/Поглед.инфо/ Важна страна на методологията на мир-системния анализ е признаването на цикличния характер на историятя на капитализма. Най-последователно цикличния характер на еволюцията на системата на общественото устройство е описан в работите на италианския икономист Дж. Ариги. Като описва ставането и развитието на капитализма като мир-система, той отделя няколко системни цикъла в натрупването на капитала, състоящи се от две фази: натрупване на материален капитал и финансова експанзия.

Прилагайки дадената конструкция за анализ на капитализма като мир-система, Ариги отделя четири системни цикъла на натрупване: генуезски цикъл от 15 – началото на 17 век, холандски цикъл от края на 16 – третата четвърт на 18 век, британски цикъл от от втората половина на 18 – началото на 20 век и американски цикъл, който започва в края на 19 век и продължава със днешната фаза на финансова експанзия.

Във всеки цикъл той определя две точки за качественото изменения на системата, които изразяват моментът на настъпване не кризи от два типа: сигнален и терминален. Под първия се разбира преходът на системата от фаза на материална експанзия във финансова, а под втория тип – преход към следващия цикъл на натрупване с доминиране на нов хегемон в мир-икономиката. Световната икономическа иерархия се строи върху отношенията на хегемония, т.е. не само върху господството на една държава над друга, но и върху съгласието за подчинение спрямо лидера на мир-системата.

Ставащите в мир-системата сигнални и терминални кризи качествено я променят. Тези кризи могат да се тълкуват като точки на нейната бифуркация, т.е. качествено изменение, или ставане на нов цикъл на натрупване. Ариги започва изучаването на мир-системата със генуезския цикъл на натрупване, започнал в 1340-те години. Упадъкът на дадения цикъл започва със сигнална криза около 1560-те години и завършва с терминална криза в 1630-те години, след което доминирането в светът-икономика преминава към нов хегемон – Съединените Провинции. Генуезския цикъл е бил най-продължителен във времето – 290 години. Следващия, холандски цикъл е продължавал само 220 години, започвайки в 1560г. и завършил в 1780г. Сигналната криза се случила в 1740г. Същото време е и началото на нов цикъл на натрупване – британския. С продължителност 190 години до 1930-те години. Накрая, последния, американски цикъл започва по време на сигналната криза на британския цикъл в 1870-те години и след 100 години в 1970-те сам е разтресен от сигналната си криза и от финансиализацията си.

Последователната смяна на хегемоните след терминалните им кризи и съкращението на продължителността на системните цикли на натрупване  позволява да предположим неизбежното завършване на американския цикъл на натрупване и на политическото господство на САЩ в света. Окончателното утвърждаване на американския капитал в ролята на нов хегемон се е състояло в 1930-1940 години във формата на Велика депресия и на Втората световна война . Тези събития са ознаменували окончателния край на британския системен цикъл на капиталово натрупване. Стадия на неговата материална фаза е била описана от Маркс в „Капиталът”, а теорията на империализма на Ленин описвала противоречията на неговата финансова експанзия.

По такъв начин, събитията от това време (началото на 20ти век) са свидетелствали за преход в завършващия стадии не на целия капитализъм като начин на производство, а само на неговия британски цикъл на натрупване. Капитализмът продължи своето развитие, сменяйки глобалния хегемон. От това следва извода, че капиталистическата икономика е способна да преодолява такива кризи, когато са налични резерви. Следвайки световно-системния подход, към такива резерви могат да се отнесат тези страни в света, които все още не са преминали напълно етапа на индустриализация и имат значителни резерви от евтина работна сила.  За сметка на включването им в международното разделение на труда системата може теоретично да получи допълнителен потенциал за разширяване, и капитализмът да премине в нов системен цикъл на натрупване.

С това разказът на Ариги завършва. В 1994г., когато е излагал своята теория, той още не е можел да предвиди по-нататъшното й развитие. А ние днес вече можем да направим това

Какви изводи могат да се направят? От 1970 година американският цикъл е преживял своята сигнална криза и е преминал във фаза на финансова експанзия. По този начин, в същото време в света е трябвало да се зароди нов СЦНК, започващ с фазата на натрупване на материален капитал. Мисля че е ясно за кой става дума – това е КНР. По този начин, днес ние живеем във времето на зараждане на китайския СЦНК. Приблизително от 70-те години на миналия век в КНР започнаха да влизат западни инвестиции (главно американски) в производството и станата почна да се превръща в „световна фабрика”.

Анализирайки времевите периоди на системните цикли на натрупване на капитала, преминаващи от своето начало до своята сигнална криза или продължителността на периода на натрупване на материален капитал, може да се открие съкращаване на тези времеви периоди. Холандският СЦНК достигна сигналната си криза за 180 години, Британският СЦНК стигна до сигналната си криза за 130 години, а американският – вече за 100 години. Предполагайки, че следващия период на Китайския СЦНК ще е по-кратък от 100 години, например 80 години, може да се допусне, че някъде към 2050 година КНР окончателно ще стане новият хегемон, ще преживее сигналната си криза и ше премине във фаза на финансова експанзия.

Сега можем да пресметнем кога американския СЦНК ще преживее терминалната си криза, т.е. окончателно ще отстъпи мястото си на китайския СЦНК и КНР ще стане новия хегемон. Терминалната криза (залез) на предходния цикъл се състоява преди да се състои сигналната криза на текущия СЦНК. По този начин предидущият хегемон слиза от историческата сцена преди новият хегемон да достигне своята сигнална криза. И този период непрекъснато се съкращава. Ако се допусне разлика 20 години, то някъде около 2030 година американският цикъл ще преживее терминалния си кризис. Това означава, че в периода между 2030 и 2050 година КНР трябва да се оформи като нов световен хегемон.

* Идеята е взаимствана от Aftershock

* Доклад на дискусията „Китай и светът - да създадем прекрасно бъдеще заедно“, организирана от Българската редакция на Китайското национално радио и Поглед.инфо: https://pogled.info/tv/alternativen-pogled/valentin-vatsev-grigor-sariiski-sya-fanlei-i-dr-v-diskusiya-za-kitai-i-vanshniya-svyat-sled-20-kongres-na-kkp.148241