/Поглед.инфо/ Русия трябва да остане в клуба на страните с минимален суверенен дълг

Един от най-важните параметри на икономиката на всяка страна през 21 век е размерът и динамиката на нейния държавен дълг. Държавният дълг е най-важният фактор, определящ състоянието на икономиката на страната, както и оказващ влияние върху външната и вътрешната политика на държавата. Полезно и практически важно е да се сравняват показателите за публичен дълг на различни страни.

Днес като най-модерната и пълна информационна база за държавния дълг на страните в света може да се счита базата данни на Международния валутен фонд. Той започва да се създава още в първите години от съществуването на МВФ. За някои страни информацията датира от 1950 г. За редица държави (особено африкански страни и други развиващи се страни) има пропуски в базата данни на МВФ (първичната информация от страните не е предоставена или е силно съмнителна). За Руската федерация информацията за държавния дълг е достъпна от 1998 г.

Базата данни за държавния дълг на страната е част от проекта Global Debt Database (GDD) . GDD, освен държавния дълг, съдържа информация за дълга на всички сектори на икономиката, включително сектора на домакинствата. GDD събира информация от повече от 190 страни.

Що се отнася до показателите за публичен дълг, в базата данни на МВФ има няколко от тях. Най-значимият показател се нарича Държавен дълг. Той представлява сумата от дълга на централното правителство (Central Government Debt) и дълговете на публичните институции, които не са части от централното правителство (включително от по-ниските нива на управление).

Индикаторът за дълга на публичния сектор също е много интересен и важен. Става дума за дълга на фирми и организации с пълно или преобладаващо държавно участие в капитала, извършващи стопанска и финансова дейност. Но, за съжаление, базата данни на МВФ съдържа информация за втория от тези показатели за много малко страни (не е достъпна и за Руската федерация).

За удобство на международните сравнения всички показатели по държави са с относителна важност и са представени като дял от брутния вътрешен продукт (БВП). Разнообразието и значенията за различните страни е колосално.

По отношение на показателя общ държавен дълг (по-нататък ще го наричаме просто държавен дълг), на едната крайност са страните, чиято стойност надхвърля 100% от БВП. Нека ги наречем клубът на страните с рекордно висок държавен дълг. В края на миналата година такива държави (% от БВП) са девет: Великобритания - 101,36; Белгия – 105,27; Канада – 106,59; Франция – 111,67; Испания – 111.98; САЩ – 121,38; Италия – 144,41; Венецуела – 157,81; Япония – 261.29. В групата на лидерите всички страни с изключение на Венецуела принадлежат към групата на „икономически развитите страни“. Абсолютен рекордьор е Япония. Въпреки че Съединените щати са едва на четвърто място по относителен публичен дълг, по отношение на абсолютната стойност на публичния дълг Америка е далеч пред всички останали страни.

На другия полюс са страните, чието ниво на публичен дълг не надвишава 20% от БВП (клубът на страните с минимален суверенен дълг). В базата данни на МВФ имаше само шест от тях: Туркменистан, Демократична република Конго, Естония, Кирибати, Микронезия и... Руската федерация.

Ако премахнем Кирибати и Микронезия, които са екзотични юрисдикции, тогава в групата остават само четири държави. Абсолютен рекордьор в групата е Туркменистан с показател, равен на 5,19% от БВП. За Руската федерация цифрата е 19,6% от БВП. Невъзможно е да не се признае уникалността на Русия на фона на огромното мнозинство от страни, които са доста дълбоко затънали в публичен дълг.

Дори тези държави, които днес се представят като примери за динамично икономическо развитие, имат много значителен държавен дълг. Китай, който е втората по големина икономика в света (ако изчислим БВП по паритета на покупателната способност на националната валута), публичният дълг през 2022 г. възлиза на 77,1% от БВП.

В абсолютно изражение обаче, публичният дълг на Китай вече е на второ място след САЩ. Индия, която също се разраства бързо и все повече се бори да замени Китай като глобална икономическа сила, има публичен дълг от 83,13% от БВП. Бразилия, също част от групата BRICS, миналата година имаше публичен дълг, равен на 85,33% от БВП. Що се отнася до Южна Африка, друг член на групата БРИКС, в базата данни на МВФ няма информация за държавния дълг на тази африканска страна.

Можем да направим предварителен извод, че в групата БРИКС Русия притежава толкова важно различие от останалите страни - членки като ниското ниво на публичен дълг.

Базата данни на МВФ ви позволява да проследявате динамиката на държавния дълг в продължение на много години. С много малки изключения наблюдаваме нарастване както на абсолютните, така и на относителните размери на държавния дълг. Тази тенденция е особено отчетлива в групата страни, които според класификацията на МВФ принадлежат към „развитите икономики“.

В развиващите се страни тази тенденция не е толкова силно изразена. Вероятно това се улеснява от същия Международен валутен фонд, който от много години насърчава така наречената политика на „Вашингтонския консенсус“ в развиващите се страни. Едно от основните правила на този „консенсус“ е стриктният контрол върху размера на държавния дълг, както външен, така и вътрешен.

Според оценки на МВФ тази година за групата на икономически развитите страни като цяло нивото на публичния дълг ще бъде 112% от БВП, а за групата на развиващите се страни - 67%.

Съединените щати могат да бъдат посочени като пример за страна с подчертана тенденция към увеличаване на държавния дълг. За да бъдем честни, трябва да се каже, че до началото на 80-те години на миналия век в Америка се наблюдава постоянна тенденция към намаляване на относителното ниво на публичния дълг. Това беше спад от рекордните върхове, възникнали по време на Втората световна война.

В средата на 40-те години на миналия век нивото на държавния дълг на САЩ надхвърля 120% от БВП. А през 1950 г., според данните на GDD, нивото му спада до 83,13%. Спадът продължава до 1981 г., когато се достига следвоенното дъно от 40,39% от БВП. И тогава започна тенденцията на стабилен растеж, който продължава вече повече от 40 години. През 2022 г., както беше отбелязано по-горе, държавният дълг на САЩ надхвърли 121% от БВП.

Още по-бързо нарастване на държавния дълг се наблюдава в Япония. Първите данни за страната са за 1955 г., тогава нивото на дълга е скромно в размер на 13,52% от БВП. Всяка година, поне с малко, националният дълг на Япония нарастваше. А през 2022 г. надхвърли 261% от БВП.

Интересни са тенденциите в Китай и Индия. Първите данни за Китай в базата данни на GDD са за 1995 г. По това време държавният дълг на Китай беше 21,62% от БВП. До средата на миналото десетилетие нивата на дълга нарастваха, но много постепенно и предпазливо. През 2015 г. той възлиза на 41,49% от БВП.

Но след това започна по-енергично нарастване на държавния дълг на Китай, който, както беше отбелязано по-горе, миналата година надхвърли 77% от БВП. Както отбелязват експертите, Пекин стана по-смел в поддържането и дори увеличаването на дефицита на държавния бюджет, стимулирайки икономическото развитие на страната, включително чрез бюджетни разходи.

Смята се, че причината за рязкото нарастване на държавния дълг на Китай са опитите на партийно-държавното ръководство на Поднебесната империя да противодейства на настъпилото от средата на миналото десетилетие забавяне на темповете на икономическо развитие на страната. .

За Индия първите данни в базата данни на GDD са за 1991 г. Тогава нивото на държавния дълг възлизаше на 75,33% от БВП. През 2022 г., както беше отбелязано по-горе, цифрата се равняваше на 83,13% от БВП. В продължение на повече от три десетилетия се наблюдава нарастване на нивото на публичния дълг, но то е много предпазливо и умерено.

А сега малко повече подробности за държавния дълг на Руската федерация. Както беше отбелязано по-горе, информацията в базата данни на МВФ за Руската федерация започва през 1998 г. Ако разчитаме на други източници на информация (включително на първо място данни от Министерството на финансите на Руската федерация), тогава преди тази година имаше бързо нарастване на държавния дълг (както вътрешен, така и особено външен).

