/Поглед.инфо/ Настъпилата „Глобална криза“ все още не се възприема и осъзнава напълно като такава от българското общество. Съществуват наивни заблуждения, но и целенасочени манипулации от определени кръгове, които съзнателно смесват и правят опити да скрият посредством Covid 19 тази „Глобална криза“, която вече е тук и сега. В дадения материал кратко са изложени определени прогнози, изводи и заключения по повод на горната, а именно:

  • Днес светът навлиза в тежка и най-вероятно продължителна „Глобална финансово-икономическа и социално-политическа криза“. Възможно е тя да е не по-малко продължителна от „Великата депресия“ през 1929-1933 г., както и не по-малко съдбоносна от горната по своето въздействие върху динамиката на човечеството;

  • Covid 19 ускори настъпването на кризата, както и задълбочи кризисните явления от една страна. От друга чрез наложената карантина и изолацията особено на големи маси най-вече градско население, наред с формиране на параноична социо-психологическа атмосфера във връзка с тази инфекция, се създаде изключително специфична обстановка. Казано с други думи срещаме се със случая на т.нар. „социално-икономическа и социално-политическа сингулярност“. Т.е. сблъскваме се със събития, каквито не са имали място досега. Затова не може по някаква аналогия да се прогнозира с висока степен на вероятност какво ще стане не само в дългосрочна перспектива, но даже в средно и краткосрочно бъдеще;

  • Особена острота на текущата ситуация, свързана с настъпилата „Глобална криза“ създава засилващата се геополитическа конфликтност, което създава възможност за геополитически сблъсъци с труднопредсказуеми форми, сила и последствия;

  • Значителен фактор, който несъмнено затруднява да се очертаят с по-висока точност някакви определени времеви и прочее хаактеристики на преодоляване на настъпилата „Глобална криза“ е този, че технологически предпоставки за същата е изчерпването на класическия индустриален начин на възпроизводство, водещ до редица дисбаланси в екологичен, ресурсен, социо-технически, икономически и прочее план. Успешното внедряване на новия технологически начин на възпроизводство, който стана публично известен под наименованието „Четвърта Индустриална революция“ изисква не просто осъществяване на технологически промени, т.нар. „неоиндустриализация“. Не по-малко важни са нова социална философия, нови политически организация и методи, както и иновационни икономически структури;

  • Друг ключов, но нееднозначен фактор, който усложнява динамиката и прави непредвидим хода на „Глобалната криза“ е този, че по отношение на основна причина за същата - системната криза на неолибералния капитализъм, няма ясно кристализирала алтернатива. Последната се „върти“ между непоследователната национал-консервативната платформа, към която се придържа Тръмп, минава през „мъгливата“, колеблива и вътрешнопротиворечива парадигма на Путиновия „вертикал“, за да се стигне до относително по-устойчивия при сравнение с горните два варианта на алтернативата, модел на „пазарния социализъм“ на КНР;

Първото заключение, което следва от горните прогнози и изводи, е, че в никакъв случай не бива да се осланяме на положението, че свалянето на карантината, свързана с Covid 19 ще върне нещата да вървят „по-старому“. Не те никога вече няма да са по-старому;

Второто е, че настъпилата „Глобална криза“ ще доведе до най-дълбоки промени – геополитически, геоикономически, технологически и прочее. Светът до и после „Глобалната криза“ ще са нещо доста различно;

Третото заключение е, че както всяка досега световна криза „Глобалната криза“ е свързана с активно завладяване на активи, ресурси и фактори за развитие. При което, като се имат предвид мащабите на днешната вече настъпила „Глобална криза“ ще има такива общества и държави, които могат да изчезнат като такива;

Четвъртото и най-важно заключение е, че онези държави и общества, които успеят в най-голяма степен да се мобилизират за овладяване в зависимост от конкретните си условия на тази т.нар. „Четвърта Индустриална революция“ са с най-големи шансове за устойчиво развитие в дългосрочна перспектива.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели