/Поглед.инфо/ На 9 юли уебсайтът на Банката на Русия публикува информация за основните показатели на платежния баланс на страната ни за първата половина на тази година. Платежният баланс е документ, който дава най-обобщената картина на процесите, протичащи в сферата на външноикономическите връзки на Русия за определен период от време (месец, тримесечие, половин година, година, няколко години). Информацията, достъпна на уебсайта на Банката на Русия, дава възможност, по-специално, да се сравнят показателите на платежния баланс на страната за първата половина на 2021 г. с показателите за салдото за първата половина на 2020 г.

Веднага отбелязвам, че първата половина на 2020 г. е една от най-трудните в икономическата история на Русия, която не може да не повлияе на много показатели на платежния баланс за посочения период от време. Така че платежният баланс от първата половина на 2020 г. може да се нарече „ниска основа“, на чийто фон показатели от първата половина на 2021 г. изглеждат доста добре.

Износът нараства във всички отношения.

Във всеки платежен баланс има три основни блока: 1) текущи операции (сметка за текущи операции), 2) операции с капиталов поток (финансова сметка); 3) салдиращи елементи („грешки и пропуски“, „промяна в резервните активи“).

Текущите операции отразяват предимно плащанията по външната търговия със стоки и услуги. Наблюдава се забележимо увеличение на износа на стоки на годишна база. Ако през първата половина на миналата година показателят е бил 159,8 млрд. долара, то през първата половина на тази година е нараснал до 203,4 млрд. долара, т.е. с 27,3%. По-долу в таблична форма представям данни за износа на основните стокови групи (милиарди долари):

Стокова група

Първа половина на 2021 г.

Първа половина на 2020 г.

Суров петрол

45,5

39,2

Петролни продукти

32,2

26,1

Природен газ (вкл. ВПГ)

22,0

15,5

Други стоки

103,7

79,0

Общо

203,4

159,8

По суров петрол прирастът на износа на годишна основа е 16,1%, по петролни продукти - 23,4, по природен газ - 41,9%. Впечатляващ успех, причината за който се крие главно в съживяването на световните пазари на въглеводороди, които бяха абсолютно замрели преди година. Ръстът в стойността на показателите за износ е причинен не от нарастването на физическите обеми на доставките, а от повишаването на цените.

Не суровинен, но не и промишлен износ

Но ръстът на износа за позиция „Други стоки“ е особено впечатляващ - с 31,3%. В резултат за първи път делът на енергийните ресурси (суров петрол, петролни продукти, газ) в износа на руски стоки спадна под 50%: през първата половина на миналата година той беше 50,6%, а през първата половина на тази година спадна до 49,0%.

Тази тенденция се дължи на факта, че властите в страната са поели курс към увеличаване на така наречения несуровинен неенергиен износ (ННИ). В президентския указ от май (2018 г.) беше поставена задачата ННИ да се доведе до 250 млрд. долара до 2024 г. (за справка: през 2017 г. обемът му възлиза на 133,8 млрд. долара).

В съзнанието на неопитния и неспециалиста „несуровинен неенергиен износ“ е свързан с предлагането на широк спектър от производствени продукти на световния пазар: самолети, кораби, автомобили, металорежещи машини, компютри, технологично оборудване и т.н. Не, драги читателю, грешиш. Чиновниците включват в номенклатурата на ННИ стоки като пшеница и други зърнени култури, маслодайни семена, риба и морски дарове, черни и цветни метали и прости метални изделия. И накрая, не на последно място, златото и други благородни метали.

Можем да очакваме, че в края на втората половина на 2021 г. ще видим рекорди на ННИ. Защо? Защото на 1 юли тази година влязоха в сила изменения в закона за валутното регулиране и валутния контрол, „стимулиращи“ износа на „не несуровинни неенергийни стоки“ от страната. Какви са тези „стимули“? Износителите на такива стоки имат право да не връщат в страната валутните приходи от продажбата на тези стоки. Миналата година обемът на износа на такива стоки надхвърли 160 милиарда долара, което възлиза на почти половината от целия руски износ през 2020 г.

Какво ще кажете за износа на продуктите от машиностроенето - машини, оборудване, превозни средства? Уви, тук няма постижения. Ето данните за дела на тази група стоки в износа за определени години (%): 2015 г. - 7,4; 2017 г. - 8,0; 2019 г. - 6,6; 2020 г. - 7.4. Въпреки, че всички високопоставени вътрешни документи (включително президентските укази от май 2012 и 2018 г.) говорят за необходимостта от подобряване и „надграждане“ на стоковата структура на износа, делът на машиностроителните продукти в износа на страната за периода 2015-2020 г. остава на нивото от 7,4%. За сравнение бих искал да отбележа, че през 2000 г. той е по-висок, възлизайки на 8,8%.

Банката на Русия в своята статистика на платежния баланс не разкрива позицията „Други стоки“. Но можете да се обърнете към статистиката на Федералната митническа служба, където е подчертана позицията „Машини, оборудване и превозни средства“. През първите четири месеца на 2021 г. делът на тази позиция в износа възлиза едва на 6,3%. В стойностно изражение износът на машиностроителни продукти - през първите четири месеца на 2021 г. възлиза на 8,19 млрд. долара, което между другото е по-малко от износа на скъпоценни камъни, благородни метали и изделия от тях, което в същите четири месеца възлиза на 9,77 млрд. долара. Това е "подобряването" на структурата на износа на стоки, което се извършва пред очите ни.

Само пари и нищо лично ли?

Ще се върна към обсъждането на първия раздел на платежния баланс „Текущи операции“. Позицията „Приходи от инвестиции“ заслужава внимание. През първата половина на миналата година приходите, дошли в Русия от чуждестранни активи, възлизат на 18,7 млрд. долара. Доходите, изтеглени от чуждестранни инвеститори от Русия, възлизат на 31,8 млрд. долара. Нетното салдо на инвестиционния доход е минус 13,1 млрд. долара. През първата половина на 2021 г. показателите са равни, съответно (млрд. долара), минус 22,6, минус 36,2; минус 13,6. Преведени на разбираем език, тези цифри означават, че „помпата“ продължава да работи с пълен капацитет, изпомпвайки финансови ресурси от Русия под формата на инвестиционен доход.

Във втория раздел на платежния баланс ключовият показател е балансът на финансовите транзакции. През първата половина на миналата година е равен на плюс 33,9 млрд. долара Преведено на по-разбираем език, това е нетно кредитиране от Русия на останалия свят или излишъкът на износ на капитал над нейния внос. В края на първата половина на 2021 г. нетните заеми от Русия за останалия свят възлизат на 31,3 млрд. долара.

Също така трябва да обърнете внимание, че през първата половина на миналата година е отчетен отрицателен резултат за позицията „Промяна в резервните активи“ - минус 7,9 млрд. долара. Това означава, че международните резерви на Русия са намалели с посочената сума над шест месеци. Положението тази година е друго: през януари-юни 2021 г. беше отчетено увеличение на международните резерви от 12,0 млрд. долара. Както бе отбелязано в прессъобщение на Банката на Русия, това увеличение се дължи на увеличение на резервите на Фонда за национално благосъстояние.

За да се преценят приблизително финансовите загуби, понесени от страната, обикновено обобщавам баланса на позицията „Инвестиционен доход“, баланса на финансовите транзакции и промяната (увеличението) на резервните активи. През първата половина на миналата година размерът на финансовите загуби възлиза на 36,4 млрд. долара. През първата половина на тази година - 53,9 млрд. "Напредъкът" в "сътрудничеството" на Русия с „останалият свят“ е очевиден.

Позволете ми да ви напомня още веднъж, че във връзка с влизането в сила на закона от 1 юли, който легализира невръщането на валутните приходи от износ на „несуровинни и неенергийни стоки“, „напредък“ в „сътрудничеството на Русия“ с „ останалия свят” само ще се ускори. Ограбването на Русия се засилва

Превод: В. Сергеев

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели