/Поглед.инфо/ Във връзка с новата заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев (За повед № РД-01-239/26.04.2020 г.) в медиите се появи информация, че градските паркове и градини били отворени за бременни жени и за индивидуално спортуващи граждани. Това твърдение обаче не намира опора в текста на самата заповед. С новосъздадената с посочената по-горе заповед точка 1а се определят категориите лица, за които забраната за посещения на градски паркове и градини отпада при определени условия. Тези категории лица са изчерпателно изброени, както следва: деца до 12-годишна възраст, техните родители или други членове на семейството им, както и собственици на кучета (точният текст на разпоредбата на т. 1а гласи следното: „Посещенията на градските паркове и градини се разрешава само на следните лица: а) деца до 12 години, задължително с техните родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 до 18,30 всеки ден; б) собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 и след 18,30 всеки ден.“).

❗В заповедта прави впечатление, че по отношение на собствениците на кучета няма изискване те (собствениците) да бъдат придружени от домашните си любимци, поради което напълно правомерно би било посещението на градски парк или градина от лице, което може чисто формално да удостовери качеството си на "собственик на куче".

❗Очевидно е, че заповедта не обхваща нито бременни жени, нито лица, които се занимават със спорт (било индивидуален, било колективен). Затова преди да посетите някой градски парк или градина, имайте предвид, че твърденията на медиите и изказванията на представители на властта (централна или местна) няма да Ви предпазят от съставянето на акт за установяване на административно нарушение, нито от последващото налагане на глоба за нарушаване на заповед на министъра на здравеопазването.