/Поглед.инфо/ Светът навлезе в криза с глобални измерения. Решаването на социално-икономическите, здравните, технологическите, природно-климатическите и прочее проблеми, предизвикани или свързани с тази криза, изискват съвместните усилия на цялото човечество.

В същото време наблюдаваме тенденции, при които нараства военно-политическото напрежение между различни страни, в частност на Балканите и в Черноморския регион. Всичко това предполага вероятността от такова развитие на събитията, при което може да се стигне най-малко до военни действия с ниска интензивност. Всичко това означава негативни последствия с унищожителен резултат за нашата Родина, ако тя бъде въвлечена в подобна. авантюра.

В тази връзка следва да се предприеме инициатива, която да създаде условия да се изключи подобна на описаната по-горе унищожителна катастрофа за Отечеството ни. В тази връзка Ви призоваваме като се изхожда от позицията на българските национални интереси публично да започне осъществяването на:

Общобългарска платформа-„България – Зона на мира“

Като се основаваме на Член 1 на Северноатлантическия договор/ратифициран

със закон, приет от 39-oто НС на 18.03.2004 г. - ДВ, бр. 22 от 18.03.2004 г., издаден от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр.22 от 18.03.2004 г., в сила от 29.03.2004 г./, в който член е заявено:

Страните по Договора се задължават в съответствие с Устава на Организацията на обединените нации да уреждат всеки международен спор, в който могат да се окажат въвлечени, с мирни средства и по начин, който да не застрашава международния мир, сигурност и справедливост, и да се въздържат в международните си отношения от заплаха със сила или употреба на сила по какъвто и да е начин, несъвместим с целите на Организацията на обединените нации, да се предложи и осъществи следното:

България да излезе с Общобългарската платформа, Родината ни да се обяви за „Зона на мира“ и „Брод за мир“. Това означава, че нашето Отечество като отбелязва засилващото се напрежение и конфронтация в международен план, в частност на Балканите и в Черноморския регион, между страните от НАТО и Руската федерация, се обявява за зона, от която в никакъв случай няма да се предприемат враждебни действия от какъвто и да е характер, както и няма да се разрешава нейната сухопътна, морска и въздушна територия да бъде източник на такива по отношение на вероятен конфликт между гореспоменатите две страни – НАТО и Руската федерация.

Нужно е да се призове към диалог и сътрудничество по всички проблеми, създаващи напрежение между тях. Нашата столица София – „Градът на мъдростта“, да се предложи като място, където да се за начало на диалог за сътрудничество и мирни, взаимноизгодни отношения. В този смисъл България да стане брод за мир. Когато днес все повече се говори за война, а това означава смърт, нашата Родина да издигне призив за мир и живот!!!

Съответно да се изиска от нашите съседи, така и от страните-членки на Съвета за сигурност на ООН, както и страните-членки на ЕС, да признаят и гарантират статута на България като „Зона на мира“.

Самата „Зона на мира“ предполага, че на сухопътното, морско, въздушно и подземно пространство на България няма да се позволи навлизането на чужди войски от какъвто да е род и вид, и по какъвто и да е повод, както и разполагането на чужди военни бази и военни съоръжения от какъвто да е род и вид, и по какъвто и да е повод.

Осъществяването на инициативата Общобългарска платформа „България - Зона на мира“ предполага това да стане или чрез решение на Народното събрание след изборите. Или чрез провеждане на Общонароден референдум. Така или иначе в тази връзка предлагаме да се създаде Инициативен комитет за Общобългарската платформа „България - Зона на мира, България – Брод за мир“. Той трябва да формира Национален щаб за реализацията на същата. Щабът разработва стратегията за това как, кой, кога и какво е нужно да направи в тази насока.

Несъмнено в този кратък материал не могат да се дадат детайлно как следва всичко да се направи. Това на практика е само нахвърляне на обши съображения .

Но едно трябва да е ясно, че в съвременните условия България няма друга алтернатива за избягване на вероятни опасности с непредвидими негативни последствия за Отечеството ни освен Общобългарската платформа „България - Зона на мира, България – Брод за мир“!

Историята на България ни учи, че през последните повече от 100 години, като се започне от Междусъюзническата война няма военен конфликт в Европа и света, в който политиците на България да не са вкарвали страната ни във война. Резултатът е редица от катастрофи д най-тежки последствия като загуба на територия и население. Днес Родината ни навсякъде граничи с земи, които са били българско национално землище. А България от страна, която е била най-голяма по население на Балканите, като се изключи Турция, сега заема едно от последните места по брой на жителите. Кога ще научим уроците на нашата собствена История!

На всичко това следва да се сложи край! Не на партиите и политиците на войната!

Да на България Зона на мира!!!

* Проф. дфн, д-р ист. Нако Стефанов, Председател на Български Национален съвет за мир