/Поглед.инфо/ Криминалният преход от държавна собственост на средствата за производство и плановост към пазарна стопанство при разграбване на собствеността доведе освен до индустриална разруха и грандиозен спад на земеделското производство, но и към фомиране на социална структура, характеризирана с най-голямата бедност в ЕС и най-високия „коефициент на Джини“.

Закономерен резултат на горното - политическата система на България днес е типично компрадорска (добре описана в статия „Несуверенна демокрация и политическо еничарство“, в. Труд/30.12.2016)

Ще се опитам да подредя проблемите на България по значимост и неотложност на решаването им.

Демографската криза.

Този проблем е много-планов и всяка част от него заслужава отделно внимание, предвид на специфичните мерки за решаването му.

Стимулиране на раждаемостта

На първо място тук стои въпросът за ниската раждаемост при основния, българския етнос. Това е най-главния проблем на топенето  не само на броя на населението, но и снижаването на културното и образователно ниво, както и общото национално самосъзнание и родолюбие. Причините за това са много и от различно естество, но една от тях е основна, а това е липсата на държавна политика за насърчаване на младите българи да създават осигурени битово семейства, които са в състояние да отглеждат по 2-3 и повече деца без да жертват собственото си професионално и материално благополучие.

Това, че прилагането на една смела държавна политика решава проблема е примерът на Унгария, където при сходни с нашите условия, резултатите са отлични. Нужна е политическа воля в държавното управление от провеждането им.

Без претенция за изчерпателност, държавната политика трябва да включва:

  1. При сключен граждански брак, младото семейство да получава правото на ползване на нисколихвен ипотечен кредит от държавата за покупката на собствено семейно жилище, като при всяко дете родено и отглеждано в това семейство, се опрощава 1/3 от дължимото по кредита. Така при семейство с три деца, дългът по ипотечния кредит е опростен изцяло. Естествено, младото семейство трябва да има доход, който позволява плащането на началните вноски по кредита. И тук законът трябва да осигурява предимство при назначаване на членовете на младото семейство на трудови договори в съответствие с тяхната квалификация, респективно ако е нужно, включването им в професионални курсове за придобиване на квалификация, за която има търсене на пазара на труда.

  2. Работещите майки получават отпуск по майчинство до навършване на 6 годишна възраст на най-малкото си дете, като не работодателя, а държавата поема заплащането на месечен доход, заедно с осигурителните вноски за първите три години в размер на брутната заплата получавана в годината преди отпуска по майчинство, а за следващите три години – в размер на една минимална заплата. За неработещите майки държавата осигурява една минимална заплата до навършване на три годишна възраст на детето, при положение, че бащата на детето работи по трудов договор.

  3. Държавата осигурява на общините средствата за строителство на общински ясли и детски градини в размер на гарантиране пълното задоволяване на търсените места от младите семейства.

  4. Държавата поема разходите за учебни помагала до завършването на задължителното осем-класно образование за всички деца посещаващи обществените училища. За същия период, държавата се задължава да осигури трудова заетост на родителите, в което се включват и необходимите квалификационни курсове по съответното назначение, ако е необходимо.

Мерки за спиране на „изтичане на мозъци“

Държавата съвместно със работодателските организации съставя ежегодна оценка за необходимите кадри с висше образование с 5 годишен обхват по съответните специалности и степени. Държавата планира отпускането на стипендии по тези специалности във формата на студентски кредити, които покриват размера на учебните такси(определени по специалности) както и битовите разходи за периода на следването.

Висшите учебни заведения от всякакъв вид се издържат основно от учебните такси на студентите, наред с държавното финансиране на възложените от държавата научно-изследователски планове.

Студентските кредити се опрощават от държавата по 1/10 за всяка година работа по трудов договор за следващите 10 години, изискващ квалификационната специалност и степен в съответни фирми на територията на РБ или администрирани от държавата учреждения. За сумите по студентските кредити извън сумите опрощавани от държавата по описания ред, се дължи връщане на кредитът, заедно със съответната лихва.

Мерки за ограничаване изтичането на трудови ресурси.

Явлението трудова емиграция от страната е твърде различно по отделни райони на страната. Това предполага държавата да прилага селективно работодателски стимули за създаване на работни места за съответните райони. Такива стимули могат да бъдат например: (а) Отпускането на ниско-лихвени инвестиционни кредити за създаване на работни места и (б) освобождаване от данък печалба за период примерно от 10 години.

Мерки за имиграция на етнически българи, от други държави.

Основно средство в това направление не е само предоставянето на български гражданство, а оземляването. Това означава предоставяне на собственост на земя от държавни земи за земеделски цели, както и на парцели за построяване на жилище и съответно на нисколихвен кредит за тази цел.

Това трябва да се обвързва с ангажимент от страна на тези имигранти да развиват главно зеленчукопроизводството като конкурентно на вноса от Турция.

Мерки за социалните проблеми на циганското малцинство.

Трябва да се признае, растящите заплашително проблеми (безработица, криминални прояви, раждаемост на непълнолетни и отпадане от образователния процес) на циганското малцинство се дължи на липсата на устойчива държавна политика през годините на прехода. Липсата на такава политика заплашва да прерасне във взривоопасен фактор, разрушителен за гражданския мир. Такава национална програма трябва да се приеме консенсусно от политическите партии и утвърди като дългосрочна с акт на НС.

Без претенция за изчерпателност, такава програма би могла за включва следните мерки:

  • Всички младежи навършили 18 години (независимо от етническия произход), които нямат завършено средно образование или държавни професионални курсове подлежат на двугодишна трудова повинност, в която наред с полагане на труд се придобиват знания и умения за професии търсени на трудовия пазар;

  • Държавата, чрез министерството но земеделието учредява върху държавна и/или арендувана земя зеленчукопроизводителни ферми включващи жилища за наетите, което нямат такива или идват от отдалечени места.

  • Всички социални помощи да се дават само на семейства чиито деца между 7 и 14 годишна възраст посещават училище редовно. Същите помощи се полагат и на семейства които имат деца в средно образование или професионални курсове по специалности посочени от правителството.

  • В райони на страната със значително циганско население, държавата да създаде, на държавна или арендувана земя, държавни зеленчуково-производителни стопанства, със съответните жилища за наемане на безработни цигански семейства. На тези от тях, които отказват включване в тези стопанства, да се спират социалните помощи.

За патриотичното възпитание на младежта.

Всички учебни помагала, за всички учебни заведения на територията на РБ свързани с изучаване на история, литература и социология, следва да се възлагат на съответни колективи от научни работници от БАН и се приемат от обществен съвет към МНО.

Със закон трябва да се забрани дейността на всички организации, фондации и религиозни образования, които насаждат българофобски или антинационални възгледи.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели