлагане на учени.

Заявление по технологичната политика 1983

(TPS 1983)

След приемането на SPR 1958 Индия прекарва следващите 3 десетилетия в изграждане на научна база. До началото на 80-те години на ХХ век Индия развива силна промишленост и селско стопанство и създава обучен човешки фактор. Основната характеристика на TPS 1983 е технологична самостоятелност чрез насърчаване и развитие на местни технологии. TPS 1983 признава, че трябва да да се приемат вносни технологии, но не за сметка на националния интерес. TPS 1983 подчертава укрепването на технологичната база, особено в новите сектори - информация, електроника и биотехнологии. Това се постига чрез увеличаване на инвестициите в научно-изследователска и развойна дейност и сътрудничество между правителствени организации, образователни институции и индустрии.

Политиката за наука и технология 2003

(STP 2003)

До началото на хилядолетието Индия създава стабилна инфраструктурна база в науката и технологиите от гледна точка на институции и човешки ресурси. STP 2003 признава необходимостта от модернизиране на съществуващата инфраструктура за наука и инженерство в академичните институции и създаване на нови механизми за финансиране на фундаментални изследвания. Стимулира се привличането на учени и инженери, особено от индийски произход от чужбина. STP 2003 е насочен към насърчаване на НИРД и иновации в области, които влияят на икономиката и обществото. Разработват се механизми за улесняване на взаимодействията между различните заинтересовани страни в системата.

Политиката за наука, технология и иновации 2013
(STIP 2013)

Десетилетието от 2010 до 2020 г. е обявено за десетилетие на иновациите от тогавашния министър-председател Манмохан Сингх. За да остане Индия конкурентоспособна в световен мащаб е необходимо да се направи преход към икономика, основана на знанието. Акцентът е върху разработка на научни открития и технологични дейности в селското стопанство, производството, водите, здравеопазването, околната среда и инфраструктурата. Индия също увеличава участието си в глобални мега-научни инициативи – Обсерваторията за гравитационни вълни с лазерен интерферометър (LIGO), Големия адронен колайдер (LHC — CERN), Международния термоядрен експериментален реактор (ITER) и други.

Текущото състояние на иновациите в Индия

Политиката за наука, технология и иновации 2020

(STIP 2020)
Особености на националната иновационна система на Индия

Ролята на държавата

В Индия правителството исторически е изиграло основна и в повечето случаи изключително положителна роля при формирането на нейната иновационна система. Въпреки това Индия е изправена пред големи предизвикателства, свързани с инфраструктурата и бюрократичните пречки. При запазване на активната роля на правителството може да се очаква много от тези проблеми да бъдат решени удовлетворително.

Напоследък пазарният потенциал на Индия, класиран като 3-ти по големина в света, се очертава като решаващ двигател за иновациите. Нарастващите нива на доходите на милиардното население на Индия създават уникални пазарни възможности за фирмите, както местни, така и чуждестранни. Индустриалните фирми в Индия инвестират сериозно в НИРД. Индия също така печели от глобалната мобилност и обмена на таланти, технологии и ресурси, тъй като светът печели от износа на интелектуална мощ от Индия.

Иновациите в Индия: Социалните измерения

Първият министър-председател Джавахарлал Неру пише, че основният проблем на индийската държавност са социално-икономическите трудности, пред които тя е изправена - бедност, безработица, социално разслоение, неграмотност на населението и др. Следователно не е изненадващо, че идеите за решението на социално-икономическите проблеми са станали за индийците практически идеология. Демографският растеж на населението, културното и цивилизационно многообразие означава разнообразие и в икономически смисъл.

Затова държавата се стреми да провежда специална политика насочени към включване на всички сегменти от населението в икономическата дейност. В рамките на такава парадигма правителството прилага и иновационна политика, която осигурява цялостната модернизация на страната и подобряване на живота на всеки гражданин. Това е важна особеност на индийската иновационна система.

Пестеливите/Икономните/ Иновации

Във връзка с гореизложеното, на първо място, трябва да споменем такова явление като „пестеливите иновации"/„Frugal Innovations“/. Въпреки че има различни тълкувания на този термин най-уместното е следното: Пестеливите иновации са развитието на високи и качествени, но по-малко скъпи от гледна точка на ресурси и пари, решения от съществуващите аналози. Един забележителен пример за такава иновация е банкирането, което не начислява такси за транзакции в страната, станало възможно благодарение на подходящи финансови технологии.

«Низовите иновации»

Държавата или високотехнологичните индустрии не винаги стават инициатор на промените: така нареченото „социално измерение“ на иновационната стратегия се дължи главно на дейността „отдолу“. По-специално става дума за „Низовитe иновации”/“Grassroots Innovations”/. Това са такива на местно ниво, най-вероятно осъществени от малки организации, Те се разбират като „иновативни решения за устойчиво развитие на местните общности, отговарящи на техните нужди и потребности“.

С други думи, това са промени, идващи от неформалния сектор, които подобряват живота на обикновените хора. Подобна формулировка обаче изобщо не означава, че тези иновации не могат да бъдат приложени във високотехнологични индустрии - техният източник обаче се намира именно на местно ниво и следователно няма възможност, а често дори не се знае как да реализират своя новаторски потенциал на по-високи нива на производство. С тази цел се създават технологични центрове по места. Тези иновации са особеност на националната иновационна система /НИС/ на Индия.

Заключение

Индийската политика за наука, технологии и иновации се развива бързо с променящата се национална и международна динамика. Има различни фактори, които определят успешното прилагане на такива политики. Стабилен ангажимент и подкрепа от сменящи се/алтернативни правителства, споделена собственост и отчетност между различни изпълнителни агенции и навременна оценка на политиките и свързаните с тях програми са някои от важните фактори за успешното постигане на заявените цели. И разбира се ключовият фактор е отлично подготвеният, силно мотивиран, технически оборудван и креативно мислещ човешки фактор, играещ решаваща роля в развитието и постиженията на науката, технологиите и иновациите.

Абонирайте се за Youtube канала на новото музикално предаване "Рефлексии" и ще преживеете прекрасни мигове с музиката на Барока: https://www.youtube.com/watch?v=HoGUFCffd70

Влизайте директно в сайта www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com