В продължение на няколко години Министерството на финансите на Руската федерация увеличава заемите чрез пласиране на ДKO (държавни краткосрочни облигации с нулев купон на Руската федерация). Както е известно, това приключи с дефолта през август 1998 г.

Според различни източници тази година е пиковата по отношение на държавния дълг. Съгласно GDD, през 1998 г. държавният дълг на Руската федерация възлиза на 135,9% от БВП. Това беше рекордна цифра в световен мащаб. За сравнение: в САЩ през 1998 г. държавният дълг е бил 60,34%, а в Япония - 71,75% от БВП.

През следващото десетилетие Русия много енергично намали публичния си дълг, външен и вътрешен, както в абсолютно, така и в относително изражение. През 2008 г. е постигнат рекордно нисък публичен дълг - 7,45% от БВП. Вероятно дори беше световен рекорд през 2008 г.

Всъщност става дума за невероятни пируети и салта: през 1998 г. Русия се оказа световен рекордьор, постигнала най-високо относително ниво на публичен дълг, а десет години по-късно, през 2008 г. се оказа световен рекордьор по най-ниско ниво на такъв дълг. Можем да кажем, че Русия се мяташе в крайностите. След това започна доста плавно и предпазливо нарастване на дълга. Така през 2009 г. той е равен на 9,92% от БВП. Но ето данните за последните години (% от БВП): 2019 г. – 13,75; 2020 г. – 19.16 ч.; 2021 г. – 16.46 ч.; 2022 г. – 19.60.

МВФ на своя уебсайт представя не само действителни данни за публичния дълг на страните, но и предоставя прогнозни оценки на този показател. В групата на икономически развитите страни относителното ниво на публичния дълг трябва да нарасне от 112% от БВП тази година до 116% през 2028 г. За развиващите се страни се предвижда растеж за посочения период от време от 67 до 75% от БВП.

За много малко страни се очаква публичният дълг да намалее. Например в Индия се очаква публичният дълг да падне до 80,5% от БВП до 2028 г. (с около 2,5 процентни пункта спад спрямо 2022 г.). Очаква се Япония най-накрая да премине от увеличаване на държавния дълг към внимателното му намаляване. До 2028 г., според прогнозата на МВФ, нивото на публичния дълг на Япония трябва да намалее до 252,8% от БВП (т.е. с около 9 процентни пункта в сравнение с 2022 г.).

Очаква се ускорено нарастване на публичния дълг в редица водещи икономики. Така държавният дълг на САЩ през 2028 г. трябва да възлезе на 137,5% от БВП (увеличение с 16 процентни пункта спрямо 2022 г.). Държавният дълг на Китай трябва да премине границата от 100 процента и страната ще се присъедини към клуба на страните с рекордно висок държавен дълг. През 2028 г. нивото му ще бъде 104,3% (ръст от 27 процентни пункта спрямо 2022 г.).

Какво прогнозират за Русия? Ето прогнозните цифри за руския държавен дълг по години (% от БВП): 2023 г. – 21,2; 2024 г. – 21.8; 2025 г. – 21.7; 2026 г. – 20.9; 2027 г. – 19,8; 2028 г. – 18.2. Очевидно авторите на прогнозата изхождат от предпоставката, че до средата на това десетилетие Русия ще бъде в състояние на война (специалната военна операция в Украйна), което, разбира се, ще изисква увеличени бюджетни разходи, които ще бъдат частично покривани чрез пласиране на съкровищни ценни книжа (основно на вътрешния пазар).

И тогава, когато военната операция приключи, националният дълг също ще бъде намален. Очевидно прогнозата на МВФ за Русия е много условна. Но това вероятно е този рядък случай, когато искате прогнозата на МВФ за Русия да се сбъдне. Руската федерация трябва да остане в клуба на страните с минимален суверенен дълг.

Превод: ЕС

Абонирайте се за новия ни Youtube канал: https://www.youtube.com/@aktualenpogled/videos

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com/@user-xp6re1cq8h

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта https://www.pogled.info .

Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели